luni, 30 ianuarie 2012

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI PE TIMPUL SEZONULUI RECE


Pentru preîntâmpinarea apariţiei de astfel de evenimente negative în exploatarea sistemelor şi instalaţiilor din locuinţele dumneavoastră, Inspecţia de Prevenire recomandă cetăţenilor câteva reguli, măsuri şi recomandări:
Instalaţii electrice:
o nu utilizaţi instalaţii electrice defecte, efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile,cu improvizaţii,cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc. ;
evitaţi suprasolicitarea conductorilor prin utilizarea simultană pe aceeaşi priză a mai multor aparate cu consum electric mare (reşouri, radiatoare, frigidere, maşini de spălat, convectoare, etc);
nu utilizaţi conductori, cabluri electrice, prelungitoare care sunt îmbătrânite, conţin conexiuni care nu sunt izolate corespunzător sau au izolaţii neadecvate faţă de materiale combustibile;
nu modificaţi valorile siguranţelor fuzibile prin înlocuirea acestora cu altele improvizate sau supradimensionate;
supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.
Coşuri de fum, sobe cu acumulare de căldură:

evitaţi utilizarea coşurilor de evacuarea fumului şi gazelor cu burlane şi coturi metalice montate în apropierea şi pe pereţi combustibili, fără izolarea termică cu materiale ignifuge în prealabil la aceste treceri ;
curăţaţi coşurile de funinginea depusă şi întreţineţi-le prin zugrăvire spre a observa şi repara eventualele fisuri apărute;
nu utilizaţi benzină, motorină sau alte substanţe uşor inflamabile pentru aprinderea focului în sobe;
amplasaţi sobele la distanţe sigure de materiale combustibile şi evitaţi aşezarea acestora direct pe parchet, podele laminate sau alte materiale combustibile fără izolarea acestora prin materiale incombustibile
verificaţi cu grijă sobele,canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere ;
tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor ;
curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece ;
montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50x0,70 m ;
nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele ;
nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit ;
pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri :
· verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil ;
· interzicerea supraalimentării cu combustibil ;
· alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare ;
· curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi duzele de pulverizare.
Jar, cenuşă, afumători:
o Nearuncarea la întâmplare a deşeurilor rezultate in urma arderii fără a avea siguranţa că jarul şi cenuşa evacuată este stinsă;
o
Neamplasarea afumătorilor în vecinătatea materialelor combustibile (şoproane, magazii, clăi de fân).
Jocul copiilor cu focul:
Păstraţi sursele de aprindere a focului în locuri în care copii nu au acces;
Nu lăsaţi copii singuri şi nesupravegheaţi când aveţi în funcţiune aparate electrice sau electrocasnice, sobe, afumători, etc.
Fumatul:

Este interzis fumatul în locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
Nu fumaţi în pat (riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă) şi nu scrumaţi la întâmplare (riscaţi să aruncaţi scrum nestins pe materiale uşor combustibile).
Altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea şi exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos . Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri :
montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat ;
verificarea etanşeităţii conductelor de G.P.L. cu apă şi săpun ;
folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcţionare ;

interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcţionării acestora în poziţia culcat şi depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5-2 m de sursele de căldură.
Asiguraţi-vă service-ul la microcentralele de apartament pe cât posibil anterior începerii exploatării pe perioada de iarnă, spre a detecta eventualele anomalii de funcţionare şi remedierea acestora prin firma specializată care efectuează reparaţiile.
Considerăm că respectând acest minim mănunchi de măsuri de prevenire a incendiilor, situaţia operativă se va îmbunătăţi simţitor, în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor şi agenţilor economici.

Armata Naţională detaşează un contingent în Germania


CHIŞINĂU, Ianuarie 27, 2012 – Un contingent militar al Armatei Naţionale va participa în premieră la exerciţiul „Mission Rehearsal Exercise”, organizat în perioada 1 - 25 februarie, la baza militară din Hohenfels, Germania.
Armata Naţională va detaşa la exerciţiu 120 de militari profesionişti, care vor îndeplini misiuni de nivel tactic şi stat major. Militarii moldoveni vor desfăşura în comun cu subunităţile naţiunilor partenere operaţiuni de patrulare, escortare, deplasare, transportare şi sprijin.

Exerciţiul „Mission Rehearsal Exercise” este organizat de Comandamentul European al Corpului de Infanterie Marină al SUA.

Scopul exerciţiului este evaluarea nivelului de pregătire al subunităţilor pentru rotaţia trupelor în cadrul misiunilor internaţionale.
Cheltuielile asociate cu participarea contingentului Armatei Naţionale în exerciţiul din Germania, precum transportarea, cazarea şi diurna militarilor, vor fi suportate de Comandamentul SUA în Europa.
Revenirea contingentul Armatei Naţionale în R. Moldova este planificată duminică, 26 februarie.
NOTĂ PENTRU PRESĂ:
Ceremonia oficială de detaşare a contingentului Armatei Naţionale în Germania va avea loc luni, 30 ianuarie, ora 13:00.
Adresa: Ministerul Apărării, şoseaua Hînceşti 84.

Pentru informaţii contactaţi:
Locotenent – colonel Alexandru JOSAN, Şef Serviciul Relaţii Publice,
Tel: +373 22 252090, +373 079707243
www.army.md
YouTube: http://www.youtube.com/mdnationalarmy
Facebook: http://www.facebook.com/MDAarmy?sk=info#!/MDAarmy?sk=wall
Flickr: http://www.flickr.com/photos/army_md/
Twitter: http://twitter.com/#!/MD_NationalArmy

vineri, 27 ianuarie 2012

ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE în vederea avizării/autorizării pe linia securităţii la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice


Conform prevederilor art. 29, alin.(1) din O.M.A.I. nr.3/2011 documentaţiile tehnice pentru avizare/autorizarea pe linia securităţii la incendiu se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007.
Astfel, în conformitate cu prevedererile art.9 din Legea nr. 50/ 1991 Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:
a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;
b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
Semnarea documentaţiilor de către persoanele enumerate mai sus angajează răspunderea acestora în condiţiile legii.Deasemenea este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru executarea lucrărilor, precum şi a documentaţiilor tehnice de către persoane care nu îndeplinesc cerinţele prevederilor legale respectiv care nu au absolvit instituţii de învăţământ superior de specialitate în domeniul arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor pentru construcţii, ori care nu au drept de semnătură în condiţiile legii, sub sancţiunea legii penale, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.
Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, documentaţiile tehnice precum şi proiectele tehnice care dezvoltă documentaţiile tehnice, în condiţiile legii, se verifică pentru cerinţele de calitate de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. Solicitantul autorizaţiei de construire are obligaţia de a face dovada efectuării verificării documentaţiei tehnice prezentate pentru autorizare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, arhitecţii şi conductorii-arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, inclusiv pe documentaţiile tehnice.

MODIFICĂRI DE TEMĂ

Referitor la realizarea unor modificări de temă în timpul executării lucrărilor de construcţii ori schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei, vă comunicăm următoarele:
În situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe parcursul derulării acestora, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică autorizată şi vizată spre neschimbare din punct de vedere al securităţii la incendiu:
· beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii - piese scrise şi desenate, cu condiţia ca documentaţia tehnică - D.T. astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 54 alin. (6) din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ori,
· pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în condiţiile legii, precum şi cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică - D.T. autorizată fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, în condiţiile art. 67 alin. (2) din O.M.D.R.L. nr. 839/2009.
Dacă în timpul executării lucrărilor - numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire - survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate care conduc la necesitatea modificării acestora, investitorul/proprietarul are obligaţia de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita o nouă autorizaţie de construire, pentru obţinerea căreia va depune o nouă documentaţie tehnică, elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, în conformitate cu prevederile art. 66 din O.M.D.R.L. nr. 839/2009.
De asemenea, potrivit art. 15 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor aprobat cu Hotărârea Guvernului României nr.925/1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 286/11.12.1995, rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a proiectului poate fi realizată prin intermediul unei expertize tehnice de calitate efectuată de către un expert tehnic de calitate atestat.

VĂ INFORMĂM CĂ pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin www.isusemenic.ro la domeniu de activitate avizare/autorizare găsiţi toate informaţiile şi tipizatele necesare pentru solicitarea avizelor/autorizaţilor de securitate la incendiu. Pentru amănunte şi detalii personalul compartimentului avizare/autorizare poate fi contactat la numărul de telefon 0255/211213 sau la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin din Reşiţa, str.Castanilor, nr.123 . Programul de lucru cu publicul este în fiecare zi de luni a săptămânii între orele 8.30 - 14.30 şi vineri între orele 8.30 – 12.00.


OFIŢER SPECIALIST I
Căpitan

DUMITRACHE Simona

Reprezentanţii spitalelor au fost instruiţi să facă faţă situaţiilor de urgenţă


Reşiţa, 26 ian /Agerpres/ - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 'Semenic' al judeţului Caraş-Severin a organizat, la Reşiţa, o instruire în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, adresată reprezentanţilor unităţilor spitaliceşti din judeţ.
În cadrul acţiunii de instruire a fost făcută o scurtă informare cu privire la constatările rezultate în urma acţiunilor de control, de prevenire, desfăşurate de specialişti din cadrul inspecţiei judeţene de prevenire la unităţile sanitare, precizându-se că, pe parcursul anului trecut, au fost aplicate şase sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 9.100 lei, precum şi 20 de avertismente
La acţiune au participat directorii de spitale din judeţ şi conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Caraş-Severin. Deşi au fost invitaţi şi primarii în ale căror unităţi administrative funcţionează spitalele, aceştia au participat în număr foarte mic.
Printre alte aspecte prezentate şi analizate, s-au aflat şi noţiunile generale despre prevenirea dezastrelor şi regulile de comportare în cazul producerii dezastrelor, dar şi aspecte vizând realizarea lucrărilor noi de construcţii de unităţi sanitare şi instalaţii tehnologice, de dezvoltare, modernizare şi schimbare a destinaţiei celor existente.
Tot cu această ocazie, cei prezenţi au fost instruiţi în domeniul situaţiilor de urgenţă la unităţile sanitare şi le-au fost arătate modalităţile de organizare a primei intervenţii şi realizarea salvării, a evacuării utilizatorilor.
La capitolul măsuri pentru asigurarea evacuării unităţilor spitaliceşti în caz de incendii, au fost prezentate chiar şi o serie de studii de caz.

SUA îşi vor reduce efectivele armatei terestre


Washington, 27 ian /Agerpres/- Armata terestră a SUA îşi va reduce efectivele de la 565.000 la 490.000 până în anul 2017, a anunţat joi secretarul american al Apărării, Leon Panetta, în cadrul unei conferinţe de presă organizată pentru a prezenta orientările bugetare ale Pentagonului în următorii ani, transmite AFP.

'Am ales să nu păstrăm în continuare mai multe efective decât ne putem permite să antrenăm şi să echipăm corect', a explicat Panetta. O consecinţă a acestei reduceri va fi şi închiderea unor baze militare de pe teritoriul SUA.

În paralel, efectivele puşcaşilor marini, corpul de elită al armatei americane, vor scădea la 182.000 de la 201.000, cât numără în prezent.

