marți, 31 august 2010

ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferen

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 9 august 2010

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Bucureşti, 27 iulie 2010.
Nr. 166.


ANEXA 1

DISPOZIŢII GENERALE
privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente

CAPITOLUL I
Scop şi domeniu de aplicare

ART. 1
Prezentele dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, denumite în continuare dispoziţii generale, au ca scop stabilirea cerinţelor minime necesare privind reducerea riscului de incendiu, protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor şi a mediului la construcţii şi instalaţiile aferente.
ART. 2
(1) Prezentele dispoziţii generale se aplică la exploatarea următoarelor categorii de construcţii şi instalaţii aferente acestora:
a) construcţii şi spaţii administrative;
b) săli multifuncţionale, biblioteci şi ateliere de proiectare din clădiri civile;
c) spaţii de arhivare şi magazii din clădiri civile;
d) parcaje, garaje din clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare;
e) spaţii pentru prepararea şi servirea mesei din clădiri civile;
f) căi de acces şi intervenţie, ascensoare de pompieri;
g) instalaţii utilitare aferente construcţiilor: electrice, de încălzire, ventilare-climatizare, gaze sau sanitare;
h) construcţii, spaţii şi încăperi aferente sistemelor şi instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.
(2) Prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplică pe întreaga perioadă de exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
(3) Nu fac obiectul prezentelor dispoziţii generale categoriile de construcţii şi instalaţii prevăzute la alin. (1) din ramuri sau sectoare de activitate pentru care sunt emise reglementări specifice potrivit legii.
ART. 3
Prezentele dispoziţii generale se completează cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi ale reglementărilor tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

CAPITOLUL II
Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor

SECŢIUNEA 1
Construcţii şi spaţii administrative

ART. 4
Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente construcţiilor şi spaţiilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
ART. 5
Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale cu pericol de incendiu în casele scărilor, sub rampele scărilor, în poduri şi subsoluri.
ART. 6
În construcţiile şi în spaţiile administrative pot fi păstrate lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 l, în bidoane metalice închise şi în locuri special amenajate, pentru curăţenie, igienizare, deparazitare sau dezinsecţie.
ART. 7
(1) Curăţarea pardoselii cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.
(2) Operaţiunea de curăţare se poate face numai cu materiale special destinate, la lumina zilei şi cu respectarea instrucţiunilor precizate de producător, precum şi a următoarelor reguli şi măsuri:
a) interzicerea fumatului şi a oricăror lucrări cu foc deschis pe toată perioada desfăşurării activităţii;
b) scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice şi întreruperea iluminatului electric, precum şi a utilizării gazelor naturale ori lichefiate;
c) asigurarea ventilării necesare.
ART. 8
Se interzice folosirea cu defecţiuni şi improvizaţii a aparatelor electrocasnice de tipul radiatoarelor, reşourilor, fiarelor de călcat în birouri, oficii şi în alte încăperi aferente construcţiilor şi spaţiilor administrative.
ART. 9
Se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis, precum şi utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spaţiile în care se desfăşoară activităţi administrative, în podurile, subsolurile şi în alte locuri cu risc de incendiu din construcţiile în care acestea sunt amplasate.
ART. 10
(1) În construcţiile şi spaţiile administrative activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor şi supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.
(2) Deşeurile de hârtie din birouri se colectează în coşuri şi se evacuează la terminarea programului.
ART. 11
La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice şi mijloacele de încălzire/ventilaţie/climatizare locală se deconectează, iar iluminatul artificial şi alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită funcţionare permanentă se întrerup.

SECŢIUNEA a 2-a
Săli multifuncţionale, biblioteci şi ateliere de proiectare

ART. 12
În sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori decât cel stabilit prin proiectul tehnic al construcţiei.
ART. 13
Se interzic fumatul în alte locuri decât cele special amenajate şi utilizarea focului deschis în sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare, precum şi iluminarea cu flacără deschisă.
ART. 14
În sălile şi în încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe, de regulă, înainte de a se permite accesul utilizatorilor în interiorul lor.
ART. 15
În locurile pentru fumat special amenajate în sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare se asigură scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, care se amplasează la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de draperii şi perdele.
ART. 16
Covoarele, mochetele, preşurile utilizate în sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
ART. 17
La amplasarea mobilierului în sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare se asigură culoare de circulaţie corespunzător dimensionate, potrivit cerinţelor normativului de proiectare şi prezentelor dispoziţii generale.
ART. 18
În sălile multifuncţionale se asigură următoarele măsuri:
a) scaunele şi băncile se fixează, de regulă, de pardoseală;
b) când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc şi numărul utilizatorilor nu depăşeşte 20 de persoane, se admit scaune nefixate de pardoseală;
c) în sălile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafaţa care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele şi băncile se fixează obligatoriu de pardoseală;
d) în sălile a căror capacitate nu depăşeşte 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia consolidării lor pe transversale în pachete de 5 scaune.
ART. 19
În biblioteci se au în vedere următoarele măsuri:
a) mesele pentru maximum 8 locuri se amplasează cu cel puţin o latură lângă un culoar de evacuare;
b) mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare au pe fiecare latură cel mult 8 locuri, dacă există acces la un singur culoar, şi, respectiv, 16 locuri, dacă există acces la două culoare de evacuare; în capetele acestor mese nu se amplasează scaune pe culoarele de evacuare;
c) dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de 3, între un culoar de evacuare şi perete, sau de 6, între două culoare de evacuare, se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare cu lăţimea de minimum 0,45 m;
d) lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport cu numărul utilizatorilor, conform numărului de fluxuri determinat prin calcul, fără a fi mai mică de 0,90 m, respectiv 0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile;
e) la stabilirea lăţimilor libere de trecere se au în vedere şi dimensiunile scaunelor, considerându-se retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei.
ART. 20
Cărţile, registrele, dosarele, manuscrisele, fişele şi alte documente similare se depozitează în rafturi sau stive, în încăperi cu parametri de mediu şi nivele de performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite de surse de aprindere.
ART. 21
Între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spaţii libere pentru accesul şi evacuarea cu uşurinţă în caz de necesitate.
ART. 22
Pentru protecţia bunurilor de valoare, bibliotecile trebuie echipate şi dotate şi cu sistemele, instalaţiile şi mijloacele corespunzătoare de protecţie împotriva incendiilor, potrivit reglementărilor tehnice.
ART. 23
Atunci când sălile multifuncţionale se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă în exploatare şi măsurile specifice acestora.

SECŢIUNEA a 3-a
Spaţii de arhivare şi magazii din clădiri civile

ART. 24
În spaţiile de arhivare şi în magazii trebuie respectate următoarele reguli:
a) la amplasarea materialelor periculoase se ţine seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, în privinţa atât a posibilităţilor de reacţie reciprocă, cât şi a compatibilităţii faţă de produsele de stingere;
b) se asigură menţinerea compartimentărilor precizate prin proiectul tehnic al construcţiei; orice modificări se pot face numai pe baza unor documentaţii tehnice elaborate potrivit reglementărilor specifice;
c) produsele inflamabile se etichetează şi se depozitează în locuri special amenajate, marcate corespunzător, şi în cantităţile precizate prin proiectul tehnic al construcţiei;
d) produsele textile şi alte materiale combustibile se depozitează la distanţe de cel puţin 1,00 m faţă de sursele de căldură, atunci când acestea există şi sunt stabilite prin proiectul tehnic al construcţiei;
e) hârtia, cărţile şi documentele de arhivă se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se spaţii sau culoare pentru intervenţie în caz de incendiu;
f) la depozitarea hârtiei, cărţilor şi a documentelor de arhivă în rafturi sau stive se asigură distanţe faţă de corpurile de iluminat şi alte instalaţii, potrivit reglementărilor tehnice;
g) deşeurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor se colectează şi se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare;
h) amplasarea rafturilor şi a mobilierului specific se realizează fără a reduce gabaritele căilor de acces şi evacuare în caz de incendiu;
i) se interzice blocarea sau îngreunarea accesului la mijloacele de primă intervenţie;
j) se interzice blocarea uşilor de pe traseele de evacuare.
ART. 25
Se interzice accesul persoanelor străine neînsoţite în spaţiile de arhivare şi în magazii.
ART. 26
Se interzice depozitarea în spaţiile de arhivare şi în magazii a buteliilor de gaze petroliere lichefiate, a recipientelor cu gaze sub presiune sau a oricăror alte materiale care pot produce explozii sau incendii.
ART. 27
(1) Vopselurile şi lacurile inflamabile se păstrează în încăperi separate, cu respectarea cerinţelor din fişele tehnice de securitate, ferite de umezeală, razele solare, acizi şi emanaţii de gaze.
(2) La depozitare se respectă instrucţiunile stabilite de producător şi reglementările tehnice.
ART. 28
Corpurile de iluminat incandescente din spaţiile de arhivare şi din magazii se protejează cu globuri de protecţie, iar atunci când prin natura activităţii există posibilitatea de a fi lovite, se montează şi apărători de protecţie.
ART. 29
Este interzisă executarea în spaţiile de arhivare şi în magazii a lucrărilor care utilizează focul deschis. Atunci când nu pot fi evitate, aceste lucrări se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
ART. 30
Spaţiile de siguranţă, precum şi cele destinate circulaţiei, intervenţiei şi evacuării în caz de incendiu se menţin permanent libere, conform planului de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase.
ART. 31
Se interzice fumatul în spaţiile de arhivare şi în magazii.
ART. 32
La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din spaţiile de arhivare şi din magazii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui care alimentează sistemele şi instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor.
ART. 33
În interiorul spaţiilor de arhivare şi al magaziilor se păstrează în permanenţă ordine şi curăţenie.
ART. 34
Se interzice folosirea în spaţiile de arhivare şi în magazii a reşourilor şi radiatoarelor electrice, precum şi a lămpilor electrice defecte, cu improvizaţii sau neasigurate cu globuri de sticlă şi grătare de protecţie.
ART. 35
În spaţiile de arhivare şi în magazii este interzisă păstrarea unor lichide inflamabile care nu constituie obiect al activităţii.
ART. 36
Este interzis a se păstra în spaţiile de arhivare şi în magazii, chiar şi numai temporar, obiecte străine de inventarul acestora.
ART. 37
Personalul spaţiilor de arhivare şi al magaziilor trebuie să supravegheze, conform instrucţiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezintă sensibilitate la încălzire sau la reacţii în contact cu alte materiale.
ART. 38
Depozitarea şi manipularea materialelor şi substanţelor combustibile se fac în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării naturii riscurilor de incendiu şi a stabilirii procedeelor şi produselor de stingere ori de neutralizare adecvate.
ART. 39
Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în spaţiile de arhivare şi în magazii se face potrivit planului de depozitare.
ART. 40
Se interzice depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementările tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare a construcţiei.
ART. 41
Este interzisă depozitarea materialelor combustibile şi explozive fără fişe tehnice de securitate.
ART. 42
(1) În spaţiile de arhivare şi în magazii trebuie respectate distanţele de siguranţă dintre elementele de încălzire neizolate şi materialele combustibile depozitate.
(2) Faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în reglementările tehnice.
(3) Faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor sprinkler şi drencer se asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora, potrivit reglementării tehnice specifice.
ART. 43
Rafturile se realizează, pe cât posibil, din materiale incombustibile, clasele de reacţie la foc minimum A2, şi se asigură împotriva răsturnării sau căderii materialelor depozitate.
ART. 44
Este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri şi mansarde, cu excepţia cazurilor în care aceste spaţii au fost prevăzute prin proiectul tehnic al construcţiei.
ART. 45
Pentru fiecare spaţiu de arhivare şi magazie trebuie să fie întocmite planuri de depozitare şi de intervenţie în caz de incendiu, precum şi instrucţiuni specifice de apărare împotriva incendiilor.

SECŢIUNEA a 4-a
Parcaje şi garaje din clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare

ART. 46
Parcarea autovehiculelor în parcaje şi garaje se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu.
ART. 47
În spaţiile destinate parcării şi garării autovehiculelor se interzic următoarele:
a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, completarea sau scoaterea de carburant din rezervoare ori transvazarea lichidelor combustibile;
b) încărcarea acumulatoarelor, cu excepţia locurilor special amenajate;
c) fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă;
d) utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;
e) amenajarea de încăperi şi spaţii cu altă destinaţie sau utilizarea în alte scopuri a spaţiilor destinate parcării subterane;
f) parcarea autovehiculelor în afara spaţiilor special destinate şi marcate în acest scop;
g) executarea operaţiilor şi lucrărilor de întreţinere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu excepţia necesităţii înlocuirii roţilor şi a desfăşurării activităţilor conexe admise;
h) accesul în parcajul subteran al autovehiculelor şi remorcilor acestora cu substanţe inflamabile, explozive, radioactive, corozive ori care pot iniţia incendii, în afara carburanţilor şi lubrifianţilor autovehiculelor.
ART. 48
Se interzice depozitarea, chiar şi temporară, de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri şi alte materiale combustibile şi inflamabile în aceste spaţii.

SECŢIUNEA a 5-a
Spaţii pentru prepararea şi servirea mesei din clădiri civile

ART. 49
Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiată a acestora, pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.
ART. 50
(1) În spaţiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:
a) menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, ca de exemplu: curăţarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de ţigări, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;
b) amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaş, paie, polistiren, textile şi altele asemenea;
c) amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a căilor de acces şi evacuare şi evitarea blocării acestora;
d) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la priză, atunci când nu sunt folosite.
(2) În aceste spaţii se interzic:
a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei, cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
b) depozitarea buteliilor de GPL, altele decât cele aflate în uz;
c) pregătirea diverselor preparate în aşa fel încât să prezinte pericol de incendiu;
d) umplerea vaselor cu uleiuri şi grăsimi comestibile peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;
e) lăsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grăsime, alcool, care prezintă pericol de incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;
f) lăsarea nesupravegheată a mijloacelor şi a dispozitivelor termice de preparare a hranei.
ART. 51
Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin un m de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.
ART. 52
(1) Sunt obligatorii efectuarea verificării periodice a mijloacelor de preparat şi încălzit hrană şi remedierea de îndată a deficienţelor sesizate, în aşa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor.
(2) Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.
(3) Verificarea scăpărilor de gaze se face doar cu emulsie de apă şi săpun.
ART. 53
(1) Maşinile de gătit şi grătarele pentru fript se echipează cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevăzute cu site de protecţie sau clapete şi, după caz, cu instalaţii de stingere specifice.
(2) Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
(3) Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.
ART. 54
În imediata apropiere a fiecărei maşini de gătit cu gaze naturale/lichefiate se afişează instrucţiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.
ART. 55
(1) Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.
(2) În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu.
ART. 56
La terminarea programului de lucru în aceste spaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:
a) întreruperea alimentării cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru preparat şi încălzit hrană;
b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de muncă;
d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere.

