vineri, 31 august 2012

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Ministerul Apărării Naţionale a elaborat proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Conform Legii transparenţei decizionale, proiectul a fost postat astăzi pe site-ul M.Ap.N. pentru dezbatere publică. După o perioadă de aplicare de şase ani, se impunea o actualizare şi îmbunătăţire a textului legislativ, pentru a acoperi unele domenii nereglementate sau insuficient explicate până acum, precum şi pentru o mai bună adaptare a posibilităţilor de sprijin pe care instituţia militară le poate oferi personalului armatei participant la acţiuni militare şi urmaşilor eroilor căzuţi la datorie. Printre problemele necesare a fi corectate în textul legislativ, sesizate de instutuţiile desemnate pentru aplicarea ei, se numără şi faptul că, deşi în conţinut se face referire la personalul rănit, nu este definită noţiunea de rănit. De asemenea, în cuprinsul actului normativ nu este prevăzută posibilitatea ca personalul armatei rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice să beneficieze de acordarea titlului onorific de „Veteran”, indiferent de durata participării la misiune, aşa cum este prevăzut, ca excepţie de la condiţia de cel puţin 12 luni participare, pentru personalul armatei devenit invalid. O altă problemă este că, în forma actuală, ordonanţa de urgenţă face trimitere, în privinţa misiunilor eligibile, la Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, care a fost abrogată expres prin Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. De asemenea, în OUG 82/2006 există prevederi incomplete referitoare la cuantumul indemnizaţiei lunare pentru urmaşii personalului armatei decedat, precum şi la încadrarea în rândul personalului militar a urmaşilor acestora. Prin prezentul proiect de lege se urmăreşte, în principal: - realizarea rigorii normative necesare prin definirea noţiunilor de rănit, afecţiune fizică sau afecţiune psihică; - completarea şi modificarea cadrului legal, prin crearea posibilităţii de menţinere în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi a personalului rănit sau care a dobândit alte afecţiuni fizice, în mod similar invalizilor, respectiv de reîncadrare a veteranilor invalizi care au fost trecuţi direct în retragere; - posibilitatea acordării drepturilor pentru personalul armatei rănit sau care a dobândit alte afecţiuni fizice ori psihice, numai în situaţia în care rănirea sau afecţiunea nu a avut loc ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii române; - punerea de acord a tipurilor de acţiuni prevăzute în expresia „acţiuni militare” cu prevederile similare din noile norme instituite odată cu apariţia Legii nr. 121/2011; - acordarea drepturilor pentru personalul armatei rănit sau care a dobândit alte afecţiuni fizice ori psihice, numai în situaţia în care rănirea sau afecţiunea nu a avut loc ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii române; - punerea în acord a tipurilor de acţiuni militare reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cu prevederile similare din noile norme instituite odată cu apariţia Legii nr. 121/2011; - acordarea unor drepturi similare răniţilor, personalului care a suferit afecţiuni fizice sau psihice, pe timpul misiunii sau, ulterior, dacă se constată legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare; - înlocuirea prevederii imperative de acordare a decoraţiilor şi distincţiilor militare şi civile pentru personalul armatei, cu o normă permisivă, aspect în acord cu prevederile Legii nr. 121/2011; - menţionarea că de drepturile conferite de ordonanţă beneficiază numai cei care au fost decoraţi cu decoraţii naţionale, aşa cum prevede Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare; - unificarea termenilor de „Militar Veteran” şi de „Veteran” sub o singură denumire, respectiv aceea de „Veteran”; - conferirea titlului onorific de „Veteran” personalului armatei rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice, indiferent de durata participării, aşa cum este prevăzut pentru invalizi, întrucât răniţii şi invalizii au acţionat în aceleaşi situaţii şi împrejurări; - asigurarea cazării gratuite în spaţiile de cazare ale Ministerului Apărării Naţionale, în limita a maximum 2 zile, precum şi decontarea cheltuielilor de transport dus/întors la/de la domiciliu pentru urmaşii personalului armatei decedat şi pentru părinţii decedaţilor care nu au fost căsătoriţi, invitaţi să participe la activităţile festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale; - uniformizarea modului de ţinere a evidenţei personalului armatei căruia i s-a conferit titlul onorific de „Veteran”, prin înfiinţarea de registre speciale la nivelul tuturor unităţilor Ministerului Apărării Naţionale; - instituirea Zilei Veteranilor pe 11 noiembrie a fiecărui an, în semn de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi în acord cu practicile şi tendinţele altor armate din state membre NATO; - completarea drepturilor răniţilor cu prevederea potrivit căreia aceştia beneficiază de tratament gratuit, nu numai în străinătate, cum este expres prevăzut, ci şi în ţară; - menţionarea că de drepturile specifice cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază şi veteranii care îşi continuă cariera profesională la alte instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; - abrogarea sintagmei de ,,mare mutilat”, deoarece acesta nu se mai regăseşte în terminologia medicală de specialitate; - precizarea că de drepturile cuvenite personalului armatei care, pe timpul misiunii, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, beneficiază doar cei care au obţinut titlul de veteran prin hotărâre a Guvernului; - acordarea indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru invalizii de gradul I, prin raportare la valoarea câştigului salarial mediu brut şi nu în valoare de 80% din punctul de pensie, aşa cum prevede Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Sub acest aspect precizăm că, în prezent, există numai trei cazuri de invaliditate de gradul I, iar cel mai grav este cel al sergentului (rtr.) Porumb Daniel, rănit în anul 2007 în Irak, diagnosticat cu cvadriplegie (paralizia celor patru membre). Din practică, a rezultat că există situaţii în care un membru al familiei, devenit însoţitor, a fost nevoit să renunţe la serviciu pentru îngrijirea invalidului, suportând, astfel, o diminuare substanţială a veniturilor; - extinderea prevederii referitoare la cuantumul indemnizaţiei lunare pentru urmaşii soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi ai personalului civil, şi pentru urmaşii cadrelor militare, în scopul aplicării unui tratament juridic unitar, tuturor subiecţilor prezentei ordonanţe de urgenţă; - acordarea posibilităţii încadrării soţului supravieţuitor ca personal civil în armată sau în instituţii publice civile, cu exceptarea de la limitările stabilite în materia comună, în situaţia în care aceasta nu îndeplineşte prevederile legale pentru a fi încadrat ca personal militar sau nu optează în acest sens; - instituirea unui sistem de integrare profesională, similar celui prevăzut pentru soţul supravieţuitor, şi pentru copii celor decedaţi în acţiuni militare, prin acordarea posibilităţii încadrării, în rândul personalului militar, potrivit legii, sau ca personal civil în armată ori în instituţii publice civile, cu exceptare de la limitările stabilite în materia comună, în situaţia în care acesta nu îndeplineşte prevederile legale pentru a fi încadrat ca personal militar sau nu optează în acest sens; - crearea cadrului legal, astfel încât copiii răniţilor, invalizilor şi ai personalului armatei decedat în acţiuni militare să aibă acces, prioritar, în creşele şi grădiniţele din sistemul public; - văduvele sau orfanii care au fost încadraţi în rândul personalului militar şi nu au domiciliul stabil în localitatea de dislocare a unităţii să beneficieze de compensaţie lunară pentru chirie în cuantum de până la 75 %, calculată în raport cu solda funcţiei de bază brută, dar fără a depăşi suma prevăzută în contractul de închiriere; - modificarea modelului legitimaţiei de „Militar Veteran” în vederea înscrierii în aceasta a elementelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază. Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul M.Ap.N. la următorul link: http://dlaj.mapn.ro/

La 1 septembrie, anul acesta, se împlinesc 119 ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Rurale în România

Ziua de 1 septembrie, este un moment cu profundă semnificaţie pentru jandarmi. Anul acesta se sărbătoresc 119 ani de la promulgarea Legii Jandarmeriei Rurale, prin decretul semnat la 1 septembrie 1893 de regele Carol I, act ce a  statuat înfiinţarea acestei instituţii. O contribuţie decisivă la elaborarea şi adoptarea acestei legi a avut marele om de stat, Lascăr Catargiu, care, în calitatea sa de prim-ministru, a reuşit să convingă forţele politicii ale vremii de necesitatea înfiinţării unei forţe specializate şi puternice, a cărei misiune de căpătâi să fie asigurarea ordinii în stat şi care să vegheze la aplicarea şi respectarea legilor ţării. Publicată în Monitorul oficial din 1 septembrie în articolul 1 legea statua: Se instituie pentru toată întinderea Regatului un corp de Gendarmerie Rurală menit a veghea în comunele rurale la siguranţa publică, la menţinerea ordinii şi la executarea legilor. Lua astfel naştere o instituţie nouă, capabilă să asigure ordinea de drept şi tihna cetăţenilor în mediul rural, acolo unde trăia şi muncea aproape 80% din populaţia României. Prin atuurile ei această instituţie se deosebea radical de Poliţia rurală care funcţionase până atunci prin: structură militară cu valorile ei cantitative şi calitative, pregătire superioară profesională şi juridică, articulaţie teritorială cu multiple valenţe operaţionale etc. Inspirată din legislaţia şi modelele unor ţări cu solide regimuri constituţionale ca: Franţa, Italia, Belgia, Legea asupra Gendarmeriei Rurale a reprezentat un moment de referinţă, un reper istoric în dezvoltarea şi modernizarea Jandarmeriei naţionale, în deplină concordanţă cu dezvoltarea şi modernizarea organelor statului român. Înfiinţarea Jandarmeriei Rurale s-a dovedit, într-un interval scurt de timp, deosebit de utilă şi benefică pentru securitatea statului. Caracterul ei militar i-a oferit o unanimă recunoaştere, stimă şi apreciere. Apariţia în satul românesc a jandarmilor – bărbaţi anume selecţionaţi după severe criterii de cultură generală, de sănătate şi înfăţişare, cu o bună instruire militară, cu o temeinică pregătire profesională şi un ridicat simţ al datoriei, onoarei şi demnităţii, al respectării cu sfinţenie a legilor, cu o ţinută ireproşabilă – a constituit o adevărată revelaţie. Jandarmul din mediul rural completa în mod fericit articulaţia autorităţilor locale. Prin statutul său, prin modestie, cumpătare, cinste şi seriozitate reuşea să îmblânzească asprimea funcţiilor şi să se bucure de consideraţia populaţiei. Aşa cum se prevedea în unul din regulamentele vremii: … Jandarmul se străduie să nu producă spaimă decât duşmanilor bunei rânduieli, iar pentru cetăţenii buni şi liniştiţi el este protector binevoitor. Deşi atribuţiile jandarmilor în mediul rural erau grele, complexe şi nu de puţine ori dureroase, nu le lipseau sentimentele umanitare, proprii militarilor de elită. Instituţia Jandarmeriei Rurale, de la înfiinţarea sa în 1893 şi până la desfiinţare în 1949, a cunoscut o serie de transformări şi modernizări în funcţie de evoluţia şi cerinţele statului român. Jandarmul şi-a perfecţionat pregătirea, dotarea, modalităţile de acţiune, dar a rămas constant, din generaţie în generaţie, acel militar integru, dăruit armei şi misiunilor, drept, sever, ferm, plin de omenie şi solicitudine, iubit şi apreciat. Corp militar de elită, Jandarmeria Rurală a fost prezentă în toate marile evenimente sociale, economice, politice şi militare din România. Ea şi-a adus onorabila contribuţie la luptele duse de poporul român în Războiul pentru cucerirea Independenţei de stat, în Campania Balcanică din 1913, în Primul şi al Doilea Război Mondial. Demonstrând pe toată durata existenţei sale un profund ataşament faţă de valorile fundamentale ale naţiunii române, Jandarmeria Rurală, ca de altfel întreaga Jandarmerie Română, a reuşit să dovedească un binemeritat loc în conştiinţa poporului român. Până în anul 1998, 1 septembrie era şi Ziua Jandarmeriei Române, însă, odată cu intrarea în vigoare a Legii de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei, aceasta se sărbătoreşte la 3 Aprilie, zi care marchează promulgarea, de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, în anul 1850, a primului act de înfiinţare a corpului de jandarmi pe teritoriul României – „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi

Distincţii de stat pentru militarii Armatei Naţionale

Chişinău, 31 August 2012 – Peste 30 de ofiţeri şi subofiţeri au primit distincţii militare оn cadrul unei ceremonii oficiale dedicate aniversării a XXI-a de la crearea Armatei Naţionale. Distincţiile au fost oferite de către şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale, generalul de brigadă Vitalie Stoian, pentru оndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea unui оnalt grad de pregătire a unităţilor şi subunităţilor şi pentru оnalt profesionalism. Militarii au fost decoraţi cu medaliile “Оn Slujba Patriei”, gradul I, II şi III, “Pentru merite deosebite оn serviciul militar”, “Pentru serviciu impecabil”, precum şi cu insigna ”Militar eminent”. Generalul de brigadă Vitalie Stoian a mulţumit оntregului efectiv pentru devotamentul, curajul şi responsabilitatea manifestate la оndeplinirea obligaţiunilor de serviciu. “Profesionalismul de care daţi dovadă оn poligoanele de instrucţie, unităţile militare, оn operaţiunile de menţinere a păcii sub egida ONU şi OSCE, vine să demonstreze că Armata Naţională dispune de potenţial uman bine pregătit, capabil să facă față sarcinilor оn orice misiune de nivel naţional şi internaţional”, a spus Stoian. Comandantul Armatei Naţionale a specificat că la aniversare, armata raportează оn faţa naţiunii că misiunea sa, cea de apărare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale, rămоne a fi primordială. “Vom continua să ne onorăm tradiţia şi rolul de instituţie fundamentală a statului şi vom răsplăti, prin devotament, ambiţie şi demnitate оncrederea de care ne bucurăm din partea cetăţenilor”, a menţionat generalul Stoian. Totodată, оn cadrul unui concert festiv consacrat aniversării a XXI-a de la fondarea Armatei Naţionale, un grup de militari a primit Diploma Guvernului Republicii Moldova pentru performanţă оn activitate. Оn cadrul evenimentului s-a dat citire Decretului preşedintelui Republicii Moldova privind decorarea cu distincţii de stat a unor militari. Pentru informaţii contactaţi: Locotenent – colonel Diana GRĂDINARU, Şef Serviciul Relaţii Publice, Tel: +373 22 252090, +373 079704708 Abonaţi-vă la noutăţile Ministerului Apărării pe www.army.md Vizitaţi-ne pe YouTube, Facebook, Flickr şi Twitter YouTube: http://www.youtube.com/mdnationalarmy Facebook: http://www.facebook.com/MDAarmy?sk=info#!/MDAarmy?sk=wall Flickr: http://www.flickr.com/photos/army_md/ Twitter: http://twitter.com/#!/MD_NationalArmy

Armata Naţională va beneficia de un grant în valoare de 1,6 mln dolari prin intermediul Iniţiativei GPOI

Chişinău, 31 august 2012 – Armata Naţională va beneficia de un grant în valoare de 1,6 mln dolari SUA prin intermediul Iniţiativei Guvernului de la Washington de sporire a capabilităților globale de menținere a păcii (GPOI). Anunţul a fost făcut de oficialii din cadrul Departamentului de Stat şi ai Departamentului Apărării al SUA în cadrul întrevederilor de lucru cu ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa. Ministrul s-a aflat într-o vizită de lucru la Washington după finalizarea studiilor în cadrul Programului de pregătire a conducătorilor superiori în domeniul securității naționale şi internaționale, organizat de Şcoala Guvernamentală John Kennedy din cadrul Universităţii Harvard. În cadrul întrevederilor cu Kathleen Hicks, primul locțiitor al vice Secretarului Apărării, responsabilă de politici, şi cu Daniel A. Russell, locțiitorul asistentului Secretarului de Stat, ministrul Vitalie Marinuţa a discutat starea actuală a cooperării în domeniul de securitate şi apărare între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, problemele securităţii regionale şi internaţionale, inclusiv posibilitatea identificării unor proiecte comune în domeniul participării în operațiunile de menținere a păcii sub egida ONU, care vor fi reciproc avantajoase atît pentru cele două state, cât şi pentru comunitatea mondială. La întrevederi a participat şi Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Igor Munteanu. În cadrul vizitei de lucru în districtul Washington, care s-a desfăşurat în perioada 27 – 29 august curent, Vitalie Marinuţa a vizitat Universitatea Naționala de Apărare a SUA şi Organizația Consiliul Atlantic, unde a avut întrevederi cu conducerea instituțiilor şi corpul didactic. În ambele instituții ministrul Apărării a participat la discuții academice pe marginea situației curente şi perspectivelor de dezvoltare în ţara noastră şi regiune. Vitalie Marinuţa a participat în perioada 12 – 26 august curent la un curs de studii în cadrul Programului de pregătire a conducătorilor superiori în domeniul securității naționale şi internaționale, organizat de Şcoala Guvernamentală John Kennedy din cadrul Universităţii Harvard. Pentru informaţii contactaţi: Locotenent – colonel Diana GRĂDINARU, Şef Serviciul Relaţii Publice, Tel: +373 22 252090, +373 079704708 Abonaţi-vă la noutăţile Ministerului Apărării pe www.army.md Vizitaţi-ne pe YouTube, Facebook, Flickr şi Twitter YouTube: http://www.youtube.com/mdnationalarmy Facebook: http://www.facebook.com/MDAarmy?sk=info#!/MDAarmy?sk=wall Flickr: http://www.flickr.com/photos/army_md/ Twitter: http://twitter.com/#!/MD_NationalArmy

Comitetul de Securitate Aeroportuară analizează vineri situaţia existentă la Aeroportul Henri Coandă

Bucureşti, 31 aug /Agerpres/ - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii /MTI/ va găzdui, vineri, o întâlnire a Comitetului de Securitate Aeroportuară pe tema situaţiei existente la Aeroportul Internaţional Henri Coandă. La întâlnire vor participa, din partea MTI, Valentin Preda, secretar de stat, Doru Dumitrescu, subsecretar de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor, reprezentanţi ai Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră, Serviciului Român de Informaţii, SC Romprest Security SRL, dar şi reprezentanţi ai asociaţiilor de taximetrie (Asociaţia Camera Naţională a Taximetriştilor din România, Asociaţia Naţională a Operatorilor de Taxi din Bucureşti). În cadrul întâlnirii vor fi abordate subiecte precum clarificarea şi stabilirea obligaţiilor tuturor părţilor implicate în asigurarea securităţii personalului şi pasagerilor în perimetrul aeroportuar; îmbunătăţirea măsurilor privind siguranţa pasagerilor şi implementarea unor măsuri eficiente pentru prevenirea săvârşirii infracţiunilor în acelaşi perimetru. Ministrul Administraţiei şi Internelor (MAI), Mircea Duşa, a declarat joi, în cadrul unei vizite pe care a efectuat-o pe Aeroportul 'Henri Coandă', că vineri va fi convocat Comitetul de Securitate Aeroportuară, iar specialiştii vor analiza atât fenomenul de taximetrie ilegală, cât şi contextul în care, pe Aeroportul de la Otopeni, au avut loc diferite evenimente, cum este cel legat uciderea tinerei japoneze. La finalul întrunirii, vor fi comunicate măsurile care se impun pentru a evita infracţionalitatea pe Aeroport. 'Am luat măsura pe care trebuie s-o iau ca ministru ca mâine (vineri - n.r.) să fie convocat acel Comitet de Securitate Aeroportuară şi specialiştii vor analiza aceste situaţii. Mâine, după acel Comitet, vă voi comunica şi ce măsuri s-au stabilit şi ce măsuri urmează să luăm în continuare. Sigur că, trecând aşa prin aeroport, îmi dau seama că trebuie ca măsurile care au existat până acum să fie puţin îmbunătăţite pentru ca acela care aterizează pe Aeroportul Henri Coandă şi acela care părăseşte aeroportul şi ajunge în parcare să se simtă în siguranţă', a spus Mircea Duşa.