În cadrul măsurilor adoptate de Administraţia de la Washington pentru reducerea uriaşului său deficit bugetar, Pentagonul trebuie să-şi diminueze cheltuielile cu 487 de miliarde de dolari în următorii zece ani. Din această sumă, 259 de miliarde trebuie economisite până în anul 2017.

Pentagonul s-a adaptat acestei diminuări a bugetului prin elaborarea unei noi strategii, care a fost dezvăluită de preşedintele Barack Obama la începutul lunii ianuarie. Această strategie descrie Asia-Pacific şi Orientul Mijlociu ca zone prioritare. Leon Panetta a ţinut să precizeze, la conferinţa de presă susţinută joi, că economiile decise nu vor afecta capacitatea operaţională a armatei SUA în aceste regiuni. El a mai declarat că vor fi privilegiate armele aeriană şi navală, pentru a face faţă ameninţărilor venite dinspre Iran şi creşterii puterii Chinei.

Pentru exerciţiul bugetar 2013 (octombrie 2012 - septembrie 2013) bugetul Pentagonului va fi de 531 de miliarde de dolari, la care se adăugă 88,4 miliarde de dolari pentru operaţiunile din Afganistan.

5.000 de militari sunt pregătiţi să intervină pentru situaţiile de urgenţă cauzate de viscol


Bucureşti, 26 ian /Agerpres/ - Angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au fost mandataţi să ridice de la rezervele de stat apă, alimente şi carburanţi pentru a le duce în judeţele aflate în dificultate din cauza vremii nefavorabile, astfel încât să ajungă la persoanele rămase înzăpezite, a afirmat, joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IGSU, Alin Maghiar.
'Apa, alimentele, carburanţii au fost distribuite de la rezervele de stat, acestea vor fi distribuite către prefecturile şi judeţele care au fost mai grav afectate şi vor ajunge direct la sinistraţi şi la mijloacele de intervenţie, acolo unde este necesar', a explicat Alin Maghiar.
Anterior, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Ministerul Administraţiei şi Internelor, premierul Emil Boc anunţa că a dispus disponibilizarea de resurse de la rezervele de stat pentru cei rămaşi în troiene.
'Am dispus disponibilizarea de resurse pentru hrană (conserve), dar şi apă şi combustibil, unde va fi cazul, de la rezervele de stat, astfel încât cei aflaţi în dificultate să poată beneficia de aceste resurse', a informat Boc.
Ministerul Apărării Naţionale poate pune la dispoziţie în caz de nevoie până la 5.000 de militari pentru intervenţii de urgenţă în vederea salvării oamenilor blocaţi între nămeţi, a declarat, joi seara, ministrul Gabriel Oprea, în cadrul videoconferinţei cu prefecţii de la Palatul Victoria.
Şeful MApN a subliniat că a ordonat unităţilor din teritoriu să se pună la dispoziţia autorităţilor locale care le solicită sprijinul în intervenţiile de salvare a oamenilor prinşi între nămeţi, fără a mai cere şi aştepta aprobarea de la centru.
''De ieri şi până la acest moment, peste 1.500 de militari au acţionat şi acţionează în toată ţara cu utilaje şi tehnică auto. (...) Militarii români au reuşit salvarea mai multor sute de persoane, care sunt acum în siguranţă. Am acţionat pentru deblocarea autovehiculelor şi pentru degajarea drumurilor. Au fost şi situaţii extreme în care militarii au acţionat prompt şi profesionist, aşa cum îi ştiţi'', a evidenţiat ministrul Gabriel Oprea.
El a afirmat că în zona Afumaţi-Şindriliţa, până la ora 18,00, detaşamentul de militari a deblocat 6 km de drum înzăpezit, redând circulaţiei 170 de autoturisme şi 18 TIR-uri blocate de ore întregi în zăpadă. De asemenea, în cursul nopţii trecute, în judeţul Buzău, circa 100 de persoane blocate pe E85 în zona comunei Mihăileşti, au fost transportate de militarii din cadrul Diviziei 2 Infanterie GETICA la şcoala din localitate, iar în cursul zilei de joi mai multe detaşamente au acţionat şi acţionează în judeţele Buzău, Vrancea, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa şi pe centura Capitalei.
''Militarii s-au aflat în zonele unde a fost nevoie de ei: pe autostrăzile A1 şi A2, pe DN 2B, între Buzău şi Făurei, şi pe Drumul European 85, pe sectoarele Buzău-Râmnicu Sărat şi Buzău-Urziceni, DN2N Dumbrăveni-Dumitreşti-Jitia, la Mihăileşti, Dumbrăviţa, Afumaţi-Şindriliţa, Adunaţii-Copăceni, Dumbrăveni, Uzunu, Bragadiru, precum şi pe centura Capitalei. În jurul orei 5,00, în localitatea Gălbinaşi, militarii au evacuat şi transportat la Gara Buzău şi la cantina Avicola Buzău circa 100 de persoane aflate în autovehiculele blocate de ninsori. În judeţul Giurgiu, două persoane aflate într-o maşină îngropată în zăpadă au fost scoase şi transportate la cel mai apropiat spital. La Adunaţii Copăceni, o femeie şi un băiat au fost salvaţi de la îngheţ şi transportaţi până la ambulanţa SMURD'', a exemplificat ministrul Oprea unele cazuri de intervenţie a militarilor din cursul zilei de joi.
Premierul Emil Boc le-a cerut prefecţilor din judeţele afectate de căderile de zăpadă şi viscol să solicite prompt sprijinul unităţilor militare în caz de necesitate.

Rachete lansate împotriva unei şcoli militare pakistaneze din apropierea casei lui Osama ben Laden


ISLAMABAD (MEDIAFAX) - Nouă rachete, dintre care trei au avariat zidul exterior, au vizat, vineri, şcoala militară situată în apropiere de casa în care un comando american l-a ucis pe Osama ben Laden în urmă cu nouă luni, în nordul Pakistanului, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP.
Nu este niciun rănit. Atacatorii nu au fost identificaţi, iar celelalte rachete au aterizat pe un teren gol în apropierea acestei academii militare din Abbottabad, la circa 500 de metri de casa în care defunctul lider al Al-Qaida s-a ascuns timp de cel puţin cinci ani înainte de a fi găsit de echipele americane Navy Seals.
"Au fost lansate nouă rachete, dintre care trei au lovit şi au avariat zidul care înconjoară incinta dar nimeni nu a fost rănit", a declarat prin telefon Imtiaz Hussain Shah, un oficial de rang înalt al administraţiei locale.
"Am lansat o operaţiune de căutare a atacatorilor", a precizat el.

Unsprezece pelerini iraieni, răpiţi în Siria - oficial


TEHERAN (MEDIAFAX) - Unsprezece pelerini iranieni au fost răpiţi în Siria, a declarat Ramin Mehmanparast, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, care a solicitat Guvernului sirian să intervină pentru a-i elibera, a anunţat joi agenţia Irna, relatează AFP.
"Potrivit informaţiilor primite, 11 pelerini iranieni care se aflau în drum spre Damasc au fost răpiţi de o grupare necunoscută", a declarat Ramin Mehmanparast, care a condamnat această acţiune.
"Cerem Guvernului sirian să utilizeze toate mijloacele (...) în vederea eliberării cetăţenilor iranieni", a adăugat el.
Numeroşi pelerini iranieni merg în Siria în fiecare an.
Şapte ingineri iranieni care lucrau la construirea unei centrale electrice la Jandar au fost răpiţi la sfârşitul lui decembrie în regiunea Homs (centru).
O grupare până atunci necunoscută, "Mişcarea împotriva expansiunii şiite în Siria", a revendicat la începutul lui ianuarie această răpire, explicând că a recurs la ea "cu scopul de a lansa un prim avertisment Iranului şi (mişcării libaneze) Hezbollah împotriva continuării susţinerii regimului sirian în reprimarea revoltei".
Siria, principalul aliat istoric al Iranului în lumea arabă, se confruntă de la jumătatea lui martie cu o revoltă populară reprimată sângeros.

Piraţii somalezi învinşi de SEAL


Unitatea a şasea a trupelor SEAL (trupele de elită ale Marinei SUA) a eliberat din mâinile piraţilor doi ostatici occidentali - o americancă de 32 de ani (Jessica Buchanan) şi un danez (Poul Hagen Thisted - 60 de ani). Este vorba de aceeaşi unitate care în luna mai l-a ucis pe liderul Al-Qaida, Osama bin Laden.

Cei doi occidentali luaţi ostatici lucrau pentru grupul danez De-mining, care curăţă fostele zonele de conflict din Africa şi Orientul Mijlociu de dispozitivele rămase neexplodate. Danezul şi americanca erau ţinuţi captivi de piraţii somalezi din octombrie. În cursul nopţii de marţi spre miercuri, o echipă SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) a fost paraşutată lângă Galkayo (Somalia), unde se află o bază importantă a piraţilor. A urmat un schimb de focuri cu piraţii. Nouă dintre ei au fost ucişi şi cinci au fost capturaţi.

Forţele speciale au reuşit să-i ia prin surprindere în primă instanţă: cei care ar fi trebuit să facă de gardă dormeau după ce consumaseră narcotice. Piraţii aveau armament greu şi diverse substanţe explozive la îndemână, au declarat oficiali militari. Niciun membru al trupelor SEAL nu a fost rănit.

Operaţiunea a fost aprobată şi planificată chiar de preşedintele Obama. Imediat după finalul misiunii, liderul SUA l-a luat prin surprindere pe tatăl americancei răpite, cu care a vorbit la telefon. "John, aici Barack Obama. Am nişte veşti foarte bune pentru tine. Fiica ta, Jessica, a fost salvată şi evacuată de echipa SEAL şi se află în drum spre casă", i-a spus, la telefon, preşedintele Obama lui John Buchanan.

COMUNICAT DE PRESĂ


Ministrul Apărării Naţionale Gabriel Oprea a ordonat ca subunităţi ale armatei să distribuie, în noaptea de joi spre vineri, alimente, apă şi ceai cald persoanelor aflate în autoturismele blocate pe autostrăzile A1 şi A2. Ajutoarele vor fi asigurate prin grija Statului Major al Forţelor Terestre, Statului Major al Forţelor Navale şi Comandamentului Logistic Întrunit, iar echipele vor acţiona pe cele două autostrăzi, din ambele sensuri de mers.
De asemenea, din dispoziţia ministrului Gabriel Oprea, toate mijloacele auto şi utilajele de geniu disponibile, precum şi efective de militari, din toate unităţile militare aflate în judeţele afectate de ninsorile abundente şi de viscol, sunt pregătite să intervină de urgenţă, la solicitarea autorităţilor publice locale şi centrale, în sprijinul populaţiei afectate.
De miercuri seară şi până în prezent, militarii au acţionat şi acţionează în mai multe judeţe, cu utilaje şi tehnică auto.
M.Ap.N. monitorizează, prin structura de specialitate a Statului Major General, situaţia din ţară, pentru a interveni cu personal şi tehnică, în sprijinul populaţiei afectate de vremea nefavorabilă.

       Biroul de Presă

joi, 26 ianuarie 2012

RAPORT ANUAL PRIVIND CAPACITATEA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI MĂSURILE DE OPTIMIZARE A ACESTUIAA. Implementarea noilor prevederi legale

La nivel judeţean s-a acţionat pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin a planificat şi executat activităţi de prevenire în zona de competenţă, avându-se în vedere şi analiza statistică a situaţiilor de urgenţă produse în anii precedenţi.
La planificarea activităţilor de prevenire s-a ţinut cont şi de direcţiile de acţiune şi precizările ordinului inspectorului general al IGSU, nr. 62789/08.12.2010, cu privire la planificarea, executarea şi raportarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, şi a ordinelor ulterioare privind activităţile de informare preventivă, executarea unor controale la unităţile de distribuţie a carburanţilor şi controale colective cu Direcţia Silvică.

B. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite

În perioada analizată,(pe linie de apărare împotriva incendiilor) cadrele inspecţiei judeţene de prevenire au desfăşurat şi/sau a participat la următoarele activităţi mai importante:
executarea a 1046 controale în domeniul apărării împotriva incendiilor, în care au fost cuprinse, 2 societăţi de proiectare, 218 obiective de investiţii, 426 operatori economici, 323 instituţii şi 77 controale la localităţi;
constatarea a 5061 deficienţe din care 1.224 au fost soluţionate pe timpul controalelor iar 952 au fost sancţionate;
aplicarea a 952 sancţiuni contravenţionale principale din care 869 de avertismente şi 83 amenzi contravenţionale în cuantum de 138.500 lei;
soluţionarea a 27 petiţii prin care se semnalau încălcări ale legislaţiei în domeniu;
executarea a 77 / 22 controale la serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă şi executarea a 75 / 16 exerciţii cu SVSU/SPSU;
îndrumarea activităţii a 41 cercuri ,, Prietenii Pompierilor ”;
executarea a 117 de exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu;
emiterea a 79 avize de securitate la incendiu;
emiterea a 49 autorizaţii de securitate la incendiu;
respingerea a 16 avize de securitate la incendiu, 12 cereri de autorizaţii de securitate la incendiu;
periodic, au fost executate controale tematice de prevenire cu inspectorul guvernamental pentru situaţii de urgenţă cu accent pe dotarea şi încadrarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, asigurarea alarmării, participarea la intervenţii;
desfăşurarea ediţiei a XII-a a simpozionului „Semnificaţia Zilei de 13 septembrie şi a zilei de 15 septembrie. Cooperarea pompierilor din structurile serviciilor profesioniste cu administraţia publică locală, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi comunitare” cu participarea şefilor serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, reprezentanţii consiliului judeţean şi ai prefecturii Caraş-Severin, membrii comandamentului tehnic judeţean psi, rezervişti, cadre în retragere şi alţi invitaţi;
în anul 2011 au fost editate cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin numerele 28 şi 29 ale revistei „Pompierii Cărăşeni”. Conţinutul acestor reviste cuprind materiale de informare preventivă, analize, statistici, evidenţe, existente la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, etc;
au fost distribuite CD-uri cu modele de documente, planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2011, broşuri, cărţi, afişe, pliante, legislaţie, etc. cu tematica pe linia situaţiilor de urgenţă, la primării, operatori economici, instituţii;
s-a desfăşurat şedinţa anuală a Comandamentului Judeţean pentru Protecţie, Prevenire şi Stingere a Incendiilor, în care s-au analizat măsurile stabilite pentru optimizarea activităţilor, de apărare împotriva incendiilor la nivel judeţean.

C. Deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor

La nivelul unităţilor administrativ teritoriale, a instituţiilor publice şi operatorilor economici , se constată unele deficienţe pe linia apărării împotriva incendiilor.
Dintre acestea, principalele nereguli se referă la :
neîncadrarea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
nerespectarea criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
neîntocmirea sau neactualizarea unor documente specifice apărării împotriva incendiilor pentru unităţile administrativ teritoriale(localităţi) şi obiectivele din subordinea consiliilor locale;
De asemenea se constată şi o serie de neconformităţi în ceea ce privesc reglementările tehnice în domeniul securităţii la incendiu, nerespectarea documentaţiilor vizate spre neschimbare ceea ce a condus la respingerea unui număr de 12 autorizaţii de securitate la incendiu.

D. Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului

Instructaje şi convocări de pregătire în domeniul apărării împotriva incendiilor
- 2 cu preşedinţii C.L.S.U., secretarii şi contabilii de la municipii, oraşe şi comune;
- 4 cu cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la municipii, oraşe;
- 1 cu cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la comune;
- 2 cu conducătorii unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi personalul didactic desemnat să execute pregătirea de la municipii, oraşe şi comune;
- 4 cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- 1 cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Personalul inspecţiei judeţene de prevenire a mai participat la:

atelierele de lucru cu proiectanţi organizate de către Serviciul de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
instructajele cu organele administraţiei publice locale, organizate de către Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
şedinţele Comisiilor de Analiză Tehnică şi a Comitetelor Speciale din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Caraş-Severin.

Antrenamente de specialitate, activităţi practic-demonstrative cu:
- personalul component al serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; au fost desfăşurate un număr de 75 antrenamente de specialitate cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 17 cu serviciile private pentru situaţii de urgenţă.
Concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă:
Exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu la localităţi, instituţii şi operatori economici;
Pregătirea specialiştilor de prevenire din cadrul compartimentelor de prevenire ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă pe trei centre zonale. Cu toate că pe parcursul desfăşurării acestor cursuri specialiştii de prevenire au fost replanificaţi de mai multe ori, reprezentanţii unor localităţi nu au participat la nici unul din cele 3 centre zonale;
Pregătirea preşcolarilor, elevilor s-a organizat şi desfăşurat conform protocoalelor şi parteneriatelor încheiate în acest sens de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin cu unităţile de învăţământ din judeţ, prin parcurgerea temelor de specialitate în cadrul orelor de dirigenţie, educaţie civică şi de consiliere, în cadrul disciplinelor predate în funcţie de specificul acestora şi prin participarea la activităţi extraşcolare.De asemenea pregătirea preşcolarilor, elevilor s-a realizat şi în cadrul campaniei ,,O casă sigură – o viaţă în plus: respectaţi măsurile de prevenire” precum şi prin executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu cu ocazia controalelor la unităţile de învăţământ. Se constată pentru acest an o participare mai slabă a elevilor la concursul cercurilor tehnico aplicative ,,PRIETENII POMPIERILOR” . Astfel la etapa judeţeană a concursului cercurilor tehnico aplicative de elevi ,,PRIETENII POMPIERILOR” au participat un număr de 7 de echipaje ale unităţilor de învăţământ din judeţ.

E. Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor.

Desfăşurarea unor activităţi de informare preventivă având obiectiv principal reducerea numărului de incendii la gospodăriile populaţiei şi a celor provocate de arderile necontrolate.
Editarea cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin a numerelor 28 şi 29 ale revistei „Pompierii Cărăşeni”. Conţinutul acestor reviste cuprind materiale de informare preventivă, analize, statistici, evidenţe, existente la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, etc;
Întocmirea Planului de măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de incendii şi /sau arderi necontrolate pe perioada de secetă şi acţiuni specifice combaterii fenomenului de secetă pentru sezonul estival 2011, aprobat cu Hotărârea nr. 1/19.05.2011 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

F. Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

La nivel judeţean s-a acţionat pentru asigurarea dotării şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor a operatorilor economici, instituţiilor publice şi unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pentru operaţionalizarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

G. Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor este redată prin numărul intervenţiilor la care au participat serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a crescut cu 89,5 %, de la 95 în 2010, la 180 în 2011. Numărul intervenţiilor la care acestea au intervenit singure a crescut cu 145,16 %, de la 31 în 2010, la 76 în 2011, respectiv scăderea cu 24 % a incendiilor produse la operatorii economici/instituţii faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent.

H. Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii

încurajarea şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în accesarea unor fonduri europene în vederea îmbunătăţirii dotării cu echipamente pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
pentru operaţionalizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă este necesară implicarea autorităţilor publice locale , prin asigurarea fondurilor necesare realizării măsurilor de prevenire şi acordare unor drepturi personalului voluntar, conform prevederilor HGR nr.1579 din 08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
alocarea de către factorii cu putere de decizie de la nivelul operatorilor economici, instituţiilor şi unităţilor administrativ teritoriale a fondurilor necesare pentru realizarea activităţilor de informare preventivă;
în vederea depistării şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţiale de incendii, a încălcării reglementărilor specifice şi luarea măsurilor ce se impun este necesară acordarea unei atenţii sporite în timpul desfăşurării de controale şi acţiuni preventive, de către cadrele tehnice cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor de la operatori economici, instituţii publice şi localităţi.


ANEXA : Analiza statistică a situaţiilor de urgenţă pe anul 2011, întocmită de ISU „Semenic”.anexa

ANALIZA
STATISTICĂ A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
PE ANUL 2011
1. Situaţia intervenţiilor

În anul 2011, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, au avut loc 1112 situaţii de urgenţă, din care:
283 incendii (25% din totalul situaţiilor de urgenţă);
488 arderi necontrolate (44%);
99 alte situaţii de urgenţă (9%);
108 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (10%).
134 cazuri de urgenţă asistate de S.I.A.M.U.D. (12%).


1.1. Intervenţii pe categorii1.2. Analiza comparativă a tipurilor de situaţii de urgenţă – 01.01-31.12.2011/ 01.01-31.12.2010

Comparativ cu anul 2010, numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 32,1% de la 842 situaţii de urgenţă, în 2010, la 1112 situaţii de urgenţă, în 2011, cea mai mare creştere înregistrând-o numărul de intervenţii la arderi necontrolate.
1.3. Intervenţii pe tipuri de servicii pentru situaţii de urgenţă


În anul 2011, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit la un număr de 1026 situaţii de urgenţă (92% din totalul intervenţiilor), faţă de 794 în perioada similară a anului 2010 (în creştere cu 29,22%), din care: 257 incendii (25% - din totalul intervenţiilor ISUJ), 436 - arderi necontrolate (43%), 97 - alte situaţii de urgenţă (9%), 108 - acţiuni pentru protecţia comunităţilor (11%) şi 128 cazuri de urgenţă asistate de S.I.A.M.U.D. (12%).
Tot în această perioadă au mai avut loc: 28 - asigurare/supraveghere zonă probabilă de producere a situaţiei de urgenţă: conducte de gaz fisurate/avariate, mitinguri protest, manifestări culturale, sportive, religioase (din care S.V.S.U. – 2, respectiv S.V.S.U. Gârnic şi S.V.S.U. Bocşa), 38 - deplasări fără intervenţie (din care S.I.A.M.U.D – 23, dintre acestea, S.V.S.U. Bocşa - 2), 59 - întoarceri din drum (din care S.I.A.M.U.D- 15) şi 23 alarme false (din care S.I.A.M.U.D - 4).


Serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă au intervenit singure la un număr de 79 situaţii de urgenţă (7% din totalul acestora), din care: 20 incendii, 51 arderi necontrolate, 2 alte situaţii de urgenţă (inundaţii), 3 asistenţă persoane, 3 descarcerare iar, în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, au mai participat la 128 intervenţii (12% din totalul situaţiilor de urgenţă), astfel: 67 incendii, 54 arderi necontrolate, 3 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (din care: 1 – protecţia mediului, 1 – salvări animale şi 1 alte intervenţii (evacuare apă)), 1 asistenţa persoanelor şi 3 alte situaţii de urgenţă (inundaţii - 2, accidente de transport în care sunt implicate substanţe periculoase -1).
Participarea la intervenţii a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (S.V.S.U.) şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă (S.P.S.U.) în anul 2011.Raportat la anul 2010, numărul intervenţiilor la care au participat serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a crescut de la 95, în 2010, la 207, în 2011 (cu 117,9%), numărul situaţiilor de urgenţă la care acestea au intervenit singure crescând de la 31, în 2010, la 79, în 2011 (cu 154,84%).
Ponderea intervenţiilor serviciilor voluntare şi private, din totalul situaţiilor de urgenţă, a crescut, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2010, de la 11,3% la 19%, iar ponderea situaţiilor de urgenţă, din totalul acestora, la care serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au intervenit singure a crescut, faţă de perioada similară a anului 2010, de la 3,7% la 7%.
Un număr de 7 situaţii de urgenţă (1% din totalul acestora), respectiv 6 incendii şi 1 ardere necontrolată, au fost soluţionate de către populaţie (persoane fizice/salariaţi).
Rata intervenţiilor a fost de 334,25 la 100.000 de locuitori, respectiv de 130,52 la 1.000 km2.


1.4. Acţiuni de salvare pe timpul intervenţiilor, victime şi pagube rezultate în urma situaţiilor de urgenţă produse în anul 2011

Acţiuni de salvare pe timpul intervenţiilor
Comparativ cu anul 2010 a scăzut numărul persoanelor salvate, de la 82 (70 adulţi şi 12 copii), în 2010, la 8 (4 adulţi şi 4 copii), în 2011, a crescut numărul persoanelor asistate, de la 89 (78 adulţi şi 11 copii), în 2010, la 109 (98 adulţi şi 11 copii), în 2011. Valoarea bunurilor salvate a crescut de la 30.850.023 lei, în 2010, la 45.186.400 lei, în 2011.

b) Victime şi pagube rezultate în urma situaţiilor de urgenţă produse (exceptând intervenţiile S.I.A.M.U.D.)


Comparativ cu anul 2010 s-a dublat numărul răniţilor, de la 5 (adulţi), în 2010, la 10 (8 adulţi şi 2 copii), în 2011, dar numărul decedaţilor a rămas constant, respectiv 3 (2 adulţi şi 1 copil), în 2010 şi 3 (adulţi), în 2011.Valoarea bunurilor distruse a crescut de la 3.291.485 lei, în 2010, la 7.994.267, în 2011.


3. Incendii+ 18,9%
În anul 2011, pe teritoriul judeţului, au izbucnit 283 incendii, faţă de 238 în anul 2010.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la un număr de 87 incendii (31% din totalul incendiilor), stingând singure 20 incendii (7% din totalul acestora), astfel: S.V.S.U. Bocşa - 6, S.V.S.U. Anina – 3, Obreja - 2, S.V.S.U. Armeniş - 1, S.V.S.U. Berzasca - 1, S.V.S.U. Luncaviţa - 2, S.V.S.U. Berzovia – 1, S.V.S.U. Socol – 1, S.V.S.U. Măureni - 1, S.V.S.U. Grădinari – 1, S.V.S.U. Ramna – 1, iar la 67 incendii, au intervenit în cooperare cu serviciile profesioniste (S.V.S.U.: Oţelu Roşu - 6, Berzovia - 3, Constantin Daicoviciu – 3, Prigor – 3, Moldova Nouă – 3, Bocşa - 1, Anina – 1, Băile Herculane - 1, Luncaviţa – 2, Berzasca - 4, Eftimie Murgu – 2, Grădinari – 2, Teregova – 4, Sicheviţa – 2, Obreja - 2, Lăpuşnicel – 2, Băuţar - 2, Fârliug - 1, Sacu - 1, Brebu - 1, Sasca Montană – 2, Ticvaniu Mare - 1, Slatina Timiş – 1, Cornereva – 1, Măureni – 1, Bolvaşniţa – 1, Doclin - 2, Turnu Ruieni - 1, Caraşova – 1, Iablaniţa – 1, Domaşnea – 1, Ezeriş – 1, Forotic – 1, Brebu Nou – 1, Vermeş - 1, S.V.S.U. Oţelu Roşu împreună cu S.V.S.U. Zăvoi – 1, S.V.S.U. Bocşa împreună cu S.V.S.U. Ocna de Fier – 1, S.V.S.U. Brebu Nou împreună cu S.V.S.U. Văliug – 1, S.V.S.U. Oţelu Roşu împreună cu S.P.S.U. Hidroconstrucţia Caransebeş – 1).
Un număr de 6 incendii (2% din totalul acestora) au fost soluţionate de către populaţie (persoane fizice/salariaţi)..
Pe timpul intervenţiilor la incendii au fost salvate 8 persoane (4 adulţi şi 4 copii), 130 de animale (122 mari şi 8 mici), 69 de păsări şi au fost protejate bunuri în valoare estimativă de 37.035.300 lei.
Ca urmare a incendiilor izbucnite în această perioadă au fost rănite 10 persoane (8 adulţi şi 2 copii) (1 cu vârsta cuprinsă între 0 şi 6 ani, 1 cu vârsta între 7 şi 14 ani, 4 cu vârsta între 15 şi 25 ani, 3 cu vârsta între 26 şi 55 ani şi 1 peste 70 de ani), 3 persoane (adulţi) au decedat (cu vârsta cuprinsă între 15 şi 25 ani - 1, între 26 şi 55 ani – 1, peste 70 de ani - 1), aceste incendii având ca împrejurări determinante: instalaţiile electrice defecte – 3 (2 răniţi şi 1 decedat), sistemele de încălzire defecte – 2 (1 rănit şi 1 decedat), mijloace de încălzire improvizate (1 decedat), coşul/burlanul de fum defect sau necurăţat, focul deschis în spaţii deschise - 2, focul deschis în spaţii închise - 4. De asemenea, tot ca urmare a incendiilor izbucnite în această perioadă, 23 animale (mici) şi 30 de păsări au murit şi au fost distruse bunuri în valoare estimativă de 7.982.267 lei.
Rata incendiilor a fost de 85,1 la 100.000 de locuitori, respectiv de 33,22 la 1.000 km2.
Cele mai multe incendii din această perioadă au izbucnit în luna noiembrie – 46, iar cele mai puţine în luna mai - 7.

Situaţia incendiilor pe tipuri de activităţi se prezintă astfel:
Comparativ cu anul 2010, numărul incendiilor izbucnite la gospodăriile populaţiei a crescut cu 14,84%.

Din totalul acestora, 44% au avut loc în mediul urban şi 56% în mediul rural.

Comparativ cu anul 2010 se constată o scădere a numărului de incendii izbucnite la gospodăriile cetăţeneşti din mediul urban (cu 16,5%) şi o creştere a numărului acestora la gospodăriile cetăţeneşti din mediul rural (cu 50,6%).

Cauze de incendiu
Incendiile izbucnite în această perioadă pe teritoriul judeţului Caraş-Severin au fost cauzate de: instalaţii electrice defecte – 52; fumat - 49; foc deschis în spaţii deschise – 49; coş/burlan de fum defect sau necurăţat - 47; echipamente electrice improvizate - 6; foc deschis în spaţii închise – 10; cenuşă, jar, scântei – 10; sisteme de încălzire defecte – 4; mijloace de încălzire improvizate – 6; mijloace de încălzire nesupravegheate – 3; aparate electrice sub tensiune - 7; acţiune intenţionată - 22; jocul copiilor cu focul - 4; trăsnet – 2; sudură – 3; scântei mecanice, electrostatice sau frecare - 2; autoaprindere sau reacţie chimică – 3; scurgeri (scăpări) de produse inflamabile – 2; defecţiuni tehnice
de exploatare – 1; alte împrejurări (căldură (radiaţie) solară) – 1.
Cele mai multe dintre incendii au izbucnit din cauze electrice (în procent de 23%), a fumatului şi focului deschis în spaţii deschise, în egală măsură (17,3%), dar şi din cauza coşurilor de fum defecte sau necurăţate (în procent de 16,6%).Comparativ cu anul trecut a crescut ponderea incendiilor, din totalul acestora, cauzate de focul deschis în spaţii deschise, de la 3% la 17,3%, a celor cauzate de fumat, de la 7% la 17,3%, dar a scăzut ponderea celor cauzate de coşurile de fum defecte sau necurăţate, de la 23% la 16,6% şi a celor izbucnite din cauze electrice, de la 30% la 23%.


4. Arderi necontrolate

01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2011

165 488


În anul 2011, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, s-au înregistrat 488 de arderi necontrolate.
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au intervenit la un număr de 105 arderi necontrolate (% din totalul acestora), stingând singure 51 arderi necontrolate (% din totalul lor), astfel: S.V.S.U.: Bocşa – 27, Anina - 2, Cornereva - 6, Grădinari - 3, Doclin - 3, Berzasca – 3, Obreja - 2, Băuţar, Socol, Răcăşdia, Măureni, Brebu Nou, iar la 54 arderi necontrolate au intervenit în cooperare cu serviciile profesioniste (S.V.S.U.: Oţelu Roşu - 9, Naidăş - 5, Ticvaniu Mare - 5, Moldova Nouă - 2, Bocşa, Anina, Băuţar -3, Goruia – 3, Turnu Ruieni -2, Berzasca -2, Obreja - 3, Răcăşdia- 2, Buchin -2, Slatina Timiş - 2, Pojejena, Constantin Daicoviciu, Păltiniş, Mehadica, Ciuchici, Dalboşeţ, Coronini, Gârnic, Ocna de Fier, Caraşova, Forotic, Marga).
Pe timpul intervenţiilor la arderi necontrolate au fost protejate bunuri în valoare de 7.972.100 lei..
Cele mai multe arderi necontrolate din această perioadă au izbucnit în luna noiembrie - 126, iar cele mai puţine în luna ianuarie - 4.