SECŢIUNEA a 6-a
Căi de acces şi intervenţie, ascensoare de pompieri

ART. 57
(1) Intrările în incinte şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, reţele, bazine, râuri, lacuri, rampe, traversările de cale ferată, trebuie întreţinute, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.
(2) Căile de acces şi intervenţie se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se prevăd cu circulaţii ocolitoare.
ART. 58
Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de incendiu în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, a stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în permanenţă la:
a) toate construcţiile administrative;
b) toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare manuală a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;
c) toate dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu, cortine de siguranţă, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare, uşi şi obloane de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor;
d) toate tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;
e) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu, ca de exemplu vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă.
ART. 59
Persoanele juridice sau persoanele fizice care deţin ori administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la art. 58 trebuie să semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 şi SR ISO 6309, poziţionarea acestora şi să atenţioneze asupra regulilor care trebuie respectate.
ART. 60
Peste şanţurile şi săpăturile executate pe căile de circulaţie, în cazul efectuării unor lucrări, se realizează treceri, podeţe provizorii bine consolidate sau se asigură căi de acces şi circulaţie ocolitoare, semnalizate corespunzător.
ART. 61
(1) Liniile de cale ferată de pe teritoriul incintelor nu trebuie să împiedice accesul liber şi rapid al maşinilor şi utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersecţii se menţin libere.
(2) Staţionarea locomotivelor şi a vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu alte drumuri sau căile de acces rutiere este interzisă.
ART. 62
Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.
ART. 63
Sunt interzise blocarea căilor de acces şi intervenţie cu materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutăţească situaţia iniţială.
ART. 64
Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, trebuie marcate corespunzător şi menţinute libere.
ART. 65
Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.
ART. 66
La ascensoarele de pompieri cu care sunt echipate clădirile înalte şi foarte înalte şi parcajele subterane pentru autovehicule se respectă prevederile Directivei 95/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 67
(1) Salariaţii operatorilor economici şi ai instituţiilor care desfăşoară activităţi în construcţiile ori în spaţiile prevăzute în secţiunile 1 - 5 trebuie instruiţi asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare şi a celor de intervenţie, atât la angajare, la schimbarea locului de muncă şi periodic.
(2) Salariaţii operatorilor economici şi ai instituţiilor care desfăşoară activităţi în construcţiile ori în spaţiile prevăzute în secţiunile 1 - 5 au obligaţia de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 68
Planurile de evacuare şi cele de intervenţie trebuie actualizate şi afişate conform reglementărilor specifice.

SECŢIUNEA a 7-a
Instalaţii utilitare aferente construcţiilor

ART. 69
(1) Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare şi altele asemenea, precum şi instalaţiile tehnologice se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.
(2) Pentru buna exploatare a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor este obligatorie respectarea întocmai a proiectului tehnic al construcţiei, a prevederilor instrucţiunilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii cuprinse în proiect şi a reglementărilor tehnice specifice de exploatare şi de urmărire a comportării în timp a construcţiilor.
ART. 70
Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor trebuie să corespundă destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţă a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din reglementările specifice de apărare împotriva incendiilor.
ART. 71
Pe timpul exploatării instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor se interzic:
a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;
b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;
d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;
e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat;
f) utilizarea de improvizaţii care să prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;
g) neasigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;
h) lăsarea în funcţiune a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor peste programul stabilit, în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.
ART. 72
Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.
ART. 73
Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie.
ART. 74
La exploatarea instalaţiilor electrice se interzic:
a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;
b) racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
c) supraîncărcarea instalaţiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor şi transformatoarelor;
d) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;
e) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize;
f) utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor şi a magaziilor cu materiale combustibile;
g) utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reşourilor, fiarelor de călcat, aerotermelor etc. improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau din încăperea respectivă;
h) utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;
i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
j) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare;
k) folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;
l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie;
m) introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
n) depozitarea de obiecte şi/sau de materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie electrică;
o) depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie, precum şi blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale;
p) efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat.
ART. 75
La exploatarea instalaţiilor de gaze se respectă următoarele reguli principale:
a) verificarea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei şi a elementelor componente, pentru înlăturarea oricărei posibilităţi de scurgere a gazelor;
b) în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se aeriseşte încăperea respectivă şi se depistează şi se înlătură de către personal autorizat defectele care au provocat scăpările de gaze;
c) aprinderea şi stingerea focului se execută numai de către personal instruit în acest scop, lângă fiecare sobă afişându-se câte o etichetă pe care se menţionează, pe lângă ora de aprindere şi stingere, următorul text: "Pentru aprinderea şi stingerea focului răspunde (numele şi prenumele persoanei)";
d) înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în funcţiune, uşa cenuşarului se deschide;
e) atât la aprinderea, cât şi la stingerea focului, gazele se menţin închise şi se deschid mai întâi de la robinetul principal, de siguranţă, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului ori aparatului;
f) se interzice folosirea gazelor în sobele sau în aparatele defecte şi a căror etanşeitate nu este asigurată;
g) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu emulsie de apă şi săpun.
ART. 76
(1) La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală se respectă prevederile reglementării tehnice specifice şi următoarele reguli principale:
a) exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se efectuează numai de către personal instruit în domeniu sau, după caz, autorizat potrivit legii;
b) se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia;
c) aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţă etc. se menţin în perfectă stare de funcţionare;
d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii, iar scurgerile accidentale de combustibil se colectează şi se înlătură imediat ce se constată;
e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel şi se întreţin corespunzător, iar la acestea nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă;
f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire;
g) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul şi se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil;
h) focarele şi canalele de fum se ventilează timp de 10 minute folosindu-se instalaţia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;
i) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizaţiile;
j) se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător;
k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme;
l) controlul etanşeităţii conductelor, instalaţiilor şi echipamentelor cu gaz se face cu emulsie de apă şi săpun sau prin altă metodă indicată de specificaţiile tehnice; se interzice controlul etanşeităţii la gaze cu flacără;
m) la instalaţiile cu combustibil gazos neautomatizate, aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face respectând principiul gaz pe flacără;
n) pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei şi a lucrărilor de reparaţii, potrivit termenelor prevăzute de reglementările specifice;
o) la canale şi la coşul de fum se asigură desfundarea şi curăţarea periodică, conform instrucţiunilor de exploatare, etanşeitatea, funcţionarea accesoriilor pentru reglare şi siguranţă, clapete de explozie, şibăre, integritatea izolaţiei termice;
p) la instalaţiile de alimentare, depozitare, ardere cu combustibil lichid, gazos se asigură funcţionarea pompelor de alimentare cu combustibil, arzătoarelor, corespunzător cărţii tehnice şi parametrilor proiectaţi, oprirea automată a arzătoarelor cazanelor în cazul întreruperii alimentării cu gaze, aer sau energie electrică şi în cazul atingerii temperaturii ori presiunii maxim admise a agentului termic, evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la depăşirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, la agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, decuplarea pompei la trecerea pe gaze şi etanşeitatea conductelor, pompelor, armăturilor rezervoarelor şi îndeosebi a racordurilor la arzătoare;
q) la instalaţiile de ardere a cărbunelui se asigură funcţionarea automată a sistemelor de alimentare cu cărbune şi de evacuare a zgurii şi cenuşii, reducerea intensităţii arderii în cazul întreruperii alimentării cu aer sau energie electrică şi oprirea automată a alimentării în cazul atingerii temperaturii ori presiunii-limită a agentului termic. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate, utilizând mijloace realizate din materiale incombustibile. Cenuşa şi zgura se stropesc cu apă;
r) instalaţiile de încălzire cu aer cald, conductele, aerotermele şi bateriile de încălzire se curăţă periodic de depunerile de praf combustibil şi nu se depozitează lichide inflamabile, materiale combustibile şi recipienţi cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau al aerotermelor;
s) este interzisă depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a articolelor de îmbrăcăminte şi a altor materiale combustibile;
t) oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readus la nivelul normal, defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă, spargerea unor ţevi în interiorul cazanului, aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.
(2) La punctele de descărcare a carburanţilor lichizi se aplică următoarele măsuri:
a) autocisterna se leagă mai întâi la borna de împământare, în vederea descărcării electricităţii statice;
b) operaţiile de racordare şi deracordare, precum şi descărcarea carburanţilor se realizează numai cu motorul oprit;
c) şoferul supraveghează permanent descărcarea şi începe operaţia numai după ce se asigură că starea mijlocului de transport este corespunzătoare din punctul de vedere al siguranţei la foc;
d) pe timpul descărcării autocisternei, în zona gurii de descărcare este interzisă circulaţia altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum şi focul deschis sau fumatul;
e) la terminarea operaţiei de descărcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a rezervorului se închide etanş, cu dispozitivul special prevăzut în acest scop.
(3) La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de gătit se au în vedere următoarele măsuri:
a) materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor se aşază la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;
b) în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;
c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
d) maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevăzute mai sus doar dacă acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire;
e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;
f) în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
g) înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
h) nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
i) în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte;
j) este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata apropiere a lor;
l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;
m) se desemnează persoane care să răspundă de aprinderea şi stingerea focului corespunzător fiecărui spaţiu ori construcţie la care încălzirea se realizează astfel;
n) cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
o) se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.
(4) La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură se au în vedere, suplimentar, şi următoarele măsuri:
a) distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate trebuie să fie de cel puţin 1,00 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;
b) la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină având grosimea de 6 cm cu mortar de argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă ori cu alt material incombustibil din clasa A1_FL de reacţie la foc cu aceeaşi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;
c) postamentul termoizolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în faţa focarului cu 0,50 m;
d) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola faţă de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare, minim clasa A1_FL de reacţie la foc.
(5) La exploatarea centralelor termice mici cu putere maximă de cel mult 0,3 MW se respectă prevederile reglementării tehnice specifice şi se interzice:
a) inexistenţa documentaţiei tehnice aprobate;
b) neasigurarea sau obturarea orificiilor dimensionate potrivit reglementărilor specifice pentru admisia aerului de combustie, cu excepţia centralei termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forţată a gazelor de ardere, agrementate tehnic în acest sens;
c) neasigurarea sau obturarea suprafeţelor vitrate, dimensionate conform reglementărilor tehnice specifice;
d) dezafectarea senzorului pentru evacuarea gazelor de ardere pentru funcţionarea în siguranţă a microcentralei termice;
e) neasigurarea cerinţelor de amplasare şi de montare;
f) amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) în subsolul clădirilor;
g) alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate;
h) neasigurarea cerinţelor de evacuare a gazelor de ardere;
i) neasigurarea, funcţionarea necorespunzătoare sau dezafectarea dispozitivelor de protecţie minime care să realizeze blocarea alimentării la nerealizarea aprinderii, stingerea flăcării, existenţa flăcării înaintea admisiei combustibilului, presiuni ale gazului sub limita admisă, întreruperea alimentării cu energie electrică;
j) neasigurarea, funcţionarea necorespunzătoare sau dezafectarea dispozitivelor de blocare a admisiei combustibilului, la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.
(6) În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:
a) folosirea buteliilor defecte sau improvizate şi neomologate;
b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;
c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;
d) racordarea buteliei la mijloacele de încălzire direct, fără reductor de presiune;
e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00 m.
ART. 77
La exploatarea instalaţiilor de ventilare se respectă următoarele reguli principale:
a) sistemele de ventilare natural organizată şi sistemele de ventilare mecanică a încăperilor în care se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întreţin şi se utilizează astfel încât, în exploatarea normală, să se evite posibilitatea acumulării acestor substanţe în cantităţi ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie;
b) la prizele de ventilare se menţin plasele de sârmă sau grătarele de protecţie în bună stare, astfel încât să se împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare;
c) amplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile;
d) ventilatoarele montate în încăperile/zonele cu degajări de substanţe combustibile precum gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substanţe se menţin în stare de funcţionare şi se prevăd cu protecţii corespunzătoare mediului;
e) se interzice evacuarea substanţelor combustibile şi a celor inflamabile prin aceeaşi instalaţie de ventilare, precum şi a substanţelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie;
f) menţinerea unei exhaustări continue şi a unei viteze constante de circulaţie a aerului în canale, pentru înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive;
g) interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
h) întreţinerea, verificarea şi curăţarea periodică a canalelor, tubulaturii şi a ventilatoarelor de depunerile combustibile;
i) limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor antifoc prevăzute;
j) în încăperile în care sunt prevăzute instalaţii de ventilare numai pentru degajări accidentale de gaze, vapori combustibili ori inflamabili, instalaţia de ventilare se pune şi se menţine în funcţiune din momentul producerii degajării respective şi până în momentul în care au fost înlăturate cauzele care le produc, asigurându-se evacuarea completă a gazelor sau a vaporilor din aceste încăperi;
k) dacă degajările au loc numai în cursul unor anumite operaţii sau faze ale procesului de producţie, instalaţia de ventilare se pune în funcţiune cu 10 minute înainte de începerea operaţiei sau procesului respectiv şi va fi oprită după degajarea completă a încăperii, după 10 minute de la terminarea operaţiei sau a procesului respectiv.
ART. 78
La instalaţiile de ventilare care prezintă pericol de incendiu sau explozie se respectă şi următoarele măsuri specifice: a) tubulatura de aspiraţie trebuie să asigure posibilitatea curăţării ei fără dificultate; b) conductele de ventilare să fie bine întreţinute, pentru a se preveni scăpările de particule şi de vapori inflamabili; c) grătarele care se află deasupra canalelor de aspiraţie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.
ART. 79
La exploatarea instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului se respectă următoarele reguli principale:
a) instalaţiile de protecţie împotriva trăsnetului se menţin şi se exploatează în bună stare de funcţionare, cu menţinerea integrităţii tuturor elementelor componente şi a continuităţii între acestea;
b) verificarea şi întreţinerea se efectuează numai de personal specializat şi conform cerinţelor reglementărilor tehnice în vigoare;
c) instalaţiile de protecţie contra trăsnetului se verifică periodic, conform unui grafic stabilit, urmărindu-se integritatea fizică, continuitatea şi buna funcţionare a tuturor elementelor componente.

SECŢIUNEA a 8-a
Construcţii, spaţii şi încăperi aferente sistemelor şi instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor

ART. 80
În încăperile grupurilor electrogene şi ale pompelor acţionate cu motoare termice, care constituie surse de rezervă pentru alimentarea cu energie a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, se asigură şi următoarele reguli şi măsuri specifice:
a) asigurarea alimentării cu aer proaspăt şi a evacuării gazelor de ardere (eşapare), astfel poziţionate şi realizate încât să nu conducă la recircularea gazelor evacuate;
b) menţinerea parametrilor funcţionali pentru acumulatoarele de acţionare, conform instrucţiunilor producătorilor;
c) legarea corectă la priza de pământ a instalaţiei de alimentare cu combustibil lichid;
d) menţinerea în bună stare a rezervoarelor de alimentare cu combustibil lichid, a conductelor de alimentare şi distribuţie, a conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel care nu trebuie să fie din sticlă şi a conductelor de aerisire direct în exterior, având opritoare de flăcări corespunzătoare;
e) asigurarea rezervei de combustibil pentru funcţionarea agregatelor potrivit reglementărilor specifice;
f) menţinerea temperaturii minime în circuitul de răcire al agregatelor, când instrucţiunile acestora o impun.
ART. 81
(1) Pornirea pompelor de incendiu se realizează, conform prevederilor proiectului şi/sau ale instrucţiunilor de funcţionare a instalaţiei, în unul din următoarele moduri:
a) manual, din staţia de pompare, şi de la distanţă, prin acţionarea butoanelor de pornire amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor, prin comandă din staţia de pompare, serviciul pentru situaţii de urgenţă, atunci când există, şi din diferite puncte ale construcţiilor din incintă - în cazul pompelor de incendiu care alimentează cu apă reţele separate;
b) automat, în mod obişnuit, la scăderea presiunii din reţea.
(2) Pompele de incendiu cu pornire automată ce servesc numai reţelele hidranţilor de incendiu exteriori se prevăd şi cu butoane marcate corespunzător care să permită acţionarea lor cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă; în acelaşi interval de timp trebuie să fie manevrate vanele ce permit utilizarea rezervei de apă pentru incendiu şi pornirea pompelor fixe de rezervă.
(3) Intrarea pompelor în funcţiune succesivă se asigură temporizat, în cazul staţiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile şi declanşarea aparaturii de protecţie, conform instrucţiunilor de funcţionare.
(4) Oprirea pompelor de incendiu se realizează în toate cazurile numai manual, din staţia de pompare, iar automat, numai în cazul lipsei de apă.
(5) Pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul rezervei de apă pentru incendiu să fie mai sus decât partea superioară a corpului pompei; fac excepţie pompele prevăzute cu sisteme de autoamorsare avizate de organele abilitate, care se montează conform indicaţiilor producătorului.
(6) Pentru acoperirea eventualelor pierderi în reţea şi menţinerea presiunii în instalaţie se asigură buna funcţionare şi întreţinere în exploatare a pompelor-pilot pentru debite mici, cu care sunt echipate staţiile de pompare a apei de incendiu; în cazul pornirilor dese, anormale, se analizează cauzele şi se iau măsuri pentru reducerea pierderilor din reţea.
(7) Dispozitivele de autoînchidere a uşilor rezistente la foc care asigură comunicarea staţiei de pompare cu restul clădirii civile se menţin în poziţie "normal închisă" şi în stare de funcţionare.
(8) Se efectuează inspecţii şi revizii preventive de către personalul de serviciu specializat, asigurându-se:
a) verificarea etanşeităţii îmbinărilor la presetupe, flanşe şi alte dispozitive;
b) controlul temperaturii lagărelor pompelor şi electromotoarelor;
c) detectarea unor eventuale zgomote sau vibraţii anormale;
d) ungerea lagărelor şi a pieselor în mişcare;
e) verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control pentru a controla funcţionarea corectă a instalaţiilor, la parametrii prevăzuţi;
f) efectuarea încercărilor periodice de funcţionare a pompelor de incendiu etc.
ART. 82
Electrovanele instalaţiilor de sprinklere deschise/drencere sau ale reţelelor hidranţilor de incendiu care delimitează reţeaua de apă de cea de aer se menţin în bună stare de exploatare, asigurându-se:
a) temperatura mediului în spaţiul în care sunt montate, superioară temperaturii de 4 °C, pentru a se evita îngheţul;
b) funcţionarea iluminatului de siguranţă;
c) accesul uşor în caz de incendiu;
d) funcţionarea electrovanei, precum şi a robinetului de incendiu pentru acţionare manuală;
e) eliminarea apei din conductele de aer înainte de venirea sezonului rece, precum şi periodic în timpul acestui sezon;
f) existenţa şi buna funcţionare a manometrului montat în avalul vanei pentru confirmarea deschiderii electrovanei şi/sau a robinetului de incendiu montat în paralel.
ART. 83
(1) Pentru corecta întreţinere şi siguranţă în operare, la staţiile de pompare, camerele rezervoarelor de acumulare a apei, electrovanele şi robinetele de incendiu se asigură în exploatare şi următoarele măsuri:
a) condiţii de identificare uşoară a elementelor componente, de exemplu: agregate, robinete, ventile de reţinere, supape de alarmă (semnalizare), manometre, prin marcare cu simboluri, etichete şi, după caz, colorare, conform prevederilor SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 şi corespunzător notaţiilor din schemele şi instrucţiunile de funcţionare a instalaţiei respective;
b) menţinerea robinetelor sigilate în poziţia normală de lucru "Normal deschis" sau "Normal închis" - stabilită în scheme şi instrucţiuni;
c) marcarea prin culoare roşie pe cadranul manometrelor montate pe conducta de refulare a fiecărei pompe de incendiu şi al celor generale montate pe distribuitoare, hidrofoare, ramificaţii, pentru controlul parametrilor funcţionali, a presiunii minime necesare funcţionării normale, precum şi - în cazuri speciale - a presiunii maxime admise;
d) indicarea prin scheme şi etichete a parametrilor funcţionali ai agregatelor de pompare, electrovanelor, aparatelor de control şi semnalizare;
e) recomandarea ca la staţiile de pompare fără personal de supraveghere permanent, 24 de ore din 24, să se asigure transmiterea semnalelor funcţionale, optice şi acustice, şi la serviciul pentru situaţii de urgenţă sau punctul de comandă şi supraveghere permanentă, atunci când acesta există;
f) asigurarea în permanenţă a rezervei intangibile de apă, fiind interzis consumul în alte scopuri din această rezervă; după incendiu se asigură refacerea rezervei conform reglementărilor în vigoare;
g) starea tehnică a celei de-a doua surse de alimentare cu energie a staţiei de pompare, astfel încât, la nevoie, să poată intra în funcţiune în mod eficient;
h) starea tehnică a pompelor pentru stingerea incendiilor, inclusiv a agregatelor de acţionare, electromotoare, motoare cu ardere internă etc., astfel încât să fie întotdeauna în perfectă stare de funcţionare, la parametri din proiectul şi/sau instrucţiunile de funcţionare, a instalaţiei;
i) asigurarea în încăpere a temperaturii necesare evitării îngheţării instalaţiilor;
j) afişarea la loc vizibil a schemei staţiei de pompare şi a instrucţiunile de exploatare.
(2) La exploatarea pompelor, surselor de alimentare cu energie electrică, rezervoarelor aferente instalaţiilor de sprinklere se respectă prevederile privind întreţinerea, verificarea periodică, săptămânală, trimestrială sau anuală şi marcarea sprinklerelor, conform SR EN 12845, asigurându-se:
a) verificarea trimestrială a fiecărei surse de alimentare cu apă cu supapa de control şi semnalizare aferentă sistemului; pompele, dacă sunt furnizate, trebuie pornite automat, iar presiunea de alimentare a debitului corespunzător nu trebuie să fie mai mică decât nivelul corespunzător valorii în conformitate cu SR EN 12845;
b) verificarea lunară a sursei secundare de alimentare cu energie electrică de la generatoarele diesel pentru o funcţionare satisfăcătoare;
c) verificarea anuală a pompelor de alimentare cu apă a instalaţiei la încărcarea maximă, prin intermediul conductei de încercare conectate la refularea pompei situate în aval de clapeta de reţinere de la refularea pompei, astfel încât să asigure valorile presiune şi debit înscrise pe plăcuţa indicatoare;
d) verificarea anuală a robinetelor cu flotor din rezervoarele cu apă, în scopul de a asigura funcţionarea lor corectă;
e) inspectarea cel puţin anual şi curăţarea, atunci când este necesar, a filtrelor de aspiraţie a pompelor şi bazinului de decantare şi a filtrelor sale;
f) examinarea externă la cel puţin trei ani a rezervoarelor, pentru a verifica coroziunea; acestea trebuie golite, curăţate şi examinate pentru coroziunea internă. Dacă este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite şi/sau restaurate în ceea ce priveşte protecţia împotriva coroziunii;
g) verificarea şi înregistrarea săptămânală a indicaţiilor manometrelor de presiune de apă şi aer, pe instalaţii, pe tronsonul principal şi pe hidrofoare, urmărind presiunea în reţeaua de conducte din instalaţiile apă-aer, mixte sau cu preacţionare, care nu trebuie să scadă cu mai mult de 1,0 bar pe săptămână, a nivelului de apă din rezervoare şi a poziţiei corecte a tuturor robinetelor;
h) verificarea săptămânală a funcţionării dispozitivelor de alarmă cu motor hidraulic, astfel încât acestea să sune cel puţin 30 de secunde;
i) verificarea săptămânală a pompelor automate privind nivelurile combustibilului şi lubrifianţilor în motoarele diesel, reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simulând condiţia pornirii automate, înregistrarea presiunii de început în momentul pornirii pompei, presiunea uleiului în motoarele diesel şi debitul apei la răcire prin circuitele de răcire deschise;
j) verificarea săptămânală a modului de repornire a motoarelor diesel, conform SR EN 12845;
k) verificarea la cel puţin 3 ani a robinetelor de oprire a surselor de alimentare, a robinetelor de alarmă şi unisens şi înlocuirea sau repararea celor defecte, dacă este necesar;
l) golirea la cel puţin 10 ani a rezervoarelor de stocare pentru curăţare şi examinare internă şi la construcţie şi, dacă este necesar, efectuarea reparaţiilor necesare;
m) verificarea existenţei afişării planului de ansamblu al instalaţiei, a marcajelor întrerupătorului alimentării cu energie electrică destinat pompelor de sprinklere, a supapei/supapelor de control şi semnalizare;
n) verificarea asigurării rezervei de combustibil pentru funcţionarea grupurilor de pompare acţionate de motoare diesel, pe timpul normat de funcţionare, în funcţie de riscul de incendiu, potrivit cerinţelor SR EN 12845.
(3) La instalaţiile de pompare comune pentru consum menajer şi incendiu sau la cele independente de incendiu se vor respecta cerinţele instrucţiunilor de funcţionare şi verificare periodică a instalaţiilor prevăzute pentru stingerea incendiilor care trebuie să cuprindă modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiilor în situaţie normală şi în caz de incendiu.
(4) Instalaţiile electrice care alimentează receptoare cu rol de securitate la incendiu trebuie exploatate astfel încât să asigure alimentarea corespunzătoare cu energie electrică a tablourilor pompelor de incendiu a electrovanelor de incendiu, a instalaţiilor de desfumare, a ascensoarelor de pompieri şi a altor dispozitive de prevenire şi stingere a incendiilor, în limitele parametrilor proiectaţi şi cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate şi a instrucţiunilor producătorilor. În exploatare trebuie să se asigure:
a) funcţionarea tabloului general din care se face racordul, astfel încât aceasta să nu fie periclitată de un incendiu declanşat în clădirea respectivă;
b) verificarea periodică şi asigurarea protecţiei la foc a traseelor pe căile de alimentare cu energie electrică a tablourilor de distribuţie;
c) menţinerea legării coloanelor de alimentare a receptoarelor înaintea întrerupătorului general sau a siguranţelor generale;
d) existenţa dispozitivului de blocare sigilat, astfel încât să se evite erorile umane şi să nu permită întreruperea alimentării decât în caz de necesitate.
(5) La rezervoarele de înmagazinare a rezervei de apă de incendiu se asigură:
a) sigilarea vanelor în poziţie normală de lucru;
b) buna funcţionare a vanelor de incendiu;
c) manevrarea vanelor numai de către personalul special destinat pentru aceasta şi cu respectarea instrucţiunilor specifice;
d) controlul calităţii apei; la rezervoarele ce conţin numai apă pentru stingerea incendiilor se vor lua măsuri de primenire a acesteia în cazul apariţiei de microfloră, microfaună sau mirosuri neplăcute;
e) controlul anual al etanşeităţii şi curăţarea cuvei rezervoarelor;
f) protecţia împotriva accesului persoanelor străine de exploatare;
g) măsurile de funcţionare corespunzătoare pe timp de iarnă, stabilite în instrucţiunile specifice;
h) funcţionarea instalaţiei de semnalizare, optică şi acustică, a nivelului rezervei de incendiu, astfel încât în caz de necesitate să permită luarea măsurilor de utilizare a instalaţiilor hidro în regim de avarii stabilite prin instrucţiunile de exploatare, restrângerea sau suprimarea unor consumuri, înlăturarea operativă a avariei, întărirea regimului de control şi supraveghere p.s.i. etc. Se verifică atât indicatoarele locale de nivel ale rezervoarelor şi castelelor de apă, care trebuie să fie vizibile de la nivelul solului, cât şi sistemele prevăzute pentru transmiterea nivelurilor caracteristice de apă de incendiu în staţiile de pompare şi la serviciul pentru situaţii de urgenţă sau la punctul central de supraveghere a unităţii care are asigurat personal de serviciu permanent;
i) accesul autovehiculelor de intervenţie la punctul de alimentare cu apă direct din rezervor. Racordurile fixe ale conductei de aspiraţie vor avea garnituri de absorbţie şi racord înfundat, prevăzut cu lanţ şi asamblat la racordul fix, pentru a se evita pătrunderea corpurilor străine în conducta de aspiraţie şi înfundarea acesteia. Punctele de staţionare şi alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din rezervoare vor fi marcate cu indicatoare, conform SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3, şi menţinute libere.
(6) Spaţiile şi locurile în care sunt amplasate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (staţii de pompare a apei de incendiu, grupuri electrogene, încăperi pentru echipamente de control şi semnalizare, spaţii ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă, dispecerate etc.) vor avea asigurată funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru intervenţie şi de continuare a lucrului pe timpul teoretic de funcţionare a acestora, conform reglementărilor tehnice şi a instrucţiunilor specifice.