ONU are 'rezerve serioase' faţă de stabilirea de zone tampon în Siria

New York /Naţiunile Unite/, 31 aug /Agerpres/- ONU are 'rezerve serioase' faţă de propunerea înaintată de Turcia şi de alte state, precum Franţa şi Marea Britanie, de a se crea 'zone tampon' sau coridoare umanitare pentru a proteja civilii sirieni afectaţi de conflictul armat din ţara lor, transmite agenţia EFE, citându-l pe subsecretarul general al ONU, Jan Eliasson. 'Aceste propuneri suscită rezerve serioase şi necesită o examinare atentă şi detaliată', a afirmat joi Jan Eliasson în faţa Consiliului de Securitate al ONU, la reuniunea dedicată Siriei. Oficialul ONU a mai afirmat cu aceeaşi ocazie că 'poporul sirian are nevoie de securitate umanitară', dar 'criza actuală nu se poate rezolva decât printr-un proces politic credibil, sprijinit de o comunitate internaţională unită'.

Furtuna Isaac: Autorităţile ordonă evacuarea a 50.000 de persoane ameninţate de o posibilă rupere a unui baraj

Washington, 31 aug /Agerpres/- Furtuna Isaac continua joi să avanseze către nordul statului Louisiana aducând ploi torenţiale, iar autorităţile au decis să ordone evacuarea a 50.000 de persoane ameninţate de posibila rupere a unui baraj, transmit agenţiile internaţionale de presă. Potrivit buletinului emis de Centrul american de supraveghere a uraganelor (NHC) la ora 18:00 GMT, Isaac continuă să avanseze lent şi să aducă ploi diluviene însoţite de creşteri semnificative ale nivelurilor apelor. Barajul Percy Quin din apropierea lacului Tangipahoa a suferit pagube importante şi este în pericol de a se rupe, autorităţile ordonând în consecinţă evacuarea a 50.000 de persoane care locuiesc în zonă. La ora 18:00 GMT nucleul furtunii se afla la 45 de kilometri sud-vest de Monroe (nordul Louisinaei) şi se deplasa cu o viteză de 15 km/h, urmând să ajungă vineri în statul Arkansas. Viteza maximă vântului a scăzut la 65 km/h, după un vârf de 130 de km/h înregistrat marţi şi miercuri, dar în prezent principalele pericole sunt inundaţiile şi penele de curent. În statul Louisiana 890.000 de persoane sunt private de energie electrică.

joi, 30 august 2012

IGSU organizează prima ediţie a Competiţiei Naţionale de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat

Bucureşti, 30 aug /Agerpres/ - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) desfăşoară, în perioada 03 - 05 septembrie, Competiţia Naţională de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat, care se află la prima ediţie şi se va desfăşura pe stadionul Astra din municipiul Ploieşti. Concursul reuneşte 15 echipaje din 13 inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă, cel al municipiului Bucureşti, precum şi unul din cadrul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă 'Pavel Zăgănescu' Boldeşti. Echipajele vor fi supuse, pe parcursul a două zile, la două probe, precum 'Descarcerarea din vehicule' şi 'Acordarea primului ajutor calificat' prin care îşi vor testa deprinderile practice prin abordarea diferitelor scenarii de accidente, se arată într-un comunicat al IGSU remis joi AGERPRES. Întrecerea, organizată cu sprijinul United Kingdom Rescue Organization (UKRO), are scopul de a identifica şi de a face schimb de bune practici în domeniul strategiilor de reducere a numărului de victime în urma accidentelor rutiere şi a acordării primului ajutor calificat, dar şi de a îmbunătăţi pregătirea practică în domeniul descarcerării şi acordării primului ajutor calificat. În prima zi a concursului va avea loc o expoziţie de tehnică de intervenţie şi exerciţii demonstrative organizate în municipiul Ploieşti, bulevardul Republicii (zona parcului Mihai Viteazul), iar în cea de-a doua zi va fi festivitatea de deschidere a competiţiei (stadionul 'Astra' din municipiul Ploieşti). Probele de concurs se vor desfăşura în poligonul şcolii de şoferi - stadion 'Astra'. În ultima zi a concursului va avea loc festivitatea de premiere.

Afganistan: Retragerea militarilor francezi continuă

Paris, 30 aug/Agerpres/ - Retragerea trupelor franceze din Afganistan a continuat pe parcursul verii pentru a ajunge la un efectiv de 3.100 de militari şi jandarmi francezi prezenţi încă la sfârşitul lunii august pe teritoriul ţării, a anunţat joi Statul Major francez. Prin transferul efectiv la sfârşitul lunii iulie al responsabilităţii pentru securitatea regiunii Surobi (la est de Kabul), trupele franceze sunt acum staţionate în special în regiunile Kabul şi Kapisa (nord-est). Circa 2.000 de soldaţi francezi ai 'forţelor combatante' urmează să părăsească Afganistanul până la sfârşitul lui 2012, potrivit calendarului stabilit de preşedintele Francois Hollande, cu doi ani înainte faţă de graficul NATO. Potrivit Statului Major, jumătate din efectivele retrase din Surobi au ajuns în Franţa, fiind vorba de aproximativ 300 de militari. O altă parte a acestora s-a reunit misiunii de protecţie şi escortare de la Kabul. La sfârşitul lunii august, 1.200 de militari francezi erau încă staţionaţi la Kapisa, 1.350 la Kabul şi circa 50 la Kandahar.

POLIŢIA RURALĂ ÎN CARAŞ-SEVERIN

Începând cu 1 septembrie a.c., se va pune în aplicare noua concepţie privind eficientizarea structurilor de poliţie din mediul rural la nivel naţional şi implicit la nivelul judeţului Caraş-Severin. Astfel la nivelul judeţului vor fi menţinute cele 10 secţii de poliţie rurală înfiinţate în cursul anului 2011 la care îşi vor desfăşura activitatea mai puţini lucrători, urmând ca cea mai mare parte din efectivele acestor secţii să fie direcţionate câtre posturile de poliţie comunale care sunt în număr de 69. Se va reînfiinţa funcţia de şef de post, iar toţi lucrătorii din mediul rural au calitatea de organ judiciar şi poliţist rutier. Aceste măsuri au fost luate la nivel naţional în urma analizelor efectuate după şapte luni de la operaţionalizarea celor 388 de secţii de poliţie rurală, respectiv 1 octombrie 2011. Astfel s-a observat o creştere a infracţionalităţii din mediul rural cu 6,3 %. De asemenea au fost înregistrate creşteri la furturile din locuinţe – cu 23,6 %, tâlhării – cu 16,7 %, dar şi la furturile din autoturisme – cu 15,5 %. Prin această concepţie se urmăreşte: - o mai bună relaţionare a poliţiştilor cu cetăţenii; - reducerea rimpului de intervenţie la sesizările primite prin apelul unic de urgenţă 112; - eficientizarea utilizării parcului auto; - adaptarea corespunzătoare a dispozitivului de ordine şi siguranţă publică în raport cu situaţia operativă; - desfăşurarea de acţiuni cu forţe mărite fără a fi necesară deplasarea efectivelor din alte unităţi; - o mai bună cunoaştere a populaţiei din zona în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul; - soluţionarea cu promptitudine a dosarelor penale şi preluarea cauzelor complexe de către lucrătorii din secţiile de poliţie rurală. Toate aceste modificări au fost luate pentru creşterea calităţii serviciului poliţienesc în mediul rural şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică. „Centrul de greutate” se va muta de la secţii la posturile de poliţie, unde lucrătorii vor fi în permanenţă în slujba cetăţeanului. În urma acestei concepţii la nivelul judeţului există un număr de 24 de funcţii pentru ofiţeri şi 242 pentru agenţi de poliţie ce îşi vor desfăşura activitatea în mediul rural. Pe lângă şeful de post vor exista câte 1,2 sau 3 lucrători în funcţie de situaţia operativă, populaţie, sectoarele de drumuri naţionale, judeţene etc. aflate în aria de competenţă şi suprafaţa localităţii. Efectivele din mediul rural vor fi mărite progresiv odată cu încadrarea promoţiilor viitoare de agenţi şi ofiţeri de poliţie. Poliţia Rurală a fost reorganizată în anul 2011 în cadrul reformei iniţiate de fostul ministru de interne Traian Igaş. Din aproximativ 3000 de posturi de poliţie comunală au mai rămas câteva sute. Multe sate au rămas astfel, fără niciun poliţist. La momentul respectiv, Grupul pentru Securitate şi Democraţie, un ONG specializat, a publicat un studiu care demonstra că desfiinţarea secţiilor de poliţie rurală reprezintă o greşeală ce va determina creşterea infracţionalităţii în mediul rural.

Rebelii sirieni anunţă că au doborât un avion şi au preluat controlul asupra unui aeroport militar

BEIRUT, LIBAN (MEDIAFAX) - Rebelii sirieni au doborât joi un avion de tip MiG aparţinând forţelor armate, în apropierea unui aeroport militar, în regiunea Idleb (nord-vest), a anunţat conducătorul rebelilor din această provincie, subliniind că instalaţia se află de acum sub controlul insurgenţilor, relatează AFP. "Avionul a fost doborât în această (joi) dimineaţa de către oamenii noştri, care au utilizat arme automate, imediat după ce acesta a decolat de pe aeroportul de la Abu el-Zuhur. Cei doi piloţi s-au catapultat, dar au fost capturaţi", a declarat colonelul Afif Mahmoud Sleimane, şeful Consiliului Militar rebel pentru provincia Idleb. Potrivit acestuia, avionul a fost doborât în urma unui atac la care au participat "sute de rebeli" împotriva aeroportului, o operaţiune care a durat de miercuri seara, de la ora locală 21.00 (21.00, ora României) şi până joi la prânz. "Planificasem acest atac de trei zile", a dat colonelul rebel asigurări. "În afară de avionul doborât, am ars alte 11 anioane (de tip) MiG pe acest aeroport, pe care de-acum îl controlăm în totalitate", a adăugat el. Acest atac are loc la o zi după o altă operaţiune, împotriva aeroportului militar de la Taftanaz, aflat tot în provincia Idleb, în cursul căreia insurgenţii afirmă că au bombardat instalaţia militară cu elemente de artilerie, distrugând numeroase elicoptere. AFP precizează că nu este în măsură să verifice aceste informaţii, din cauza restricţiilor dure impuse de către autorităţi presei şi organizaţiilor internaţionale.