Comparativ cu anul 2010 a crescut numărul total de arderi necontrolate, cu 195,75%, iar numărul arderilor necontrolate izbucnite la gospodăriile cetăţeneşti a crescut cu 166,67%.
Secretar judeţ Director Executiv
IMBRESCU ION Bîtea Constantin

COMUNICAT DE PRESĂ


Ministrul Apărării Naţionale Gabriel Oprea a ordonat ca toate mijloacele auto şi utilajele de geniu disponibile, precum şi efective de militari, din toate unităţile militare aflate în judeţele afectate de ninsorile abundente şi de viscol, să fie pregătite să intervină de urgenţă, la solicitarea autorităţilor publice locale şi centrale, în sprijinul populaţiei afectate.
În această dimineaţă, ministrul Gabriel Oprea a aprobat intervenţia unui detaşament de 60 militari, cu 12 mijloace auto, care vor acţiona în zona localităţii Uzunu, judeţul Giurgiu.
Tot în cursul acestei dimineţi, un detaşament de 35 de militari, împreună cu nouă mijloace auto, aparţinând unor unităţi din Statul Major al Forţelor Terestre a început să acţioneze, la solicitarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, în zona localităţii Şindriliţa, judeţul Ilfov, pe DN2, pentru evacuarea persoanelor aflate în dificultate şi deblocarea autovehiculelor înzăpezite.
De asemenea, 30 de militari, cu patru mijloace auto, aparţinând Diviziei 2 Infanterie "Getica", intervin pentru deszăpezirea şi deblocarea autovehiculelor pe DN 2B, între Buzău şi Făurei, şi pe Drumul European 85, pe sectoarele Buzău-Râmnicu Sărat şi Buzău-Urziceni. În jurul orei 05.00, în localitatea Gălbinaşi, militarii au evacuat şi transportat la Gara Buzău şi la cantina Avicola Buzău circa 100 de persoane aflate în autovehiculele blocate de ninsori.
În localitatea Mihăileşti, judeţul Buzău, intervenţia militarilor aparţinând Diviziei 2 Infanterie “Getica” continuă şi în această dimineaţă. Peste 40 de militari acţionează cu trei mijloace auto în zonă, de miercuri seară, când Prefectul de Buzău a solicitat sprijinul Armatei pentru a debloca aproximativ 100 de autovehicule înzăpezite pe Drumul European 85. În cursul nopţii, circa 100 de persoane au fost transportate la şcoala din Mihăileşti.
        M.Ap.N. monitorizează, prin structura de specialitate a Statului Major General, situaţia din ţară, fiind în măsură să intervină cu personal şi tehnică, în sprijinul populaţiei afectate de vremea nefavorabilă.
      
Biroul de Presă

Incendiu, la Obreja într-o... gospodărie


Azi noapte, în jurul orei 00.30, pe strada Gării din localitatea Obreja s-a creat panică, din cauza unui incendiu izbucnit la anexa unei case. Focul s-a aprins la o afumătoare şi exista riscul ca acesta să se extindă, atât la corpul principal de locuit şi celelalte anexe ale proprietarului, cât şi la casa învecinată.
Astfel, la faţa locului s-au deplasat două echipaje de pompieri militari de la Detaşamentul Caransebeş al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin, dar şi o echipă formată din patru pompieri voluntari din localitate. Desigur, o mână de ajutor au dat şi vecinii care s-au mobilizat şi au intervenit cu găleţi şi alte mijloace avute la îndemână.
Valoarea bunurilor protejate de flăcări este de aproximativ 550 de mii de lei.

***

În 2011, o dată la două zile o gospodărie din judeţul nostru risca să fie mistuită de flăcările unui incendiu
Anul trecut, la nivelul judeţului Caraş-Severin au fost înregistrate 283 de incendii. Dintre acestea, 160 s-au manifestat la locuinţe şi anexe din gospodăriile cetăţeneşti: poduri, acoperişuri, spaţii de locuit sau de preparat hrana, tablouri electrice, magazii, şoproane, adăposturi animale şi afumători .
Cauzele de producere ale acestor incendii au fost următoarele: coşurile/burlanele de fum defecte sau necurăţate, instalaţiile, echipamentele electrice defecte sau improvizate şi focul deschis în spaţii deschise.PURTĂTOR DE CUVÂNT
Plt. Ancuţa Balint

RAPORT ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN PE ANUL 2011Priorităţi instituţionale
În anul 2011 întreaga activitate a personalului inspectoratului a fost coordonată pentru îndeplinirea priorităţilor asumate de către conducerea Poliţiei Române:
1). creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a criminalităţii transfrontaliere, combaterea traficului şi consumului de droguri, prin:
asigurarea unui mediu de afaceri curat, cu accent pe combaterea evaziunii fiscale,
siguranţa stradală şi cea din mediul rural, abordare proactivă, de prevenire, în detrimentul celei reactive, de tipul intervenţiei la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112,
siguranţa rutieră, reducerea riscului rutier,
2). creşterea autorităţii structurilor de poliţie, consolidarea activităţii de ordine publică prin realizarea unui sistem integrat cu participarea instituţiilor abilitate, prin:
realizarea unui sistem integrat de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului, sub coordonarea poliţiei,
evaluarea, standardizarea şi completarea procedurilor de lucru,
creşterea nivelului de pregătire a personalului, atât din punct de vedere juridic cât şi în ceea ce priveşte intervenţia la evenimente,
3). pregătirea aderării la spaţiul Schengen:
pregătirea personalului în domeniul Schengen,
completarea procedurilor de lucru,
implementarea noului concept de abordare a modalităţilor de acţiune în interiorul teritoriului naţional, parte a spaţiului de liberă circulaţie.


COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
Infracţiunile sesizate au crescut cu 6,1% faţă de anul 2010, în perioada analizată fiind sesizate un număr de 11.072 infracţiuni, din care 2196 sunt de natură economico-financiară, 5563 de natură judiciară şi 3313 de altă natură, 7575 în mediul urban şi 3497 în mediul rural (locul 14 pe ţară cu 3451 infracţiuni sesizate la 100.000 locuitori).
În anul 2011 au fost înregistrate 5003 infracţiuni în care a fost începută urmărirea penală, la care se adaugă 1045 infracţiuni înaintate către procuror cu propunerea de declinare, personalul inspectoratului constatând în total 6048 infracţiuni, cu 11,9% mai puţine infracţiuni faţă de anul 2010. Din totalul de 6048 infracţiuni, 1808 sunt de natură economico-financiară, 2260 de natură judiciară şi 1980 de altă natură.
Din totalul infracţiunilor, 1282 (reprezentând 21,19%), au fost descoperite în flagrant şi 1240 (20,5%) au fost descoperite informativ.
Infracţiunile soluţionate au scăzut cu 6,3 %, de la 4704 infracţiuni soluţionate în anul 2010 la 4404 în anul 2011.
Având în vedere rezultatele obţinute şi faptul că numărul infracţiunilor cu violenţă este scăzut, apreciez că judeţul nostru poate fi caracterizat ca fiind un judeţ liniştit şi sigur.

Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă
În anul 2011 infracţiunile sesizate contra persoanei au crescut de la 2600 la 2829 (+ 8,8%) iar cele constatate contra persoanei au crescut uşor de la 678 la 689 (+ 1,6%), dar numărul infracţiunilor de mare violenţă a scăzut de la 26 la 21:
- infracţiunile de omor au scăzut de la 8 la 5,
- tentativa de omor scade de la 6 la 4,
- pruncuciderea creşte de la 0 la 1,
- vătămarea corporală gravă scade de la 10 la 9,
- lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte cresc de la 1 la 2,
- tâlhăria urmată de moartea victimei scade de la 1 la 0.
Vătămarea corporală cunoaşte o scădere de la 80 infracţiuni la 70. Faptele de loviri şi alte violenţe cresc de la 367 la 368. Cresc, de asemenea, ameninţările, de la 107 la 129.
Prin comparaţie cu celelalte judeţe, suntem pe locul 9 pe ţară la infracţiunile sesizate contra persoanei (882 infracţiuni la 100.000 locuitori) şi pe locul 22 la cele constatate (200 infracţiuni la 100.000 locuitori).
Un caz mai deosebit, înregistrat în această perioadă în care s-a folosit armă de foc și care a fost intens mediatizat, este tentativa de tâlhărie comisă pe raza Municipiului Caransebeș la Restaurantul Imperial in data de 11.09.2011 ora 05,30, autorii încercând să sustragă darul de nuntă, au împușcat mirele în picior. În urma activităților desfășurate de lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale în colaborare cu lucrători de investigații criminale de la Poliția Municipiului Caransebeș și Lugoj, în 19.10.2011 s-a reușit identificarea autorilor în persoana numiților STANCIU VASILE FLAVIUS, CHIRILĂ IUSTINIAN MARIAN și CIOBOTARIU SERGIU EMIL, toți din Lugoj, care au fost reținuți iar în urma perchezițiilor domiciliare efectuate a fost identificată arma folosită de autori la comiterea faptei.
Criminalitatea juvenilă
În anul 2011 prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor a devenit un domeniu prioritar al Inspectoratului General al Poliţiei Române. La nivelul judeţului Caraş-Severin a fost implementat şi s-a derulat „Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”.
Faţă de anul 2010, în anul 2011 se constată o scădere semnificativă a numărului de minori implicaţi în producerea de fapte penale, de la 262 la 179 (-31,7%), iar a faptelor penale comise de minori de la 384 la 186
(- 51,6%).
Repartiţia pe vârste a minorilor implicaţi în producerea de fapte penale se prezintă astfel:
Inspectoratul nostru a încheiat „Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor” cu rezultate foarte bune şi VOM propune conducerii Poliţiei Române continuarea acestui program şi în anul 2012.

Criminalitatea contra patrimoniului
Infracţiunile sesizate contra patrimoniului cresc de la 3602 la 4257 (+ 655, + 18,1%), iar cele constatate scad de la 2576 la 2261 (- 315, - 12,2%).
Situaţia infracţiunilor sesizate pe genuri se prezintă astfel:
- furturile cresc de la 1947 la 2363 (+ 21,3%),
- furturile din locuinţe cresc de la 351 la 423 (+ 20,5%),
- furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 402 la 365 (- 9,2%),
- furturile din buzunare, poşete, genţi cresc de la 40 la 72 (+ 180%),
- furturile din auto cresc de la 116 la 155 (+ 33,6%),
- furturile de componente din exteriorul autoturismelor cresc de la 74 la 132 (+ 78,3%)
- furturile de auto scad de la 54 la 50 (- 8%),
- tâlhăriile cresc de la 22 la 39 (+ 77%),
- înşelăciunile cresc de la 524 la 622 (+ 18,7%).
Deşi înregistrăm o creştere a numărului infracţiunilor sesizate contra patrimoniului, apreciem că este vorba despre o creştere a infracţionalităţii datorată scăderii nivelului de trai a populaţiei, creşterea fiind înregistrată mai ales la aşa numitele „furturi de subzistenţă”.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţe periculoase
În evidenţe există un număr de 52 persoane juridice şi 3368 persoane fizice deţinătoare de arme de foc, care au în total 5138 arme.
În afara sarcinilor prevăzute din planurile de acţiune susmenţionate, care au fost executate în baza datelor şi informaţiilor obţinute, s-au executat numeroase acţiuni pe liniile de muncă: 66 acţiuni pe linia respectării regimului legal al armelor, muniţiilor şi vânătorii, 27 acţiuni pe linie de materiale explozive şi 34 acţiuni pe linie de substanţe periculoase, precum şi controale: 877 la persoanele fizice şi juridice autorizate pe linie de arme, 44 controale la persoanele fizice şi juridice autorizate în baza Legii 126/1995 privind materialele explozive, 112 controale pe linie de substanţe periculoase. La aceste activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul A.J.V.P.S. Caraş-Severin, Direcţiei Silvice, I.T.M. Caraş-Severin, I.S.U. „Semenic” Caraş-Severin, A.D.R. şi A.R.R. Caraş-Severin, D.S.P. Caraş-Severin, Gărzii de Mediu sau alte instituţii cu atribuţiuni pe această linie.
Situaţia confiscărilor de prezintă astfel:

Nr. crt. Categorie U/M 2010 2011
1. Arme letale bucăţi 26 45
2. Arme neletale bucăţi 30 66
3. Arme ridicate în vederea casării bucăţi 7 9
4. Muniţii bucăţi 120 1523
5. kg 63,7 75,75
6. buc. 130 131
7. Substanţe toxice, kg 8,9 11,7
8. din care mercur kg 4,86 9
Apreciem că, prin rezultatele obţinute pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase s-a reuşit în mare măsură prevenirea evenimentelor negative şi stăpânirea situaţiei operative, iar pentru anul 2012 se impune intensificarea muncii de culegere de informaţii şi îmbunătăţirea colaborării cu structurile teritoriale ale inspectoratului pe liniile de muncă specifice.
Criminalitatea economico-financiare
Au fost sesizate 2196 infracţiuni de natură economico-financiară (faţă de 2054 în anul 2010, + 142, + 6,9%) şi au fost constatate 1808 (faţă de 2440 în anul 2010, - 632, - 25,9%) infracţiuni de natură economico-financiară situându-ne pe locul 1 pe ţară cu 325 infracţiuni la 100.000 locuitori la infracţiunile declinate.
Principalul efort al efectivelor inspectoratului pe linia infracţionalităţii economico-financiare a vizat domeniile prioritare de intervenţie pentru combaterea evaziunii fiscale, în aplicarea Planului Naţional Comun de Acţiune, conform Hotărârii C.S.A.T. 69/2010.
În cursul anului 2011 pe lina combaterii faptelor de evaziune fiscală am înregistrat următoarele rezultate:
au fost constituite 152 echipe operative comune cu alte instituţii implicate,
a fost începută urmărirea penală în 123 de dosare penale, din care 5 declinate la DIICOT şi 3 la DNA, din care 5 fiind cauze complexe,
au fost reţinute 15 persoane şi arestate 10, iar alte 17 persoane au interdicţii,
s-au aplicat măsurii asigurătorii în suma de cca 561.580 lei,
au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 1.461.387 lei,
au fost aplicate 545 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.455.440 lei,
la nivelul judeţului a fost confiscată o cantitate de peste 900.000 ţigarete a cărei valoare de piaţă se ridică la suma de cca. 450.000 lei.
Exemplificatoare este documentarea activităţii infracţionale desfăşurate de o grupare ce acţiona pe raza mai multor judeţe, modul de operare fiind acela că efectuau achiziţii intracomunitare cu carcasă de porc, pe care o introduceau în circuitul comercial fără a evidenţia veniturile în contabilitatea firmei, fiind efectuate un număr de 27 de percheziţii, ocazie cu care s-au ridicat documentele contabile ale societăţilor implicate. În acest dosar au fost puse sub învinuire un număr de 12 persoane faţă de care procurorul a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara, prejudiciul estimat în cadrul acestui dosar fiind până în prezent de 3.500.000 lei.
Pe linia prevenirii şi descoperirii actelor şi faptelor de corupţie au fost organizate şi executate activităţi investigative într-un număr de 21 dosare penale declinate la Parchet iar 3 la DNA Timişoara, în cadrul cărora au fost implicate sub aspectul săvârşirii de fapte de corupţie un număr de 77 persoane, fiind constatate un număr de 76 de infracţiuni.

Criminalitatea stradală
Pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracțional stradal si stoparea trendului ascendent înregistrat pe acest segment la începutul anului, la nivelul I.P.J. Caraş-Severin au fost executate un număr de 3.610 acțiuni cu efective mărite, 23.326 controale directe, 9.805 intervenții la solicitările cetățenilor, 1.261 participări la măsuri de ordine cu ocazia diferitelor adunări publice, 5.646 activităţi in unitățile de învățământ sau zona adiacenta acestora.
În sprijinul lucrătorilor de ordine publică, în aplicarea O.M.A.I. 60/2010 privind funcţionarea sistemului integrat, au fost atraşi lucrători jandarmi şi poliţişti de frontieră, dispozitivele de siguranţă publică au fost suplimentate după cum urmează:
Ø în medie cu 44 lucrători jandarmi constituindu-se patrule mixte la Poliţia municipiului Reşiţa şi Caransebeş, Poliţia oraş Oraviţa, Bocşa, Oţelu Roşu si Politia orașului Moldova Noua;
Ø în medie cu 6 poliţişti locali la Poliţia oraş Oţelu Roşu şi Moldova Nouă;
Ø în medie cu 2 lucrători de la Poliţia de Frontieră la Poliţia oraş Oraviţa şi Moldova Nouă.
În anul 2011 au fost sesizate 343 infracţiuni stradale, cu 23 mai multe decât in anul 2010 ceea ce reprezintă o creştere de 7,1%, înregistrându-se creşteri in mediul urban (de la 275 sesizate in 2010 la 282 sesizate in 2011) cat si in mediul rural (de la 45 sesizate in 2010 la 61 sesizate in 2011).
Infracţionalitatea stradală sesizată (urban + rural), pe genuri, se prezintă astfel:
- tâlhărie, creşte de la 7 la 13,
- ultrajul creşte de la 4 la 5, din care asupra poliţiştilor de la 2 la 3,
- furtul total, creşte uşor de la 293 la 295, din care,
- din societăţi comerciale, scade de la 56 la 27,
- din buzunare, poşete, genţi, creşte de la 6 la 11,
- din auto de la 95 la 121,
- de auto, scade de la 38 la 27,
- din exteriorul auto, creşte de la 56 la 84,
- cele prevăzute în Legea 61/1991 – sunt constante 11.
Trebuie să subliniem faptul că, deşi ne înregistrăm cu o creştere a infracţiunilor stradale sesizate, nu este vorba despre o diminuare a siguranţei cetăţenilor, faptele înregistrate fiind fără pericol social deosebit (majoritatea sunt furturi de subzistenţă), iar dacă avem în vedere numărul total de fapte stradale sesizate în raport cu numărul localităţilor urbane/rurale apreciez că efectivele de ordine publică şi-au atins obiectivele asumate în anul 2011.

Criminalitatea în mediul rural
In anul 2011 efectivele de ordine publica din mediul rural au trecut printr-o reformă structurală majoră, prin înfiinţarea secţiilor de poliţie rurală, fapt care a adus modificări importante atât în ceea ce priveşte efectivele cât şi în modul de organizare şi desfăşurare al activităţii.
Au fost puse în aplicare prevederile O.M.A.I. nr. 60/2010 pentru organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat prin organizarea si executarea de patrulări intercomunale pe timp de zi sau noapte, acţiuni si controale punctuale.
În cursul anului 2011, în mediul rural au fost sesizate un număr de 3497 infracţiuni, care comparativ cu anul 2010 se prezintă astfel:
Infracţiunile contra persoanei cresc uşor, la 1109 (+ 74, + 7%), din care
o Omorul scade de la 7 la 3,
o Vătămarea corporală gravă este constantă, 2,
o Loviturile cauzatoare de moarte, cresc de la 0 la 2,
o Loviri şi alte violenţe, cresc de la 437 la 528,
o Ameninţarea, scade de la 286 la 278,
o Violul creşte de la 9 la 11,
Infracţiunile contra patrimoniului cresc de la 967 la 1269 (+ 302, + 31%)
o Furtul creşte de la 451 la 647,
§ Din locuinţe creşte de la 130 la 178,
§ Din societăţi comerciale, creşte de la 47 la 67,
§ Din auto, scade de la 10 la 9,
§ Din exteriorul auto, creşte de la 6 la 35,
§ De auto, creşte de la 14 la 15,
§ De animale, creşte de la 7 la 10,
§ De păsări, este constant 5,
o Tâlhăria creşte de la 8 la 9,
o Înşelăciunea creşte de la 90 la 116,
Infracţiunile incriminate în legi speciale scad de la 784 la 660.
În concluzie apreciem că în mediul rural gradul de siguranţă este corespunzător, efectivele de ordine publică şi-au atins obiectivele asumate în anul 2011.

PROMOVAREA SIGURANŢEI
1. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
Judeţul Caraş-Severin, al treilea ca mărime din România, are o reţea rutieră de 1907 km., din care drumurile naţionale 565 km. (locul doi pe ţară în privinţa lungimii reţelei de drumuri naţionale) iar drumuri judeţene şi comunale 1342 km., cu o densitate medie a drumurilor publice de 22,4 km. la 100 kmp.
La nivel local, în total au fost organizate 4.890 acțiuni de structurile rutiere, 2.934 cu efective proprii, 1.506 împreună cu alte formațiuni de poliție, 450 în colaborare cu alte instituții.
Din acestea, ponderea o dețin acțiunile privind încălcarea regimului legal de viteză: 1337, conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice: 1045, utilizarea centurilor de siguranță sau a altor dispozitive de retenție: 367, depășirile neregulamentare: 232, neacordarea priorității de trecere pietonilor: 168 și starea tehnică a autovehiculelor împreună cu RAR: 229.
Au fost organizate și executate opt acțiuni tematice în conformitate cu Planul de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (TISPOL), respectiv 3 Truck, 2 Seadbelt, 2 Speed, 2 Bus, 1 Alcoohol/Drugs.
În anul 2011 dinamica accidentelor rutiere înregistrate pe raza judeţului se înscrie în media valorilor înregistrate la nivelul ţării, comparativ cu celelalte judeţe. Numărul total al accidentelor cu victime este în ușoară creștere (+ 11%), cel al accidentelor grave a crescut cu 5%, cel al accidentelor uşoare a crescut cu 14%, numărul persoanelor decedate a scăzut cu 34%, cel al răniţilor grav a crescut cu 18%, iar cel al răniţilor ușor a crescut cu 25%.
Pe cauze generatoare situația se prezintă astfel:
Prima cauză este viteza neadaptată la condițiile de drum = 75 (19% din total accidente 2011), în ușoară scădere față de 2010. Scade numărul persoanelor decedate: de la 13 la 7 morți (- 6), crește în schimb numărul persoanelor vătămate urmare a accidentelor produse din această cauză: de la 108 la 129 (+11).
A doua este traversarea neregulamentară = 38 (10% din total accidente 2011). Se înregistrează o creștere la numărul persoanelor decedate de la 4 la 9, scade numărul persoanelor rănite de la 33 la 31 (- 2).
A treia cauză fiind neacordare prioritate vehicule = 31 (8% din total accidente 2011). Scade numărul persoanelor decedate: de la 3 la 0, creşte numărul persoanelor vătămate urmare a accidentelor produse din această cauză de la 33 la 31.
Sub aspectul infracţiunilor descoperite, au fost efectuate activităţi de cercetare cu privire la 1.109 fapte sesizate (față de 951 în 2010, + 158). Din totalul infracţiunilor 733 (+ 43) intră sub incidenţa legislației rutiere, diferenţa, respectiv 376 (+ 115), fiind reprezentată de infracţiuni de altă natură.
Ponderea o deţin infracţiunile de conducerea unui autovehicul având o îmbibație alcoolică în sânge peste limita legală: 252, conducerea fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei: 156, conducerea unui autovehicul neînmatriculat/neînregistrat sau cu număr fals: 136.
Ca urmare a activităţilor executate, s-au constatat 51.449 contravenţii (+ 1313, + 2,6%), din care 35.194 de efectivele de poliţie rutieră şi 16.255 de ordinea publică. Din aceste contravenţii un număr de 4.202 (4418 în 2010) au fost aplicate altor categorii de participanţi la trafic decât conducătorilor auto (pietoni - 1.462; biciclişti - 512; motociclişti - 159; căruţaşi - 125; alţi participanţi - 1.908).
Au fost dispuse măsuri de sancționare complementară ca urmare a contravențiilor constatate:
au fost reţinute 1.158 permise de conducere (depășire: 294, alcool: 266, viteză: 118, neacordarea priorității de trecere pietonilor: 133)
au fost retrase 942 certificate de înmatriculare (defecțiuni tehnice: 495, lipsă RCA: 106).


SIGURANŢA COMUNITĂŢII
Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost preluate un număr de 11.070 apeluri, dintre acestea 7.118 au fost apeluri din mediul urban şi 3.952 apeluri din mediul rural.
Comparativ cu anul 2010, situaţia se prezintă astfel:
Observăm o scădere uşoară a numărului total de apeluri, în condiţiile în care în mediul urban avem o scădere de 13,3% iar în mediul rural o creştere de 7,9%.
Media de apeluri 112 pe zi este de 30,3 în uşoară scădere faţă de anul 2010, când a fost de 32,5 apeluri pe zi.
Pe urgenţe, situaţia apelurilor se prezintă astfel:

Până la 10 minute Până la 15 minute Până la 20 minute Peste 20 minute
Număr % Număr % Număr % Număr %
Total apeluri 10149 92,1% 528 4,7% 190 1,7% 158 1,5%
Urban 6969 97,9% 118 1,6% 21 0,1% 10 0,1%
Rural 3225 81,6% 410 10,3% 169 4,2% 148 3,7%
Ca o concluzie putem afirma că populaţia manifestă încredere în rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor poliţiei, că evenimentele reprezentând conflicte de orice fel sunt cunoscute, intervenţia este promptă, ulterior acestea sunt monitorizate şi se intervine pentru aplanarea acestora cu activităţi de consiliere.

TRANSPARENŢA INSTITUŢIONALĂ
Relaţionarea cu opinia publică, organizarea de acţiuni mediatice, permanenta deschidere la semnalările cetăţenilor sunt practici curente în activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin.
Au fost susţinute un număr de 5 conferinţe de presă iar poliţiştii au participat la 1391 emisiuni radio şi TV sau au publicat articole.
Referitor la activitatea desfăşurată la nivelul I.P.J. Caraş-Severin au fost postate pe site-ul inspectoratului, la rubrica „Ştiri” un număr de 984 evenimente şi 110 comunicate de presă.
Referitor la activitatea poliţiştilor în mass-media scrisă, audiovizuală şi online au fost publicate un număr de 2673 articole, din care 1631 neutre, 1039 favorabile şi 3 defavorabile.
Din cele 1391 de articole şi participări la emisiunile radio-tv, 1099 au fost la posturi de radio (456 favorabile şi 643 neutre) şi 292 la emisiuni tv (145 favorabile şi 147 neutre).PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2012
Destructurarea grupărilor infracţionale judiciare;
Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional care prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor);
Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de securitate al cetăţeanului;
Optimizarea gestionării resurselor umane, financiare şi logistice prin prioritizarea acestora funcţie de obiectivele stabilite;
Îmbunătăţirea sistemului de relaţionare cu societatea civilă şi autorităţile administraţiei publice, creşterea gradului de vizibilitate în mass-media centrală şi localăŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-şef de poliţie

dr. STOLOJESCU GRIGORE

INFORMAREA PRIVIND NIVELUL DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI CIVICE A COMUNITĂŢII ÎN TRIMESTRUL IV-2011În perioada trimestrului IV-2011, efectivele de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, au avut ca prioritate ,,asigurarea siguranţei cetăţeanului şi a proprietăţii,, angajament stabilit prin „Strategia Poliţiei Române pentru perioada 2008-2011”, sens în care activităţile au fost orientate pentru îndeplinirea următoarelor obiective prioritare:
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii;
Creşterea autorităţii structurilor de poliţie, consolidarea activităţii de ordine publică prin realizarea unui sistem integrat cu participarea instituţiilor abilitate.
Pentru atingerea acestor obiective la nivel judeţean au fost iniţiate şi s-au desfăşurat în această perioadă activităţi specifice pentru prevenirea infracţionalităţii în general şi a infracţionalităţii stradale, în special, fiind iniţiate planuri de acţiune specifice ce au vizat în principal:
creşterea numărului poliţiştilor care acţionează în segmentul stradal prin folosirea în cadrul dispozitivelor de siguranţă publică şi a efectivelor de la alte structuri operative sau neoperative;
organizarea de acţiuni punctuale, cu efective mărite, în zonele şi locurile cu risc criminogen ridicat;
organizarea de acţiuni cu un caracter preventiv reactiv în sistem integrat;
cooperarea cu judeţele învecinate pe segmentul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii.
În perioada trimestrului IV-2011 lucrătorii de poliţie au organizat şi desfăşurat activităţi specifice pentru cunoaşterea populaţiei, a problemelor cu care se confruntă cetăţenii şi găsirea unor soluţii comune pentru rezolvarea acestora, reducerea numărului victimelor infracţiunilor cu violenţă din rândul persoanelor cu grad ridicat de victimizare, stabilirea unor legături permanente cu comunitatea.
Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional stradal la nivelul inspectoratului au fost executate un număr de 510 acţiuni cu efective lărgite, 4985 controale directe, 1803 intervenţii rapide la evenimente, 205 participări la măsuri de ordine cu ocazia diferitelor adunări publice, 2059 intervenţii la solicitările cetăţenilor, 1005 activităţi în unităţile de învăţământ sau zona adiacentă acestora, din care 824 patrulări în zona unităţilor de învăţământ, 17 acţiuni pentru combaterea delincvenţei juvenile şi a absenteismului şcolar şi 186 şedinţe – cu caracter preventiv, în şcoli la care au participat elevi cadre didactice şi părinţi.
Pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi combaterea criminalităţii, efectivele de ordine publică au executat acţiuni specifice, urmărind creşterea autorităţii poliţiei, asigurarea respectării legii şi reducerea timpului de reacţie la solicitările cetăţenilor printr-o prezenţă activă, în locurile, mediile şi zonele de interes operativ, împreună cu celelalte forţe ale structurilor M.A.I. din judeţ.
La nivelul judeţului au fost organizate acţiuni preventiv-reactive, în sistem integrat, în perioade de timp delimitate, în cadrul cărora au fost folosite atât efective proprii cât şi jandarmi, poliţie de frontieră, etc.
Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost preluate un număr de 3324 apeluri, dintre acestea 1740 au fost apeluri din mediul urban şi 1584 apeluri din mediul rural. Din totalul de 3324 apeluri de urgenţă, la 2856, respectiv 86% s-a intervenit într-un interval de timp de până la 10 minute.
Ca o concluzie putem afirma că populaţia manifestă încredere în rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor poliţiei, că evenimentele reprezentând conflicte de orice fel sunt cunoscute, intervenţia este promptă, ulterior acestea sunt monitorizate şi se intervine pentru aplanarea acestora cu activităţi de consiliere.
Totodată s-a acţionat în cadrul „Planului de măsuri privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2011 -2012” având ca scop îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor şcolare, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a victimizării minorilor precum şi a consumului de droguri, în special de plante etnobotanice în rândul elevilor. În acest sens efectivele de ordine publică au executat acţiuni şi controale specifice pentru:
asigurarea unei prezenţe active, la vedere în zona instituţiilor de învăţământ a patrulelor de poliţie, jandarmi în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor;
supravegherea traseelor de deplasare spre/dinspre unităţile de învăţământ care sunt folosite de către elevi;
prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar.
Pentru realizarea acestor obiective au fost desfăşurate activităţi specifice reuşindu-se în mare măsură prevenirea faptelor negative şi asigurarea corespunzătoare a ordinii şi siguranţei publice în zona unităţilor şcolare. Astfel au fost executate :
17 acţiuni preventive în comun cu unităţile de învăţământ pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile;
- 68 unităţi economice identificate şi controlate din zona imediat adiacentă a unităţilor de învăţământ;
un apel de urgenţă în care a fost semnalat un incident în incinta unei unităţi de învăţământ şi în care a fost implicat un elev;
609 persoane legitimate;
15 sancţiuni contravenţionale aplicate ;
80 acţiuni pentru combaterea absenteismului şcolar;
145 elevi depistaţi că absentau de la cursuri.
Zilnic în zona unităţilor şcolare şi pe traseele de deplasare a elevilor la, şi de la şcoală au acţionat în medie 83 poliţişti, 13 jandarmi ( Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa) şi 12 poliţişti locali (Reşiţa, Caransebeş, Moldova Nouă şi Oţelu Roşu).
În această perioadă nu a fost înregistrată nici o infracţiune în incinta unităţilor şcolare şi nici în afara şcolilor şi zona adiacentă acestora,nu s-au înregistrat infracţiuni.
În perioada de referinţă pe raza judeţului au acţionat zilnic în medie un număr de 80 patrule, din care 28 pe timpul zilei şi 52 pe timpul nopţii.
În sprijinul lucrătorilor de ordine publică, ca urmare a dispoziţiilor privind funcţionarea sistemului integrat, au fost atraşi lucrători jandarmi şi poliţişti de frontieră care ne-au acordat un sprijin real în special la constituirea patrulelor mixte.
Dispozitivele de siguranţă publică au fost suplimentate după cum urmează :
Ø în medie 38 lucrători jandarmi constituindu-se în patrule mixte la Poliţia municipiului Reşiţa şi Caransebeş, Poliţia oraş Oraviţa, Bocşa, Poliţia oraş Oţelu Roşu şi Poliţia oraş Moldova Nouă;
Ø în medie 3 patrule mixte cu poliţişti locali la Poliţia oraş Moldova Nouă şi Poliţia oraş Oţelu Roşu;
Ø în medie 2 patrule mixte cu lucrători de la Poliţia de Frontieră la Poliţia oraş Oraviţa şi Poliţia oraş Moldova Nouă;


1. INFRACŢIONALITATEA SESIZATĂ
În perioada de referinţă la nivelul I.P.J. Caraş-Severin au fost sesizate 2343 infracţiuni, din care 1592 în mediul urban şi 751 în mediul rural :
- infracţiuni economico financiare 420 din care,329 în mediul urban şi 91 în mediul rural.
- infracţiuni judiciare 1319 din care, 805 în mediul urban şi 514 în mediul rural.
- infracţiuni de altă natură 604 din care,458 în mediul urban şi 146 în mediul rural.


1.1 INFRACŢIUNI STRADALE SESIZATE

În trimestrul IV- 2011 au fost sesizate 68 infracţiuni din care, 44 în mediul urban şi 24 în mediul rural.
Se înregistrează creşteri ale infracţionalităţii stradale sesizate, faţă de perioada similară a anului 2010.