CAPITOLUL III
Echiparea şi dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor

ART. 84
(1) Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi documentaţiilor tehnice de proiectare.
(2) Echiparea cu instalaţii de detectare şi semnalizare a incendiilor a clădirilor administrative din categoria monumentelor istorice se realizează conform prevederilor prezentei dispoziţii, având în vedere următoarele criterii:
a) asigurarea echipării cu instalaţii de detectare şi semnalizare a incendiului a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial sau care sunt încadrate în categoria monumentelor istorice din grupa A - monumente istorice de valoare naţională şi universală;
b) prevederile lit. a) au caracter de recomandare şi pot fi aplicate şi pentru monumentele istorice din grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local;
c) asigurarea echipării cu sisteme fixe de protecţie împotriva incendiilor în zonele speciale ale clădirii, cum ar fi încăperile cu valori patrimoniale deosebite conţinute construcţiei sau adăpostite ori în zonele în care se află colecţii unice de obiecte istorice şi la clădirile unicat din lemn, inclusiv protejarea exterioară a acestora.
ART. 85
În construcţiile şi spaţiile administrative se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate sau agrementate, potrivit legii.
ART. 86
Dotarea cu stingătoare de incendiu se asigură astfel: un stingător la o suprafaţă de 200 mp, dar minimum două pe nivel.
ART. 87
(1) Pentru stingătoarele portative, documentele de referinţă sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, SR EN 3 cu părţile sale, precum şi reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(2) Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum 6 kg;
b) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum 6 litri.
(3) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/l, documentele de referinţă sunt SR EN 1866-1 şi reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţări.
ART. 88
(1) Stingătoarele de incendiu portative se întreţin în stare de funcţionare.
(2) Stingătoarele de incendiu portative se amplasează vizibil, în locurile prevăzute prin reglementările tehnice, astfel încât să se asigure accesul uşor atunci când se impune folosirea acestora în scopul pentru care sunt destinate.
(3) Amplasarea se poate face pe pardoseala încăperii sau pe pereţi, în suporturi speciale, în funcţie de instrucţiunile producătorului.
ART. 89
Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanţelor şi înălţimii de montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate: a) maximum 15 m, respectiv 20 m faţă de cele mai importante focare de incendiu din clasele A şi B; b) maximum 1,4 m înălţime faţă de pardoseală.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

ART. 90
(1) Proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau, după caz, persoana desemnată de acesta să le administreze, denumită în continuare administrator, conducătorul instituţiei/operatorului economic ori persoana care le utilizează în baza unui contract, a unei convenţii sau a unui act juridic similar încheiat în acest sens, denumită în continuare locatar, este obligată să asigure organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul propriu de activitate, potrivit legii şi prevederilor prezentei dispoziţii.
(2) În construcţii şi instalaţii aferente este obligatorie organizarea, în condiţiile legii, a activităţii de control intern al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
(3) Controlul intern privind respectarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor se execută, după caz, potrivit legii, de proprietar/administrator/locator, conducătorul instituţiei/operatorului economic, de structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/instituţiei, de conducătorii locurilor de muncă, de cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, de personalul din serviciul pentru situaţii de urgenţă din structurile locatorului ori locatarului, de persoane fizice sau juridice autorizate pentru desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, pe bază de contract.
ART. 91
Rezultatele controlului desfăşurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de către personalul cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor, se menţionează în procesele-verbale de control, se consemnează în registrul de control şi se analizează de persoanele enumerate la art. 90 şi de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
ART. 92
(1) În baza concluziilor rezultate din controalele autorităţii de stat sau din controalele proprii, proprietarul/conducătorul instituţiei/operatorului economic/administratorul/locatarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(2) Constatările, măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştinţă, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