Furtuna Isaac ar putea să producă pierderi în valoare de 2,5 miliarde de dolari economiei SUA

WASHINGTON (MEDIAFAX) - Daunele provocate de furtuna tropicală Isaac ar putea atinge valoarea totală de 2,5 milarde de dolari, potrivit primelor estimări ale companiei specializate Eqecat, relatează AFP. Pe uscat, întreruperile în activitatea unor întreprinderi şi magazine, alături de pagube suferite de către proprietari, ar putea costa 1,5 miliarde de dolari companiile de asigurări, potrivit unui comunicat Eqecat, care apreciază, pe de altă parte, la un miliard de dolari pierderile în sectorul producţiei petroliere pe mare. Aceste date preliminare nu ţin cont de pierderile neasigurate pe care Isaac le-ar putea cauza pe uscat, precizează compania. Deşi aceste estimări ar putea creşte treptat, pe măsură ce sosesc informaţii, ele par să arate că pagubele produse de Isaac ar urma să rămână inferioare celor produse de uraganul Katrina, care a devastat Louisiana în urmă cu şapte ani, în valoare totală de 125 miliarde de dolari. Isaac a străbătut miercuri Louisiana, unde digurile - construite în urma devastărilor produse în urmă cu şapte de către Katrina în regiunea New Orleans - au rezistat, în pofida unor ploi puternice pe care acesta le-a adus. Isaac este însoţit de ploi diluviene şi rafale de vânt violente, chiar dacă intensiunea uraganului a scăzut după ce a atins uscatul, fiind retrogradat la statutul de furtună tropicală.

Afganistan: soldaţi australieni ucişi de un atacator ce purta uniforma armatei afgane

Kabul, 30 aug /Agerpres/- Mai mulţi soldaţi australieni din trupele ISAF staţionate în Afganistan au fost ucişi miercuri în provincia Oruzgan, din sudul ţării, de către un atacator care purta uniforma armatei afgane, transmit agenţiile internaţionale de presă, care citează comunicate emise de ministerul australian al Apărării şi de trupele ISAF. Atacul a fost anunţat iniţial de un responsabil american, care a precizat că există trei victime în rândul trupelor ISAF, dar nu a menţionat naţionalitatea acestora, limitându-se să afirme că nu este vorba despre soldaţi americani. Comunicatul ISAF precizează că au fost ucişi trei soldaţi, dar ministerul australian nu face referire la numărul victimelor. În urma acestui atac, numărul soldaţilor NATO ucişi anul acesta în Afganistan de soldaţi sau poliţişti afgani a ajuns la 45, dintre care 15 şi-au pierdut viaţa în luna august. Potrivit comandantului trupelor internaţionale din Afganistan, circa 25% din aceste 'ameninţări interioare' (green-on-blue incidents) sunt rezultatul infiltrării talibanilor în forţele de securitate afgane, celelalte fiind generate de alte motive, cum ar fi dezacorduri între soldaţii din ISAF şi cei afgani sau de motive personale.

Ben Laden era mort la sosirea puşcaşilor americani (carte)

Washington, 30 aug /Agerpres/ - Osama ben Laden fusese împuşcat mortal înaintea sosirii militarilor americani la Cartierul său general din Pakistan, afirmă în cartea sa un membru al comandoului american însărcinat cu eliminarea liderului reţelei teroriste Al-Qaida, informează în ediţia sa de miercuri Huffington Post, preluat de AFP. 'No Easy Day /O zi dificilă/', cartea care povesteşte cum a fost ucis ben Laden şi care ar urma să apară în librării la 11 septembrie nu a fost supusă aprobării autorităţilor militare. Lucrarea este prezentată de editor drept o relatare asupra misiunii comandoului american în Pakistan şi contrazice unele informaţii furnizate de administraţia americană pe această temă. Militarul american, care publică sub pseudonimul Mark Owen, relatează despre ultimele momente din viaţa lui ben Laden, în ziua în care membri ai echipei Navy Seals au pătruns în reşedinţa liderului Al-Qaida din Abbottabad /Pakistan/. 'Eram pe ultimele cel mult cinci trepte dintre paliere când am auzit împuşcături provenind de la un pistol cu amortizor'. 'De unde mă aflam nu puteam constata însă dacă gloanţele şi-au atins sau nu ţinta' iar atacatorul a dispărut, scrie 'Mark Owen'. Această relatare le contrazice pe cele ale unor responsabili americani din domeniile apărării şi contrainformaţiilor în legătură cu raidul de la 1 mai 2011. Aceştia susţineau că liderul Al-Qaida a fost împuşcat mortal în zona capului în timp ce opunea rezistenţă. Contactat de AFP, un reprezentant al Pentagonului a confirmat informaţiile furnizate de Huffington Post. Ben Laden era dezarmat, 'într-adevăr', 'însă echipa fusese prinsă într-un schimb de focuri'. 'A spune că Seals au ucis un om neînarmat sugerează că a fost vorba de o execuţie şi nu este cazul ', a insistat sursa citată de AFP.

Preşedintele Siriei crede că în ţara sa este un 'război al intereselor'

Damasc, 30 aug /Agerpres/- Preşedintele Siriei, Bashar al-Assad, a afirmat într-un interviu publicat miercuri de postul sirian de televiziune Al Dunia că armata sa 'a obţinut succese majore' în conflictul împotriva insurgenţilor care încearcă să-l înlăture de la putere şi a acuzat Turcia că este una dintre ţările responsabile pentru acest conflict, transmit agenţiile internaţionale de presă. Este 'un război regional şi internaţional', 'un război al intereselor. Vor să distrugă ţara', consideră liderul de la Damasc. 'Ceea ce se întâmplă în Siria nu este o revoluţie, nici o primăvară. Este o conspiraţie', spune el făcând aluzie la 'primăvara arabă' ce a condus la înlăturarea regimurilor autoritare din Tunisia, Egipt, Libia şi Yemen. Preşedintele sirian a desemnat Turcia ca fiind una dintre ţările responsabile pentru 'vărsarea de sânge', întrucât, în opinia sa, 'sprijină rebeliunea'. El a respins totodată propunerea autorităţilor de la Ankara de a se crea zone tampon în interiorul Siriei pentru a proteja refugiaţii. 'Progresăm, situaţia de pe teren este mai bună, dar încă nu am câştigat, mai avem nevoie de timp', estimează al-Assad, avertizând că dacă trupele sale ar folosi 'toată puterea de foc, ar putea distruge complet anumite zone, dar acest lucru este inacceptabil'. De la începutul rebeliunii, în luna martie anul trecut, preşedintele sirian a acordat mai multe interviuri în care s-a declarat de fiecare dată determinat să ducă până la capăt lupta împotriva 'teroriştilor' sprijiniţi de ţări precum Arabia Saudită, Qatar sau Turcia.

miercuri, 29 august 2012

Georgia: 14 morţi în lupte cu un grup armat venit din Rusia

Tbilisi, 29 aug /Agerpres/ - Trei poliţişti georgieni şi 11 membri ai unui grup armat venit din Rusia au fost ucişi vineri în lupte în Georgia, în apropiere de frontiera cu Federaţia Rusă, a anunţat Ministerul georgian de Interne, potrivit AFP. 'Nu ştim încă cine sunt aceşti oameni şi de ce au pătruns pe teritoriul georgian', a declarat ministrul adjunct de interne, Nodar Karşiladze. El a precizat că, în urma unei operaţiuni vizând grupul armat, trei poliţişti ai forţelor speciale georgiene au fost ucişi şi alţi cinci răniţi. Grupul sosise din Daghestan, republica instabilă din Caucaz zguduită de o rebeliune armată islamistă. Autorităţile georgiene nu au acuzat Rusia de a fi în spatele acestei acţiuni, notează AFP. Relaţiile dintre Moscova şi Tbilisi rămân tensionate de la războiul ruso-georgian din august 2008 pentru controlul regiunii separatiste georgiene Osetia de Sud, regiune recunoscută ulterior de Rusia, alături de Abhazia, un alt teritoriu separatist georgian.

'Aproximativ două tone' de uraniu, descoperite în centrul capitalei Boliviei

La Paz, 29 aug /Agerpres/ - 'Aproximativ două tone' de uraniu au fost descoperite într-un imobil din centrul oraşului La Paz, în vecinătatea ambasadelor SUA şi Braziliei, a informat marţi guvernul bolivian care a ordonat imediat efectuarea unei anchete, transmite AFP. Descoperirea se referă la 'aproximativ două tone de material folosit pentru fabricarea armamentului nuclear', a anunţat într-o conferinţă de presă adjunctul ministrului de interne, Jorge Pérez, care a coordonat operaţiunile de evacuare a materialului 'radioactiv'. 'Potrivit primelor elemente, acesta ar fi puternic radioactiv, fapt ce va fi stabilit de expertizele realizate imediat', a adăugat demnitarul bolivian. 'O persoană a fost reţinută', a făcut cunoscut Pérez, cel mai probabil proprietarul minereului, notează AFP. El nu a precizat în ce circumstanţe a fost făcută descoperirea, nici natura materialului sau locul unde a fost evacuat. Autorităţile nu au indicat dacă locuitorii din vecinătatea imobilului în cauză vor fi supuşi examinării medicale. Uraniul a fost descoperit 'în saci' de plastic expuşi intemperiilor, la parterul unei clădiri din centrul capitalei Boliviei. 'Suntem surprinşi de prezenţa unui material de acest fel, periculos pentru sănătate, în asemenea cantitate, în centrul oraşului La Paz', a continuat demnitarul. În opinia sa, uraniul 'ar putea proveni din Brazilia sau o altă ţară vecină şi era, probabil, în drum spre Chile', deşi a subliniat că trebuie aşteptate rezultatele anchetei în curs pentru a determina originea şi destinaţia minereului.