2. INFRACŢIONALITATEA CONSTATATĂ
La nivelul IPJ Caraş-Severin au fost constatate cu urmărirea penală începută 815 infracţiuni, din care 546 în mediul urban şi 269 în mediul rural.
- infracţiuni economico-financiare 83, din care 65 în mediul urban şi 18 în mediul rural.
- infracţiuni judiciare 453, din care, 305 în mediul urban şi 148 în mediul rural.
- infracţiuni de altă natură 301, din care, 176 în mediul urban şi 125 în mediul rural.

Din cele 815 infracţiuni constatate, un număr de 214 au fost constatate în flagrant.

3. OBIECTIVE PENTRU TRIMESTRUL I-2012

Ø menţinerea operativităţii poliţiei de siguranţă publică pentru îndeplinirea obiectivului fundamental de „asigurare a siguranţei cetăţeanului”;
Ø continuarea derulării programelor locale de prevenire şi combatere a criminalităţii şi de creştere a siguranţei rutiere;
Ø menţinerea nivelului actual a timpului de intervenţie la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112 (minim 85% din intervenţii să se facă sub 10 minute);
Ø menţinerea sub control a infracţionalităţii şi orientarea activităţilor în funcţie de problemele specifice ale comunităţii;
Ø îmbunătăţirea cooperării cu instituţiile M.A.I. conform prevederilor O.M.A.I. nr. 60/2010;
Ø îmbunătăţirea sistemului de relaţionare cu organele administraţiei publice locale şi cu societatea civilă;
Ø intensificarea activităţilor specifice pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale, îndeosebi în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar.ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie
Dr. STOLOJESCU GRIGORE

Prevenirea situaţiilor de urgenţă – o prioritate în toate domeniile de activitate


Joi, 26 ianuarie a.c., începând cu ora 13.00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în organizarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” Caraş-Severin, se va desfăşura o acţiune de instruire în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă adresată reprezentanţilor unităţilor spitaliceşti din judeţ.
Astfel, au fost invitaţi să participe atât directorii de spitale şi membrii din conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin, cât şi primarii în a căror unităţi administrative funcţionează spitale.
Prezenţa dumneavoastră la acest eveniment ne onorează.

Program:


v1 Cuvânt de deschidere, mesaje de salut din partea reprezentanţilor ISU Semenic şi ai Direcţiei de Sănătate publică
v1 Scurtă informare cu privire la constatările rezultate în urma acţiunilor de control de prevenire desfăşurate de specialişti din cadrul inspecţiei judeţene de prevenire la unităţi sanitare.
v2 Analiza situaţiei operative privind incendiile şi celelalte situaţii de urgenţă înregistrate la unităţile sanitare din România în perioada 01.01.2008 – 30 octombrie 2011.
Prezintă: Lt. col. Ioan BRAJE
v1 Prezentarea unor imagini privind activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurate de inspecţiile de prevenire judeţene şi al municipiului Bucureşti la unităţi sanitare şi de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor unor incendii la asemenea obiective.
v2 Aspecte de bună practică pe linia apărării împotriva incendiilor la unităţi sanitare.
Prezintă: cpt. Aurelian MILOŞ
v1 Prezentarea proiectului Dispoziţiei generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare. Discuţii – dezbateri vizând unele modificări propuse de participanţi asupra textului elaborat de către IG.S.U.
Prezintă: Lt. col. Ioan BRAJE
v2 Noţiuni generale despre prevenirea dezastrelor şi reguli de comportare în cazul producerii dezastrelor.
Prezintă: Mr. Corina BRAJE.
v3 Aspecte vizând realizarea lucrărilor noi de construcţii unităţi sanitare şi instalaţii tehnologice, de dezvoltare, modernizare şi schimbare a destinaţiei celor existente.
Prezintă: cpt. Simona DUMITRACHE
v4 Activitatea de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă la unităţi sanitare, modalităţi de organizare a primei intervenţii şi realizarea salvării – evacuării utilizatorilor.
v5 Măsuri pentru asigurarea evacuării unităţilor spitaliceşti în caz de incendii. Studii de caz.
Prezintă: Cpt. Daniel DOGARU
v1 Închiderea activităţii.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Plt. Ancuţa Balint
0752.011.217

COMUNICAT DE PRESĂ


Ministrul Apărării Naţionale Gabriel Oprea a ordonat ca efective şi tehnică militară de pe întreg teritoriul ţării să fie pregătite să participe la acţiuni de deszăpezire şi ajutorare a populaţiei din zonele afectate de viscol şi căderile de zăpadă abundente, la solicitarea autorităţilor administraţiei centrale şi locale.

Aseară, 30 de militari aparţinând Diviziei 2 Infanterie “Getica” acţionează, la solicitarea Prefecturii jud. Buzău, pentru deblocarea a aproximativ 100 de autovehicule înzăpezite pe Drumul European 85, în zona localităţii Mihăileşti, judeţul Buzău.

M.Ap.N. monitorizează, prin structura de specialitate a Statului Major General, situaţia din ţară, fiind în măsură să intervină în sprijinul populaţiei afectate, cu personal şi tehnică, la solicitarea autorităţilor în drept.

Biroul de Presă al M.Ap.N.

"ISU Semenic îşi face datoria faţă de cetăţeni”


A declarat colonelul Titus Susan, Inspectorul Şef al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, „Semenic”, al judeţului Caraş-Severin

BALINT MERCENARY TASK FORCE (BMTF) – Domnule Colonel, cum a fost anul 2011 pentru ISU Semenic?

Col. Titus Susan (TS) – În anul 2011, ISU Semenic a urmărit îndeplinirea dezideratului care stă la baza întregii activităţi a instituţiei respectiv, creşterea nivelului de securitate a vieţii cetăţenilor protejarea proprietăţii şi a mediului. Împreună cu cei 543 de colegi ai mei, ofiţei, subofiţei, maiştri militari, civili şi militari angajaţi, am depus eforturi importante pentru a fi mereu, 24 de ore din 24 în slujba cetăţenilor acestui judeţ.

BMTF – Care a fost situaţia intervenţiilor în anul care a trecut?

TS – Comparativ cu anul 2010, numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 32,1% de la 842 situaţii de urgenţă, în 2010, la 1.112 situaţii de urgenţă, în 2011, în medie 3 intervenţii pe zi. Cea mai mare creştere a înregistrat-o intervenţiile la arderi necontrolate, iar cea mai semnificativă scădere a fost la inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase. Din nefericire, 2011 a adus o creştere de aproape 200% faţă de anul precedent a numărului de arderi necontrolate. Au fost înregistrate 488 de astfel de situaţii ce s-au manifestat pe teritoriul întregului judeţ…

BMTF – … aţi avut parte de mai puţine inundaţii în acest an…

TS – Pe parcursul anului 2011, s-au înregistrat 30 de intervenţii la inundaţii şi fenomene periculoase, 19 intervenţii la evenimente publice şi o intervenţie la un accident în care au fost implicate substanţe periculoase. Echipa pirotehnică a ISU a intervenit în 49 de misiuni pirotehnice, din care 45 pentru asanarea teritoriului de muniţie rămasă neexplodată şi cîte două pentru distrugere de zăpoare formate pe un curs de apă, respectiv distrugere muniţie asanată.

BMTF – SMURD –ul este un subiect la modă, în această perioadă...

TS – Nu numai că este un subiect la modă, dar este extrem de important şi, după cum afirma Domnul Preşedinte Sorin Frunzăverde, prezent la şedinţa noastră de bilanţ pe 2011, probabil, în luna februarie vom putea inaugura acest serviciu la noi în judeţ. Pînă atunci, nu stăm degeaba: în acest moment se urmăreşte şi obţinerea autorizaţiilor sanitare pentru spaţiile de la fiecare subunitate şi aceasta pentru a putea operaţionaliza SMURD Caraş-Severin. Au fost achiziţionate 1 autospecială de descarcerare grea, 1 ambulanţă tip B şi 1 ambulanţă tip C. În luna decembrie a anului trecut au fost achiziţionate două ambulanţe tip B prin Ministerul Sănătăţii, care au fost luate în primire de I.S.U. „Semenic”. Dacă este neceasr SMURD-ul? Ei, bine, este! Potrivit statisticilor întocmite de colegii mei, numărul intervenţiilor la descarcerare şi asistenţă persoane în 2011 a fost de 134, rămînînd constant comparativ cu anul 2010. Astfel, echipajele specializate au înregistrat un număr de 43 de intervenţii la descarcerare şi 91 la cazuri de asistenţă persoane (persoane rămase blocate, degajări persoane şi tentative de suicid). În total au fost asistate 109 persoane, din care 11 copii.

BMTF – Care au fost problemele cu care v-aţi confruntat anul trecut?

TS – Problemele nu au lipsit. Cele mai îngrijorătoare probleme cu care s-a confruntat ISU Semenic în anul trecut a fost gradul scăzut de înzestrare cu mijloace tehnice de intervenţie, accesorii PSI şi substanţe stingătoare; nefinalizarea operaţionalizării serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; reticenţa unor primari şi consilieri locali în aplicarea prevederilor legale privind activitatea serviciilor voluntare, precum şi pentru acordarea drepturilor legale personalului voluntar; măsurile de reorganizare a structurilor MAI şi măsurile de ordin economic stabilite la nivelul MAI. Ca să vă dau un exemplu, 98,2 % din parcul auto are durata de funcţionare îndeplinită! Parcul auto a fost întreţinut cu eforturi deosebite din partea structurii de specialitate a inspectoratului, a comandanţilor de subunităţi, şefilor de garaj şi a conducătorilor auto, datorită vechimii acestora, a lipsei fondurilor financiare pentru achiziţionarea pieselor de schimb şi a lubrifianţilor, a lipsei pieselor de pe piaţă, datorită vechimii sau modelului (pentru cele primite donaţie din Germania) acestea nu se mai fabrică. De menţionat că în judeţul nostru este în stare de funcţionare o singură autoscară, din trei cîte sînt prevăzute în înzestrare, şi aceea cu probleme. Substanţele de stingere au fost asigurate în proporţie de 80% la spumogen lichid. Totodată deficitul de stingătoare portabile a creat un inconvenient pe timpul efectuării misiunilor. Am primit, însă, un suport important de la Consiliul Judeţean Caraş-Severin pentru achiziţionarea cîtorva maşini de intervenţie.

BMTF – Ce vă propuneţi pentru 2012?

TS – Multe! Pentru anul 2012, activitatea colegilor mei, profesioniştii din cadrul ISU Semenic, se concentrează, în principal, pe îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică, echipamente, aparatură şi materiale de intervenţie a structurilor operative, creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare prin îmbunătăţirea pregătirii personalului şi investiţii în dotare şi creşterea capacităţii de reacţie a structurilor operative.

BMTF – Vă mulţumesc şi vă doresc succes!

TS – Şi eu vă mulţumesc, Dumneavoastră, colegilor dumneavoastră din presă care au fost mereu alături de noi, şi tuturor celor care ne-au sprijinit în activitatea noastră, îndreptată exclusiv în slujba cetăţenilor acestui judeţ!