---------------

Case în flăcări

În noaptea de 30 spre 31 august a.c., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin a fost solicitat să intervină la trei incendii.
Astfel, primul incendiu a fost anunţat la ora 23.34 şi se manifesta la o casă din localitatea Vârciorova, comuna Bolvaşniţa. Dat fiind faptul că incendiul era violent şi exista pericol de extindere, la faţa locului au fost deplasate trei autospeciale încadrate cu 15 pompieri de la Detaşamentul Caransebeş. În urma incendiului, acoperişul casei a fost distrus pe o suprafaţă de 370 mp. Valoarea bunurilor protejate de foc se ridică la 55 de mii lei. Potrivit cercetărilor efectuate, incendiul a izbucnit probabil din cauza unui fulger.
Un alt incendiu la care a intervenit Detaşamentul de Pompieri Caransebeş a avut loc la o casă din localitatea Copăcele. Şi în acest caz exista riscul de propagare a focului la construcţiile învecinate. Pentru localizarea şi lichidarea incendiului s-a intervenit cu zece pompieri şi două autospeciale. Din nefericire casa a fost distrusă în proporţie de 90 la sută. Incendiul a izbucnit din cauza neglijenţei proprietarului care a lăsat nesupravegheat un foc aprins în curte.
La ora 02.47, prin Serviciul de Urgenţe 112, Dispeceratul ISU a fost anunţat cu privire la izbucnirea unui incendiu la o casă din oraşul Bocşa. Focul se propaga de la anexe spre corpul principal al casei. Conform procedurilor, la faţa locului a fost trimis Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bocşa (SVSU), iar Detaşamentul de Pompieri Reşiţa a fost prealarmat pentru a fi pregătit să intervină în cazul în care situaţia o impune. La ora 02.55, SVSU a solicitat sprijinul pompierilor militari. Astfel, de la Reşiţa, la locul intervenţiei au fost deplasate două autospeciale. Maşinile au plecat din unitate la ora 02.57. Una dintre autospeciale, cea de primă-intervenţie, de capacitate mai mică, însă mai rapidă, a ajuns la locul incendiului la ora 03.27, în 30 minute conform reglementărilor legale în vigoare. Cea de-a doua maşină, tip APCA, o autospecială de capacitate mai mare, a aşteptat, în jur de opt minute, la trecerea la nivel cu calea ferată cu barieră din oraşul Bocşa.
Cauza probabilă de aprindere o constituie un scurtcircuit electric produs la un cablu defect. Acoperişul casei a ars în totalitate.

PATRU BĂRBAŢI CERCETAŢI PENTRU FURT CALIFICAT

În data de 30.08.2010, în jurul orelor 03.00, Poliţia Municipiului Reşiţa a fost sesizată cu privire la faptul că persoane necunoscute au sustras dintr-un sălaş din localitate patru recipienţi din inox în valoare de 2000 lei.
În urma activităţilor desfăşurate de către poliţişti au fost identificaţi autori furtului, ca fiind F.ISTVAN, de 22 ani, din Satu Mare, C.AUREL, de 30 ani, M.NICOLAE, de 43 ani, şi S.PETRIŞOR, de 20 ani, toţi din Reşiţa.
Faţă de cei patru autori se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt calificat şi au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa cu propunere de arestare preventivă.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Agent de poliţie
CĂRBUNARU ANCUŢA-RAMONA

luni, 30 august 2010

Distrugere muniţie

In 27 august a.c., în intervalul orar 08.00-16.00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin a executat, în poligonul SC Arsenal SA Reşiţa, o acţiune de distrugere a muniţiei.
Având în vedere acest lucru, populaţia a fost rugată să ia măsuri pentru a evita perimetrul respectiv, cât şi să urmeze indicaţiile date de către specialiştii în protecţie civilă prezenţi la faţa locului.
În acţiunea din 27 au fost detonate 83 de proiectile explozive (75 - cal. 37 mm, 6 - cal. 100 mm, 1 – cal. 85 mm şi 1 – cal. 76 mm), două bombe pentru aruncător şi 20 de grenade defensive.

joi, 26 august 2010

Tânăr arestat pentru 19 zile

În data de 24.08.2010 lucrători din cadrul Poliţiei Oţelu Roşu, pe baza informaţiilor deţinute şi în urma cercetărilor efectuate au emis o ordonanţă de reţinere pentru o perioadă de 24 ore pe numele unui tânăr.
Tânărul este cercetat într-un număr de opt dosare penale din care şase au rămas iniţial cu autor necunoscut. Cele opt fapte de furt au fost săvârşite din locuinţe, societăţi comerciale şi scoli de pe raza oraşului Oţelu Roşu de unde acesta a sustras diverse bunuri. Infracţiunile au avut loc în perioada 2009-2010.
În data de 25.08.2010 C.A. în vârstă de 17 ani, domiciliat în Oţelu Roşu a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş unde instanţa de judecată a decis arestarea lui pentru o perioadă de 19 zile.
C.A se află în prezent în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Caraş-Severin.
PURTĂTOR DE CUVÂNT

Agent de poliţie
CĂRBUNARU ANCUŢA-RAMONA

BULETIN DE PRESĂ


I-AU FOST CONFISCATE ŢIGĂRILE ŞI BĂUTURILE ALCOOLICE NETIMBRATE
În data de 25.08.2010, în jurul orelor 11.00, în localitatea Eftimie Murgu la o societate comercială lucrători din cadrul Poliţiei Comunale Bozovici l-au depistat pe S.DAVID în timp ce oferea spre vânzare ţigări şi băuturi alcoolice netimbrate.
Întreaga cantitatea de 110 pachete de ţigări a căror valoare se ridică la suma de 880 lei şi 20 de bucăţi de sticle a 500 ml lichior a fost confiscată iar S.DAVID a fost sancţionat contravenţional cu suma de 500 lei.

FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE VALABIL ÎN ROMÂNIA
În data de 25.08.2010, în jurul orelor 10.00, Poliţia Oraşului Oraviţa a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă cu privire la producerea unui accident pe DN 57.
S-a efectuat cercetarea la faţa locului ocazie cu care s-a stabilit în timp ce O.ONISIM, în vârstă de 23 ani, domiciliat în Recaş, judeţul Timiş, conducea un autoturism înmatriculat în Marea Britanie, în direcţia Lăţunaş – Comorâşte, nu a adaptat viteza de deplasare după o curbă la stânga, a pătruns pe spaţiul verde după care a revenit pe carosabil şi s-a răsturnat.
În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a celor trei pasageri din autoturism, respectiv C.RAHELA, de 20 ani, C.D., de 16 ani şi I.GEORGETA de 21 ani toate din Timişoara. Victimele au fost transportate la Spitalul Orăşenesc Oraviţa unde au rămas internate.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ. O.ONISIM a fost posesorul unui permis de conducere provizoriu emis de autorităţile din Anglia şi nu are drept de circulaţie în România.
În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

DECEDATĂ ÎNTR-O LOCUINŢĂ
În data de 25.08.2010 în jurul orelor 13.30, Postul de Poliţie Ticvaniu Mare a fost sesizat cu privire la faptul că o persoană este decedată în urma unei electrocutări, într-o locuinţă din Ticvaniu Mic.
În urma cercetării la faţa locului s-a stabilit că V.ILEANA, în vârstă de 68 ani, a fost găsită decedată lângă o maşină de spălat.
În cauză nu sunt suspiciuni de omor urmând ca după efectuarea necropsiei să se stabilească cauzele decesului.

FĂRĂ PERMIS PE DN 68
În data de 25.08.2010, în jurul orelor 06.30, în timp ce lucrători din cadrul Poliţiei Oţelu Roşu , executau activităţi de supraveghere şi îndrumare a traficului rutier pe DN 68 au oprit pentru control un autoturism.
În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că autovehiculul a fost condus de L.MARIUS Constantin de 25 ani, domiciliat în judeţul Vâlcea, care nu poseda permis de conducere.
În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără a poseda permis de conducere.

CU PERMISUL SUSPENDAT ŞI CU DOSAR PENAL
În data de 25.08.2010, în jurul orelor 21.30, lucrători din cadrul Poliţiei Municipiului Caransebeş au oprit pentru control pe strada Nicolae Bălcescu o motocicletă.
În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că autovehiculul a fost condus de către M.SAMUEL, în vârstă de 21 ani, domiciliat în Obreja având permisul de conducere suspendat din data de 21.08.2010.
În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce autovehicule i-a fost suspendată.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Agent de poliţie
CĂRBUNARU ANCUŢA-RAMONA

miercuri, 25 august 2010

La Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin a sosit noua promoţie

În luna august la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin a crescut numărul poliţiştilor prin venirea unei noi promoţii de agenţi şi ofiţeri de poliţie. Zilele trecute noii veniţi au fost repartizaţi la locurile de muncă.
Din noua promoţie fac parte un număr de 30 agenţi de poliţie. Aceştia au fost repartizaţi la posturile de poliţie comunale din judeţ, astfel: patru agenţi în zona Reşiţa, trei la Caransebeş, trei la Bocşa, şapte la Oraviţa, trei la Moldova Nouă, patru la Oţelu Roşu, trei la Băile Herculane, doi la Bozovici şi unul la Teregova. Şase din agenţii repartizaţi sunt fete.
Ca o noutate, 2010 este primul an în care un agent de etnie rromă a fost repartizat pe raza judeţului nostru. Acesta a fost recrutat în anul 2008 de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, a urmat cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina urmând să-şi desfăşoare activitatea la Postul de Poliţie Vărădia.
Agentul cu cea mai mare medie repartizat în judeţul nostru îşi va desfăşura activitatea la Postul de Poliţie Zăvoi şi este o tânără poliţistă. Ea a absolvit cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina cu media 9,07.
De menţionat este faptul că trei dintre agenţi sunt deja absolvenţi de studii superioare iar alţi 15 sunt studenţi. Dintre aceştia 11 urmează cursurile unei facultăţi de drept, patru ştiinţe economice şi unul este student la litere.
A crescut şi numărul ofiţerilor de poliţie, fiind repartizaţi în judeţul nostru cinci poliţişti care au absolvit cursurile Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti în acest an. Dintre aceştia câte unul îşi desfăşoară activitatea la Poliţia Comunală Teregova şi Bozovici, un ofiţer la Poliţia oraşului Oţelu Roşu şi doi ofiţeri la Poliţia municipiului Caransebeş, singura absolventă a Academiei de Poliţie repartizată judeţului Caraş-Severin lucrează în cadrul Poliţiei Municipiului Caransebeş.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Agent de poliţie
CĂRBUNARU ANCUŢA-RAMONA

BULETIN DE PRESĂ

BICICLIST ACROŞAT DE UN AUTOTURISM
În data de 24.08.2010, în jurul orelor 10.30, Poliţia Oţelu Roşu, a fost sesizată cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 68.
În urma cercetării la faţa locului s-a stabilit că în timp ce R. NICOLAE de 79 ani, din Glimboca, conducea o bicicletă din direcţia Glimboca spre Oţelu Roşu, a schimbat direcţia de mers spre stânga, fără a se asigura şi a fost acroşat de un autoturism ce se deplasa în aceeaşi direcţie ca şi biciclistul.
În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a lui R. NICOLAE, care a fost transportat la Spitalul Oţelu Roşu unde a rămas internat.
Atât conducătorului auto cât şi biciclistului i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.
Faţă de L.NICOLAE, în vârstă de 55 ani, domiciliat în Lugoj, conducătorul autoturismului, se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

A AVUT AUTORIZAŢIA DE CIRCULAŢIE PROVIZORIE EXPIRATĂ ŞI S-A ALES CU DOSAR PENAL
În data de 24.08.2010, în jurul orelor 12.00, lucrători din cadrul Biroului Rutier de la Poliţia Municipiului Reşiţa, în timp ce efectuau activităţi de supraveghere a traficului rutier pe strada Grădişte, au oprit pentru control un autoturism.
În urma verificărilor s-a stabilit că autovehiculul a fost condus de către A. Mihail Viorel, de 20 ani din Reşiţa, iar autorizaţia de circulaţie provizorie este expirată din data de 13.07.2010.
Conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

NU A ADAPTAT VITEZA ŞI A PĂRĂSIT PARTEA CAROSABILĂ
În data de 24.08.2010, în jurul orelor 16.30, Poliţia Municipiului Reşiţa, a fost sesizată despre faptul că pe DN 58, s-a produs un accident rutier.
S-a efectuat cercetarea la faţa locului ocazie cu care s-a stabilit că L.NICOLAE de 55 ani din Reşiţa, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Caransebeş spre Reşiţa, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum intr-o curbă şi a părăsit partea carosabilă.
În urma accidentului a rezultat rănirea uşoară a pasagerului D. SILVIU de 28 ani care a fost transportat la Spitalul Judeţean Reşiţa pentru îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ.
Atât L.NICOLAE cât şi pasagerul D. SILVIU au purtat centura de siguranţă în momentul producerii accidentului.
Faţă de conducătorul auto se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

MINORĂ DIN NOU ACASĂ
În data de 24.08.2010, lucrători din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa şi Postului de Poliţie Berlişte, pe baza informaţiilor deţinute au identificat-o pe minora VLĂDIA IASMINA MĂDĂLINA, în vârstă de 12 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu din data de 28.05.2010.
Tânăra a fost găsită pe raza comunei Cărpiniş din judeţul Timiş şi a fost predată mamei sale nefiind victima vreunei infracţiuni.

SCANDAL PREVENIT DE POLIŢIŞTII DIN BOCŞA
În data de 24.08.2010, în jurul orelor 18.30, Poliţia Oraşului Bocşa a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe persoane de etnie rromă, din Municipiul Timişoara se deplasează spre Oraşul Bocşa, pentru a face scandal unei familii din oraş.
În urma verificărilor efectuate poliţiştii au instituit filtre atât la intrarea în localitatea Măureni cât şi în comuna Vermeş şi au fost verificate toate autovehiculele ce au circulat dinspre judeţul Timiş spre Bocşa.
În jurul orelor 20.00, lucrătorii din filtrul de la Măureni au oprit pentru control un autoturism condus de către C.ION MARIUS, de 26 ani, domiciliat în Timişoara. În autovehicul au mai fost şi H.MIHAI de 23 ani, H.PETRIŞOR în vârstă de 40 ani, ambii din Timişoara şi B.DARIUS-ADRIAN, de 20 ani domiciliat în comuna Ghilad.
În urma controlului efectuat în autoturism a fost găsită o sabie cu lungimea de 49,3 cm având lama de 31,5 cm şi era în teacă.
Din declaraţiile acestora a rezultat faptul că aceştia se deplasau în comuna Berzovia pentru a discuta despre un incident ce a avut loc în data de 23.08.2010 între două familii.
Conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru port ilegal de armă albă.PURTĂTOR DE CUVÂNT
Agent de poliţie
CĂRBUNARU ANCUŢA-RAMONA

marți, 24 august 2010

BULETIN DE PRESĂ

A LOVIT UN PODEŢ DE BETON CU AUTOTURISMUL
În data de 23.08.2010 în jurul orelor 21.00 Poliţia Oraşului Anina a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă cu privire la faptul că pe DN 57/B între localităţile Bozovici şi Anina a avut loc un accident de circulaţie.
V.NICOLAE de 35 de ani din Moldova Nouă, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Bozovici spre Anina într-o curbă uşoară la stângă a pierdut controlul volanului şi a părăsit partea carosabilă lovind frontal un podeţ din beton.
În urma impactului conducătorul autoturismului a suferit leziuni fiind transportat cu ambulanta la Spitalul Anina unde a rămas internat. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ.

S-A RĂSTURNAT CU MAŞINA PENTRU CĂ NU A ADAPTAT VITEZA ÎNTR-O CURBĂ
În data de 23.08.2010, în jurul orelor 22.30, Poliţia Comunală Teregova a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă despre producerea unui accident de circulaţie pe DN6.
În urma cercetării la faţa locului s-a stabilit că în timp ce S.GOGU-NITA, în vârstă de 44 ani, domiciliat în Bruxelles conducea un autoturism din direcţia Orşova spre Caransebeş, la ieşirea din localitatea Armeniş, nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat in afara părţii carosabile, la o diferenţă de nivel de 5m.
În momentul producerii accidentului se aflau în autoturism nouă persoane, două dintre acestea fiind rănite.
Cele două victime, G.MARIA de 55 ani şi S.CLAUDIU de 18 ani, au fost transportate la Spitalul Municipal Caransebeş pentru îngrijiri medicale refuzând internarea.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ.
Faţă de S.GOGU-NITA se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Agent de poliţie
CĂRBUNARU ANCUŢA-RAMONA