marți, 28 august 2012

Atentat cu maşină-capcană soldat cu zeci de victime, la Damasc

Damasc, 28 aug /Agerpres/ - Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa şi 48 au fost rănite, în special civili, într-un atentat cu un automobil-capcană, comis marţi la Damasc, în timpul unor funeralii, transmit agenţiile de presă internaţionale. Observatorul sirian pentru drepturile omului /OSDH/ a confirmat acţiunea anunţată de postul public de televiziune şi de SANA, produsă în Jaramana, o suburbie din estul Damascului, cu ocazia funeraliilor unor susţinători ai regimului preşedintelui Bashar al-Assad. Acest atac intervine în contextul unei ofensive de anvergură lansate de trupele guvernamentale asupra împrejurimilor Damascului, unde s-au repliat unităţi de elită ale Armatei Siriene Libere /ASL, de opoziţie/, conform unui lider rebel sirian. În criza declanşată în martie anul trecut între putere şi opoziţia armată din Siria, cele mai multe victime sunt civili, notează

Şase morţi în Daghestan, în urma unui atac sinucigaş comis de către o femeie

MOSCOVA (MEDIAFAX) - O femeie kamikaze a ucis şase persoane, inclusiv un şeic, într-un atentat comis marţi în Daghestan, a anunţat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne al acestei republici instabile din Caucazul rus, relatează AFP. "Potrivit unor informaţii preliminare, în total au murit şapte persoane, inclusiv un şeic şi atacatoarea sinucigaşă", a declarat acest purtător de cuvânt, citat de agenţia Interfax.

Afganistan: Şeful poliţiei din Kandahar a supravieţuit unui atentat soldat cu patru morţi

Kabul, 28 aug /Agerpres/ - Un atentat sinucigaş cu camion capcană s-a soldat cu moartea a patru persoane şi rănirea ţintei sale principale, şeful poliţiei din provincia Kandahar, considerat ca fiind unul dintre cei mai puternici oameni din sudul Afganistanului, au anunţat marţi autorităţile locale, relatează AFP. Un atentator sinucigaş a aruncat în aer un vehicul plin cu explozivi în noaptea de luni spre marţi în apropierea maşinii generalului Abdul Raziq, un opozant înverşunat al talibanilor, în timp ce circula în oraşul Kandahar, capitala acestei provincii, bastionul istoric al revoltei afgane. 'Rănile sale sunt minore. El (Abdul Raziq) va ieşi din spital în curând', a dat asigurări biroul guvernatorului din provincie într-un comunicat. 'El a suferit arsuri la nivelul feţei, la braţe şi la un picior, însă nu sunt răni grave', a confirmat Jawed Faisal, un purtător de cuvânt al administraţiei provinciei. Atacul a ucis în total patru civili şi a rănit alte 20 de persoane, civili şi rude ale generalului Raziq, a adăugat el, subliniind că explozia a fost 'uriaşă'. Autorul atacului a murit şi el. Atentatul nu a fost revendicat, însă acest tip de atac este una dintre armele folosite cu predilecţie de talibani, alungaţi de la putere la sfârşitul anului 2001 de coaliţia militară internaţională condusă de Statele Unite, şi care luptă neobosit împotriva guvernului de la Kabul şi a forţelor NATO. Kandaharul, cel mai mare oraş din sudul Afganistanului, a fost capitala regimului taliban (1996-2001), şi rămâne unul dintre bastioanele sale, chiar dacă este controlat de autorităţile guvernamentale.

Explozia unei bombe artizanale în faţa unei filiale din Atena a Băncii Naţionale, fără victime

Atena, 28 aug /Agerpres/ - O bombă artizanală a explodat în faţa unei filiale din Atena a Băncii Naţionale a Greciei marţi dimineaţa, provocând pagube materiale minore, dar nu şi victime, potrivit unui anunţ al poliţiei elene, relatează agenţia Reuters. Din cauza exploziei, survenită în suburbia Ilion din vestul Atenei, s-au spart geamuri şi patru maşini parcate în zonă au suferit pagube uşoare. Potrivit unui oficial al poliţiei, care a ţinut să-şi păstreze anonimatul, explozia bombei artizanale ar avea legătură cu terorismul. Dispozitivul explozibil, de dimensiuni medii, a fost plasat sub bancomatul de la bancă, a afirmat oficialul, precizând că n-a fost lansat un avertisment telefonic prealabil în legătură cu iminenţa unei explozii şi nici n-a fost revendicat atentatul.

Comerţul mondial cu arme de calibru mic a crescut de peste două ori în şase ani (studiu)

Naţiunile Unite, 28 aug /Agerpres/ - Comerţul autorizat cu arme de calibru mic a crescut de peste ori în ultimii şase ani, ajungând la 8,5 miliarde de dolari, datorită achiziţiilor tot mai numeroase ale americanilor, dar şi a marilor comenzi militare pentru războaiele din Irak şi Afganistan, relevă un studiu citat de Reuters. Ediţia din 2012 a Studiului privind armele de calibru mic ('Small Arms Survey'), un proiect independent de cercetare, arată că principalele state exportatoare în acest domeniu, cu schimburi de cel puţin 100 de de milioane de dolari, sunt Statele Unite, Italia, Germania, Brazilia, Austria, Japonia, Elveţia, Rusia, Franţa, Coreea de Sud, Belgia şi Spania. Principalii importatori, cu schimburi de cel puţin 100 de milioane de dolari, sunt SUA, Marea Britanie, Arabia Saudită, Australia, Canada, Germania şi Franţa, în timp ce printre cele mai transparente state studiul enumeră Elveţia, Marea Britanie şi România. În timp ce transparenţa privind comerţul cu arme de calibru mic s-a îmbunătăţit cu peste 40% între 2001 şi 2010, statele exportatoare cel mai puţin transparente sunt Iranul, Coreea de Nord şi Emiratele Arabe Unite. Studiul s-a concentrat pe tranzacţiile aprobate de guverne şi nu pe comerţul ilicit. 'Credem că tranzacţiile autorizate sunt mai numeroase decât comerţul ilicit, deşi acesta ar putea produce mai multe daune şi ar putea fi mai problematic', a declarat luni, într-o conferinţă de presă la New York, Eric Berman, directorul general al proiectului. 'Putem spune cu certitudine că cele două combinate ar fi de peste 10 miliarde de dolari', a adăugat el. Studiul relevă că, aproape timp de un deceniu, SUA au fost principalul importator de muniţie de calibru mic, puşti de tir sportiv, pistoale, revolvere şi componente pentru arme uşoare şi de calibru mic, datorită cheltuielilor populaţiei şi armatei. 'Vânătorii amatori şi alte persoane private cumpără milioane de carabine, arme automate şi muniţie din import în fiecare an. Milioane de arme suplimentare din surse străine sunt procurate de agenţii militare şi de aplicare a legii din întreaga lume', se menţionează în raport. Studiul a trecut în revistă informaţiile privind comerţul cu arme mici transmise în ultimii 10 ani de 52 de ţări care exportă astfel de arme în valoare de cel puţin 10 milioane de dolari. Lansarea Small Arms Survey - proiect finanţat de Elveţia, Australia, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Marea Britanie şi SUA - a coincis cu deschiderea unei conferinţe a Programului ONU pentru acţiune privind armele de calibru mic şi armamente uşoare. Programul a fost adoptat în 2001 pentru a îmbunătăţi legislaţiile naţionale şi sistemele de control asupra armelor de calibru mic ilicite şi pentru a promova cooperarea în acest domeniu.

Peste 20 de persoane, executate în Irak pentru "activităţi teroriste"

BAGDAD (MEDIAFAX) - Douăzeci şi una de persoane, dintre care trei femei, au fost executate luni în Irak pentru "activităţi teroriste", a anunţat marţi un purtător de cuvânt al Ministerului Justiţiei, citat de AFP. "Ministerul Justiţiei a decis executarea, luni, a 21 de persoane condamnate la moarte în cazuri de terorism, dintre care trei femei teroriste", a declarat Haidar al-Saadi într-un comunicat, fără să precizeze naţionalitatea acestora.

Poliţia franceză a desfiinţat o nouă tabără de romi

Paris, 28 aug /Agerpres/ - Poliţia franceză a derulat marţi o nouă operaţiune de expulzare a circa 100 de romi dintr-o tabără unde se instalaseră de câteva luni, la periferia oraşului Lyon, potrivit unor activişti şi unei surse oficiale, transmite AFP. Poliţia franceză desfiinţase deja luni dimineaţă o tabără ocupată de peste 70 de romi la Evry, în regiunea pariziană, oraş condus până în iunie de ministrul de interne Manuel Valls. Operaţiunea de expulzare de marţi, care a avut loc pe un teren privat la Saint-Priest, are la bază o decizie a justiţiei, conform prefecturii, care a precizat că pe acel teren se aflau 121 de persoane - 74 de adulţi şi 47 de minori. Potrivit lui Gilberte Renard, militantă a unui colectiv de sprijin al copiilor persoanelor evacuate din locuinţele ocupate ilegal şi membră a Ligii pentru Drepturile Omului (LDH), la faţa locului au avut loc controale de identitate, iar numeroase maşini de poliţie au fost oprite la marginile vastului teren. Gilberte Renard a precizat că aceste familii care numără 'numeroşi copii şi nou-născuţi' s-au regrupat pe acest teren de câteva luni, după ce au fost deja expulzate din diferite alte locuri. Mai multe tabere de romi au fost evacuate în ultimele săptămâni de poliţie în Franţa, provocând proteste ale reprezentanţilor romilor, ale unor diverse asociaţii şi ale unei părţi a stângii. Guvernul socialist a anunţat totodată săptămâna trecută continuarea operaţiunilor de desfiinţare a taberelor ilegale atunci când sunt decise de justiţie sau 'pentru a pune capăt unei situaţii de pericol sau risc sanitare imediat'. Executivul de la Paris a decis în acelaşi tip miercurea trecută relaxarea condiţiilor de angajare pentru romii din Franţa, proveniţi în cea mai mare parte din România şi Bulgaria.

PREVENIREA INCENDIILOR LA SPAŢII DE EXPUNERE ŞI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR LA SPAŢII COMERCIALE

Prevenirea incendiilor la spaţii comerciale este reglementată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor numărul 187/2010 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, care au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor. Prin spaţiu pentru comerţ se înţelege orice construcţie sau amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, activităţii de comerţ, inclusiv spaţiile de depozitare şi administrative aferente acestora. Prevenirea apariţiei de situaţii de urgenţă în zonele spaţiilor de expunere şi comercializare a produselor se desfăşoară respectând următoarele: Decoraţiunile din materiale combustibile se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor; Amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintă pericol de incendiu se face în locuri uşor evacuabile (parter, etajul 1); Se organizează şi se instruieşte personalul cu activitate în zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, în condiţii de securitate, fără generarea fenomenului de panică; Căile de evacuare se marchează şi se menţin practicabile; Se asigurară buna funcţionare a iluminatului de siguranţă pentru evacuare; Se asigurară funcţionarea ascensoarelor de pompieri; Instalaţiile electrice necesare pentru funcţionarea firmelor, vitrinelor şi reclamelor luminoase din spaţiile de expunere a produselor se verifică periodic; În cazul utilizării panourilor, afişelor şi benzilor publicitare temporare în spaţiile de expunere a produselor se respectă următoarele: a) amplasarea trebuie să se realizeze astfel încât acestea să nu mascheze indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu sau să îngreuneze accesul către mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor; b) se interzice ca inscripţiile sau semnele utilizate în panourile sau afişele publicitare să aibă o culoare ori formă care ar permite confuzia cu indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu; Standurile temporare pentru promoţiile de vânzare a unor produse se amplasează în locurile special destinate prin proiect fiind interzisă amplasarea acestora pe căile de evacuare dar şi blocarea sau îngreunarea accesului către mijloacele tehnice de primă intervenţie; Se interzice utilizarea sau efectuarea de demonstraţii privind funcţionarea aparatelor care folosesc combustibil lichid, solid sau gazos; Se interzice funcţionarea motoarelor termice în spaţiile accesibile publicului; În spaţiile accesibile utilizatorilor se interzice efectuarea de demonstraţii sau promovarea comercială a unor produse care produc fum, utilizează lichide/gaze combustibile şi/sau inflamabile. În spaţiile destinate verificării funcţionării produselor comercializate se asigură următoarele măsuri: a) se verifică funcţionarea produselor comercializate numai de către personalul special instruit pentru această activitate; b) se interzice aglomerarea spaţiilor pentru probe cu alte mărfuri care nu sunt destinate a fi verificate. ` În locurile în care se execută verificarea funcţionării produselor comercializate, la terminarea programului, se opreşte alimentarea cu energie electrică a aparaturii a cărei funcţionare nu mai este necesară.

Franţa este pregătită să acţioneze direct în Siria dacă regimul al-Assad va folosi arme chimice

PARIS (MEDIAFAX) - Utilizarea armelor chimice de către regimul sirian ar fi "o cauză legitimă pentru intervenţia directă" a comunităţii internaţionale, a declarat luni preşedintele francez Francois Hollande, citat de AFP. "O spun cu seriozitatea care se cuvine: vom rămâne foarte vigilenţi alături de aliaţii noştri pentru a preveni utilizarea armelor chimice de către regimul (sirian) care ar fi pentru comunitatea internaţională o cauză legitimă pentru intervenţia directă", a declarat şeful de stat, în deschiderea la Paris a unei conferinţe anuale care reuneşte aproximativ 200 de ambasadori francezi. "Cunosc dificultatea misiunii, am măsurat riscurile însă problema depăşeşte graniţeie Siriei. Este vorba despre toată securitate Orientului Mijlociu şi mai ales despre independenţa şi stabilitatea Libanului", a continuat şeful de stat francez. Preşedintele american Barack Obama a avertizat şi el, săptămâna trecută, regimul lui Bashar al-Assad că recurgerea la armele chimice sau chiar mutarea acestora ar reprezenta trasarea unei "linii roşii" pentru Washington ameninţând cu intervenţia militară, în caz de nevoie.

luni, 27 august 2012

O brigadă de rebeli sirieni afirmă că a doborât elicopterul prăbuşit la Damasc

BEIRUT (MEDIAFAX) - O brigadă de rebeli sirieni afirmă că a doborât luni un elicopter la Damasc, adăugând că pilotul a fost ucis, relatează AFP. "Aceasta este o răzbunare a masacrului din Daraya", a declarat via Skype pentru AFP Omar al-Qabuni, purtătorul de cuvânt al Brigăzii rebele din Badr, referindu-se la acest oraş de la periferia Damascului, unde o vastă operaţiune armată a provocat moartea a sute de persoane în ultimele zile, potrivit rebelilor. Aparatul a luat foc în cădere şi s-a prăbuşit în cartierul Qabun, în estul capitalei, unde rebelii au găsit corpul neînsufleţit al pilotului, a mai adăugat el. Televiziunea oficială siriană anunţase anterior că un elicopter s-a prăbuşit aproape de o moschee în cartierul Qabun, fără vreo altă precizare. Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), care a confirmat moartea pilotului, elicopterul ar fi fost '"lovit atunci când participa la luptele din zonă". Rebelii sirieni, care, în general, nu au decât arme uşoare să se opună forţelor guvernamentale, au confirmat deja că au doborât un avion al armatei pe 13 august în provincia Deir Ezzor (est). OSDO a anunţat, de asemenea, lupte între armata preşedintelui Bashar al-Assad şi rebelii Armatei siriene libere (ASL) în mai multe cartiere din nord-estul Damascului, în special în Jobar, unde opoziţia este puternică, şi în oraşele din partea de est a capitalei. Aceste violenţe au izbucnit la o zi după ce OSDO a anunţat descoperirea a cel puţin 320 de cadavre la Daraya, la şapte kilometri sud de Damasc, după o ofensivă a armatei care a durat mai multe zile săptămâna trecută.

Afganistan: 10 soldaţi afgani ucişi de talibani, 17 civili decapitaţi de necunoscuţi

Kabul, 27 aug /Agerpres/ - Un post militar dintr-o provincie din sudul Afganistanului a fost atacat de rebeli talibani fiind ucişi zece soldaţi afgani, a declarat pentru AFP poliţia locală. Alţi patru soldaţi afgani au fost răniţi şi şase daţi dispăruţi ca urmare a atacului survenit în districtul Washir, din provincia Helmand, unul din principalele bastioane meridionale ale rebeliunii, a precizat un înalt responsabil al poliţiei afgane, Mohammad Ismaiel Hotak. Şaptesprezece săteni, dintre care două femei, au fost decapitaţi de persoane necunoscute în sudul Afganistanului, un bastion al rebeliunii talibane, au anunţat luni autorităţile locale, citate de AFP. "Şaptesprezece săteni, 15 bărbaţi şi două femei, au fost decapitaţi ieri seara de persoane necunoscute în districtul Kajaki", a declarat Daud Ahmadi, purtătorul de cuvânt al autorităţilor din provincia Helmand, unde se află Kajaki. Doi militari ai forţei NATO în Afganistan (ISAF) au fost ucişi de un militar afgan, a anunţat ISAF, care în ultimele săptămâni a fost victima unei intensificări a unor astfel de "atacuri din interior" împotriva trupelor sale, relatează AFP. Atacatorul a fost ucis de militarii ISAF, a adăugat purtătorul de cuvânt al forţei NATO, precizând că atacul a avut loc în Laghman, o provincie din estul ţării, situată în apropierea capitalei Kabul.

O rachetă siriană a căzut în Iordania

Amman, 27 aug /Agerpres/ - O rachetă siriană a căzut sâmbătă seara în apropiere de oraşul iordanian Ramtha, situat la frontiera cu Siria, a anunţat duminică seara ministrul iordanian al mass-media şi comunicaţiilor, Samith Maaytah, citat de agenţia DPA, informează RIA Novosti. ''Suntem foarte preocupaţi. Este o încălcare a suveranităţii noastre şi acest gen de incident este inacceptabil'', a declarat ministrul iordanian. Sâmbătă au avut loc lupte între trupele guvernamentale şi rebeliunea înarmată în provincia siriană Deraa, de la frontiera cu Iordania. Pentru moment este greu de precizat cărei părţi din conflict îi aparţine racheta ajunsă în Iordania. Un incident similar a avut loc deja săptămâna trecută: patru rachete siriene au căzut în oraşul iordanian Al-Turra, provocând un mort - un copil - şi rănind alte patru persoane.

Venezuela: Incendiul continuă la rafinăria Amuay, la peste 30 de ore de la explozie

Caracas, 27 aug /Agerpres/ - Incendiul provocat de o puternică explozie la principala rafinărie petrolieră a Venezuelei a continuat duminică, la peste 30 de ore după ce accidentul a făcut 39 de morţi. Flăcările de circa 100 de metri lăţime şi 50 de metri înălţime sunt clar vizibile la câţiva kilometri distanţă de rafinăria Amuay, situată în nord-vestul ţării, au constatat jurnalişti de la AFP. Forţele de ordine continuă să izoleze zona la aproximativ 300 de metri distanţă de la instalaţii. 'Vom continua să luptăm toată noaptea pentru a reuşi să stingem flăcările', a dat sâmbătă asigurări vicepreşedintele venezuelan Elias Jaua, subliniind totodată că focul este sub control. Duminică, la orele locale 10.00 /14.30 GMT/, autorităţile nu au prezentat un nou bilanţ al situaţiei din rafinărie, unde sâmbătă dimineaţa a fost constatată o scurgere de gaz în parcul de stocaj, urmată de o puternică explozie. Preşedintele Hugo Chavez, care a decretat doliu naţional de trei zile, a ordonat deschiderea unei anchete privind cauzele accidentului. Accidentul, cel mai grav înregistrat vreodată de compania petrolieră naţională PVDSA, a provocat 39 de morţi, dintre care 18 membri ai Gărzii Naţionale Bolivariene şi 15 apropiaţi ai acestora. Şase dintre trupurile neînsufleţite nu au putut fi indentificate. Peste 200 de case au fost afectate de unda de şoc a exploziei. Rafinăria este situată într-o zonă rezidenţială şi comercială, unde locuiesc muncitori ai complexului şi apropiaţi ai lor, precum şi familii sărace. Sâmbătă seara circa 15 persoane rămâneau internate la spital, fără a se cunoaşte cât de grave sunt rănile pe care le-au suferit acestea.

Violenţe în Sudan soldate cu zeci de morţi în ultimele trei zile

Khartoum, 27 aug /Agerpres/- Confruntările armate între trupele guvernamentale şi rebeli, atât în Sudan cât şi în statul învecinat Sudanul de Sud, s-au soldat cu zeci de morţi în ultimele zile, transmite AFP citând surse guvernamentale şi ale insurgenţilor din ambele state. Sudanul acuză Sudanul de Sud că sprijină rebelii din statul Kordofan-Sud, care au luptat alături de sudişti în timpul războiului civil dintre anii 1983 şi 2005, ce a condus la divizarea ţării în anul 2011, acuzaţii respinse de autorităţile de la Juba, capitala noului stat sud-sudanez. Potrivit estimărilor ONU, numărul civililor afectaţi de războiul din aceste două ţări s-a dublat faţă de cel din luna decembrie, ajungând în prezent la circa 650.000.

SUA au exportat anul trecut mai multe arme ca niciodată /New York Times/

Washington, 27 aug /Agerpres/- Anul 2011 a fost pentru Statele Unite un an record sub aspectul valorii exporturilor de armament, care s-au ridicat la suma de 66,3 miliarde de dolari, principalii beneficiari fiind statele aliate din zona Golfului Persic, acestea justificând cheltuielile ridicate pentru înarmare prin nevoia de a descuraja un posibil atac din partea Iranului, informează duminică în ediţia sa digitală cotidianul New York Times, citat de EFE. Livrările americane de armament au acoperit aproape 78% din piaţa mondială, cel de-al doilea jucător fiind Rusia, care a exportat în acelaşi an echipamente militare în valoare de 4,8 miliarde de dolari, potrivit unui raport înaintat vineri Congresului american şi publicat de New York Times. Valoarea exporturilor americane de tehnică militară s-a triplat faţă de cea din anul 2010, când a fost de 21,4 miliarde de dolari şi reprezintă 'cea mai mare sumă înregistrată într-un singur an în istoria Statelor Unite', subliniază raportul elaborat de Serviciul de Investigaţii al Congresului, un organism independent. Clienţii majori ai SUA au fost Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Oman, care au achiziţionat în special sisteme avansate de rachete şi avioane de ultimă generaţie. Dintre acestea se detaşează Arabia Saudită, ale cărei importuri de armament american s-au cifrat anul trecut la 33,4 miliarde de dolari, cu această ţară SUA semnând cel mai substanţial contract de livrare de armament pe care l-a încheiat vreodată, care include 84 de avioane F-15, modernizarea altor 70 de aparate de acelaşi tip, la care se adaugă 70 de elicoptere Apache, 72 Black Hawks şi 36 Little Birds. Emiratele Arabe Unite au cumpărat armament american în valoare de 4,4 miliarde de dolari, dintre care 3,5 miliarde reprezintă contravaloarea unui scut antirachetă, iar Omanul s-a dotat cu 18 avioane de luptă F-16 în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Alţi clienţi importanţi ai SUA au fost India, care a cumpărat avioane C-17 în valoare de 4,1 miliarde de dolari, şi Taiwanul, care a achiziţionat baterii antirachetă Patriot pentru suma de 2 miliarde de dolari, contract criticat intens de guvernul chinez.

duminică, 26 august 2012

Cod galben de furtuni în toată ţara, până marţi dimineaţă

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Meteorologii au emis o avertizare cod galben de furtuni valabilă în toată ţara, de duminică seara şi până până marţi dimineaţă, începând din nord-vest, atenţionând că vremea se va răci accentuat, vor fi ploi torenţiale, iar vântul va bate cu viteze ce vor atinge la rafală 50-70 de kilometri pe oră. Potrivit avertizării transmIse de Administraţia Naţională de Meteorologie, de duminică, ora 21.00 şi până marţi, ora 9.00, instabilitatea atmosferică se va accentua şi va cuprinde treptat toate regiunile, începând din nord-vestul ţării. "Vântul va prezenta intensificări susţinute, care vor avea trecător şi aspect de vijelie, cu viteze ce vor atinge la rafală 50 - 70 km/h, iar izolat, mai ales în regiunile extracarpatice şi la munte, vor depăşi 80 km/h. Vor fi frecvente descărcări electrice, averse ce vor avea şi caracter torenţial, iar izolat cantităţile de apă vor depăşi 25...30 l/mp şi va cădea grindină", se arată în textul avertizării. Luni, valorile termice vor marca o scădere accentuată faţă de zilele precedente, astfel încât temperaturile maxime vor fi uşor mai scăzute decât mediile multianuale ale lunii august, vremea devenind răcoroasă, au precizat meteorologii.

200 de baze ale coaliţiei internaţionale au fost închise în Afganistan şi aproape 300 au fost transferate guvernului

Kabul, 26 aug /Agerpres/ - Coaliţia militară internaţională din Afganistan a anunţat că a închis 202 baze ca parte a retragerii trupelor, informează duminică Associated Press. Purtătorul de cuvânt al forţelor NATO, lt.col. David Olson, a precizat că toate unităţile care au fost închise erau mici - mergând de la puncte de control izolate la baze care găzduiau de la 12 la 300 de soldaţi. Cele mai multe erau amplasate de-a lungul principalelor austrăzi ale ţării şi erau răspândite aproape în fiecare provincie. Olson a spus că alte 282 de baze de mărime similară au fost transferate guvernului afgan. Asta însemană că forţele internaţionale funcţionează acum în jumătate din numărul bazelor care se aflau în Afganistan în octombrie 2011, când funcţionau în jur de 800.

Mausolee musulmane din Libia, distruse de islamişti radicali

TRIPOLI (MEDIAFAX) - Islamişti integrişti au avariat sâmbătă cu lovituri de buldozer un mausoleu al unui sfânt musulman la Tripoli, după ce, cu o zi înainte, un alt mausoleu a fost distrus în nord-vestul Libiei, relatează AFP. Islamişti radicali au utilizat sâmbătă dimineaţa un buldozer pentru a demola o parte a Mausoleului Al-Shaab al-Dahmani, în apropiere de centrul capitalei libiene, şi au profanat mormântul acestui înţelept, un loc de pelerinaj pentru musulmani, a constat un jurnalist AFP. Zeci de integrişti au aruncat în aer, vineri, Mausoleul şeicului Abdessalem al-Asmar din oraşul Zliten (la aproximativ 160 de kilometri est de Tripoli), teatrul unor confruntări încă de joi seara, potrivit unei înregistrări video postată pe reţele online de socializare. Înregistrare video a surprins explozia de la mausoleu în timp ce striga "Allahou Akbar" (Allah este mare). Integriştii se opun existenţei acestor mausolee ridicate în memoria unor sfinţi musulmani, deoarece ei fac obiectul unei "veneraţii" care, în opinia lor, contravine caracterului unic al lui Allah, preceptul fondator al islamului. Confruntări au avut loc încă de joi seara la Zliten, unde au fost ucise cel puţin trei persoane, iar mai multe altele au fost rănite. Asupra cauzelor acestor violenţe circulă informaţii contradictorii, unii invocând o crimă, alţii afirmând că este vorba despre confruntări între islamişti care susţineau distrugerea mausoleului şi alţii care se opuneau. În această vară, mausolee construite din pământ, clasate în rândului patrimoniului umanităţii de către UNESCO, au mai fost distruse în nordul Mali, tot de către musulmani integrişti.

IGSU: Peste 950 de hectare de vegetaţie şi fond forestier din 35 de judeţe, afectate de incendii

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Peste 950 de hectare de vegetaţie uscată şi fond forestier din 35 de judeţe au fost afectate, în ultimele 24 de ore, de incendii, pentru stingerea cărora au intervenit o mie de pompieri, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). În judeţul Maramureş, sâmbătă, în jurul orei 13.55, a fost semnalat un incendiu pe strada Sudului din Baia Mare, fiind afectată o suprafaţă de teren de 40 de hectare. Aproximativ 40 de pompieri militari şi 50 de civili au intervenit mai bine de şapte ore pentru a stinge flăcările înalte de câţiva metri, se arată într-un comunicat de presă de duminică al IGSU. Trei pompieri au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare, doi intoxicaţi cu fum şi unul cu o entorsă, toţi fiind în prezent în afară de orice pericol. Pentru a opri înaintarea focului, întreţinută de vântul puternic, s-a creat o fâşie de protecţie. Pe lângă intervenţia pompierilor, care au acţionat cu cinci autospeciale, pentru stingerea incendiului s-a acţionat şi cu 20 de utilaje ale Primăriei Baia Mare şi ale unor societăţi comerciale din municipiu. Tot în judeţul Maramureş, sâmbătă, în jurul orei 12.00, s-a produs un incendiu de vegetaţie uscată în satului Mocira, fiind afectate 40 de hectare de teren. Şi în acest caz, vântul puternic a făcut ca flăcările să se extindă cu repeziciune, pentru localizarea şi lichidarea incendiului intervenind, timp de opt ore, 22 de pompieri militari, cărora li s-au alăturat două echipe ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, fiecare cu câte o autospecială de lucru cu apă şi spumă. Un subofiţer s-a intoxicat cu fum şi a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare, în prezent fiind în afară de orice pericol. Un alt incendiu a izbucnit, în judeţul Maramureş, în apropierea vârfului Creasta Cocoşului, intervenţia fiind în desfăşurare. Duminică dimineaţă, un echipaj al Detaşamentului de Pompieri "Căpitan Marchiş Adrian" Baia Mare şi unul de la Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmaţiei s-au deplasat în zonă pentru stingerea acestuia, împreună cu angajaţi ai Direcţiei Silvice şi ai ocoalelor silvice din Baia Sprie, Mara şi Sighetu Marmaţiei, membri ai Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi voluntari din zona Mara. În judeţul Buzău, zeci de pompieri militari şi lucrători silvici au acţionat pentru limitarea extinderii unui incendiu izbucnit în localitatea Gura Teghii, ce a cuprins vegetaţie uscată în gol alpin şi litiera pădurii de răşinoase. Incendiul este în curs de lichidare. În zona golului alpin din Muntele Podeanu, pompierii militari argeşeni continuă intervenţia pentru limitarea propagării incendiului şi lichidarea focarelor identificate, pe timpul nopţii asigurându-se supravegherea permanentă a zonei afectate. Un elicopter al Inspectoratului General al Aviaţiei a executat, sâmbătă dimineaţă, o misiune de stingere a incendiului. În judeţul Harghita, pompierii acţionează pentru stingerea incendiului de fond forestier izbucnit pe teritoriul administrativ al municipiului Gheorgheni, în zona Kovacs Peter, pe o parcelă aparţinând de Fondul Forestier de Stat - Ocolul Silvic Miercurea - Ciuc. Incendiul este localizat, dar mai sunt focare izolate, iar lipsa apei face ca intervenţia să fie dificilă, a precizat IGSU. Tot în judeţul Harghita, pompierii intervin şi în apropierea municipiului Gheorgheni, în zonele Lacu Roşu şi Rezpatak, precum şi la Harghita Băi. Incendiile sunt localizate, pompierii acţionând pentru lichidarea lor. În judeţul Hunedoara, în localitatea Grădiştea de Munte din Masivul Godeanu, Munţii Sureanu, un incendiu a distrus vegetaţia uscată şi litiera pădurii de pin, iar din cauza vântului, focul s-a extins, pe alocuri, la coronament. În ultimele 24 de ore au intervenit pentru stingerea incendiilor o mie de pompieri militari, alături de pompieri civili, jandarmi, poliţişti şi angajaţi ai ocoalelor silvice, a precizat IGSU.

Securitatea alimentară - principala temă a Săptămânii Mondiale a Apei, la Stockholm

Stockholm, 26 aug /Agerpres/ - Securitatea alimentară este una dintre principalele teme ale Săptămânii Mondiale a Apei, care debutează astăzi în capitala Suediei şi la care iau parte peste 2.500 de experţi şi 200 de organizaţii din 100 de ţări ale lumii. Aceasta este a 22-a ediţie a evenimentului organizat anual de Institutul Mondial al Apei de la Stockholm /SIWI/, informează Itar-Tass. 'Anul acesta vom discuta în primul rând despre cea mai veche şi mai stringentă provocare la adresa omenirii - asigurarea securităţii alimentare', a declarat directorul SIWI, Per Bertilsson. Acesta a atenţionat că omenirea se va confrunta cu o penurie de resurse de apă şi, în aceste condiţii, 'va fi necesară o utilizare mai eficientă a apei, precum şi revizuirea abordărilor faţă de producţie, comerţ şi utilizarea de alimente'. În centrul atenţiei specialiştilor se vor afla de asemenea problemele economice ale Africii, Asiei şi Americii Latine, strâns legate de resursele de apă. Principalul obiectiv al forumului este de a uni eforturile oamenilor de ştiinţă, ale politicienilor, organizaţiilor de stat şi sociale pentru o administrare mai bună a resurselor de apă. Participanţii la seminarii, conferinţe şi expoziţii vor discuta probleme precum urbanizarea, tehnologiile de raţionalizare a consumului industrial de apă, reglementarea cererii, precum şi nevoia crescândă de apă în diferite sectoare ale economiei. În prezent, circa 1 miliard de oameni suferă de foame, iar alte 2 miliarde sunt subnutriţi. În acelaşi timp, o treime din volumul total de produse alimentare se pierd sau se aruncă. Potrivit experţilor, deja la mijlocul acestui secol cererea de produse alimentare se va majora cu 70%, iar acest lucru va constitui o povară asupra resurselor de apă din multe regiuni ale lumii.

Un puternic taifun s-a abătut asupra arhipelagului nipon Okinawa

Tokyo, 26 aug /Agerpres/ - Unul dintre cele mai puternice taifunuri observate timp de decenii în regiunea Asia-Pacific s-a abătut duminică asupra arhipelagului japonez Okinawa /sud/, paralizând toate mijloacele de transport, informează AFP. Taifunul Bolaven, semnalat la 90 de km est de capitala prefecturii Okinawa, Naha, se deplasează cu o viteză de 15 km/oră, cu rafale de vânt ce ating şi 250 km/oră. Circa 3.000 de gospodării din Okinawa şi 16.400 în insula Amami sunt private de electricitate, iar patru persoane au fost rănite uşor, între care un bărbat de 91 de ani, care a fost doborât de rafalele de vânt. Presiunea atmosferică în mijlocul taifunului atinge 910 hectopascali, ceea ce face ca taifunul Bolaven să fie unul dintre cele mai puternice observate vreodată de agenţia meteorologică naţională a Japoniei, de la începutul măsurătorilor, în urmă cu 60 de ani. Televiziunea publică MHK a difuzat imagini cu străzi pustii din Naha şi copaci smulşi din rădăcini, în timp ce în largul mării au fost semnalate valuri înalte de 10 metri. Toate zborurile din şi către Naha au fost anulate, precum şi legăturile maritime. Locuitorii şi-au găsit adăpost în clădiri publice. Taifunul ar urma să traverseze Okinawa fără să-şi piardă din intensitate, îndreptându-se apoi spre nord, fiind aşteptat să ajungă luni în Marea Chinei Orientale, în apropiere de insula sud-coreeană Jeju. Arhipelagul nipon este 'măturat' în fiecare an, între iunie şi octombrie, de o serie de taifunuri, uneori ucigaşe şi cauzatoare de importante pagube materiale.

sâmbătă, 25 august 2012

Poliţia afgană a ucis 17 talibani

Kabul, 25 aug /Agerpres/ - Poliţia afgană, susţinută de armata naţională şi trupele NATO, a ucis 17 militanţi talibani şi a arestat alţi 26 în ultimele 24 de ore în întreaga ţară, a anunţat, sâmbătă, Ministerul de Interne de la Kabul, citat de Xinhua. În cursul operaţiunilor desfăşurate în provinciile Kabul, Kunar, Logar, Ghazni şi Paktika au mai fost răniţi alţi doi insurgenţi; forţele de securitate nu au suferit niciun fel de pierderi.

Grecia: Un puternic incendiu ameninţă o tabără militară

Atena, 25 aug /Agerpres/ - Un puternic incendiu de pădure a izbucnit sâmbătă la nord-est de Atena, ameninţând o tabără militară greacă din apropiere, au anunţat surse oficiale citate de AFP. 'Focul (...) s-a întins pe o suprafaţă mare', a declarat pentru postul public de televiziune NET viceprimarul localităţii Dyonysos, Nikos Peppas. 'Este periculos, deoarece în apropiere se află o tabără militară', a mai subliniat el. Sute de pompieri, patru avioane şi două elicoptere au fost mobilizate pentru singerea incendiului, potrivit agenţiei de ştiri ANA. Vineri, serviciul de meteorologie al Greciei a avertizat că ţara se va confrunta în acest sfârşit de săptămână cu un nou val de căldură, mercurul termometrelor fiind aşteptat să urce până la 41-42 grade Celsius.

Doi morţi şi nouă răniţi în atacul de la New York, anunţă Michael Bloomberg

NEW YORK (MEDIAFAX) - Două persoane au fost ucise şi alte nouă rănite în atacul armat care a avut loc vineri dimineaţa în faţa Empire State Building, la New York, a anunţat Michael Bloomberg, primarul oraşului, într-o conferinţă de presă, relatează AFP. Bloomberg a precizat că autorul atacului armat a fost un "angajat nemulţumit", în vârstă de 53 de ani, care a fost ucis de către poliţie. Altă persoană a fost ucisă, iar alte nouă rănite, a adăugat el, exprimându-şi regretul faţă de această "teribilă tragedie".

vineri, 24 august 2012

POMPIERI ÎN COMPETIŢIE

În perioada 13-15.08.2012, a fost organizată şi s-a desfăşurat în municipiul Suceava, etapa naţională a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, ediţia 2012. Dacă la servicii private pentru situaţii de urgenţă, judeţul nostru nu a avut nici un echipaj participant, la servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, judeţul Caraş-Severin a fost reprezentat de serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii Tîrnova, alături de reprezentante din judeţele Suceava, Iaşi, Timiş, Argeş, Harghita şi Tulcea. În urma probelor de concurs desfăşurate (,,Pista de îndemânare şi viteză”, ,,Ştafeta 4X100m”, ,,Dispozitivul de intervenţie”) clasamentul pentru primele trei locuri a arătat astfel: Locul I - SVS U al comunei Brodina, judeţul Suceava; Locul II - SVSU al comunei Lespezi, judeţul Iaşi; Locul III - SVSU al comunei Giroc, judeţul Timiş. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Tîrnova din judeţul Caraş-Severin a ocupat un onorabil loc 7, fiind de apreciat şi faptul că au participat pentru prima dată la un astfel de nivel. Cu această ocazie evidenţiem implicarea autorităţii locale din comuna Tîrnova şi aducem mulţumiri personalului angrenat în pregătirea lotului şi asigurarea participării la această frumoasă competiţie. În final, felicităm toţi participanţii la această competiţie, sperând ca la anul să avem o participare mult mai bună, deoarece aceste concursuri constituie un benefic schimb de experienţă între pompieri, dar şi un prilej de legare a unor confruntări trainice şi durabile. SUBOFIŢER OPERATIV PRINCIPAL I SPPEPP Plutonier Eugen URZICEANU