vineri, 24 august 2012

REGULI ŞI MĂSURI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Prevenirea incendiilor la unităţi de alimentaţie publică este reglementată de ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement, care au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor. Prevenirea apariţiei de situaţii de urgenţă în restaurante, cafenele, braserii, sau baruri se desfăşoară respectând următoarele: • Nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect; • Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală; • Elementele decorative sau de iluminat cu flacără nu sunt admise decât dacă au elemente de susţinere din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, şi se iau măsuri corespunzătoare de amplasare şi protejare, astfel încât să nu intre în contact cu materiale combustibile; Pentru unităţile de fast-food, cofetării şi patiserii care au mai puţin de 40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor, precum şi pentru sălile de jocuri cu o capacitate de cel mult 10 locuri sunt obligatorii următoarele măsuri: • Este interzisă introducerea în sălile de servire a unui număr mai mare de scaune şi mese decât cel prevăzut prin proiect; • În fiecare sală de servire trebuie să se afişeze schiţa de evacuare în locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzător; • Se interzice blocarea cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele asemenea a căilor de evacuare; • Personalul trebuie să fie instruit în ceea ce priveşte alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu; • În spaţiile în care se utilizează mijloace de încălzire, de preparare a produselor sau altele asemenea se afişează instrucţiuni specifice de exploatare a acestora şi privind lucrul cu foc deschis; • Se asigură dotarea cu minimum două stingătoare care să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 21A şi 113B, conform SR EN 3 sau reglementărilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente. În spaţiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri: • Menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, de exemplu: curăţarea petelor ori a scurgerilor de grăsimi şi ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de ţigări, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere; • Afişarea, la loc vizibil, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor specifice dispozitivelor şi maşinilor termice de preparare a hranei utilizate, a instrucţiunilor de stingere a incendiilor de ulei sau grăsimi, după caz, a instrucţiunilor de evacuare specifice; • Amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaş, paie, polistiren, textile şi altele asemenea; • Amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a căilor de acces şi evacuare şi evitarea blocării acestora; • Aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la priză după ce au fost folosite Maior, Aurelian MILOŞ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu