vineri, 31 august 2012

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Ministerul Apărării Naţionale a elaborat proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Conform Legii transparenţei decizionale, proiectul a fost postat astăzi pe site-ul M.Ap.N. pentru dezbatere publică. După o perioadă de aplicare de şase ani, se impunea o actualizare şi îmbunătăţire a textului legislativ, pentru a acoperi unele domenii nereglementate sau insuficient explicate până acum, precum şi pentru o mai bună adaptare a posibilităţilor de sprijin pe care instituţia militară le poate oferi personalului armatei participant la acţiuni militare şi urmaşilor eroilor căzuţi la datorie. Printre problemele necesare a fi corectate în textul legislativ, sesizate de instutuţiile desemnate pentru aplicarea ei, se numără şi faptul că, deşi în conţinut se face referire la personalul rănit, nu este definită noţiunea de rănit. De asemenea, în cuprinsul actului normativ nu este prevăzută posibilitatea ca personalul armatei rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice să beneficieze de acordarea titlului onorific de „Veteran”, indiferent de durata participării la misiune, aşa cum este prevăzut, ca excepţie de la condiţia de cel puţin 12 luni participare, pentru personalul armatei devenit invalid. O altă problemă este că, în forma actuală, ordonanţa de urgenţă face trimitere, în privinţa misiunilor eligibile, la Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, care a fost abrogată expres prin Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. De asemenea, în OUG 82/2006 există prevederi incomplete referitoare la cuantumul indemnizaţiei lunare pentru urmaşii personalului armatei decedat, precum şi la încadrarea în rândul personalului militar a urmaşilor acestora. Prin prezentul proiect de lege se urmăreşte, în principal: - realizarea rigorii normative necesare prin definirea noţiunilor de rănit, afecţiune fizică sau afecţiune psihică; - completarea şi modificarea cadrului legal, prin crearea posibilităţii de menţinere în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi a personalului rănit sau care a dobândit alte afecţiuni fizice, în mod similar invalizilor, respectiv de reîncadrare a veteranilor invalizi care au fost trecuţi direct în retragere; - posibilitatea acordării drepturilor pentru personalul armatei rănit sau care a dobândit alte afecţiuni fizice ori psihice, numai în situaţia în care rănirea sau afecţiunea nu a avut loc ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii române; - punerea de acord a tipurilor de acţiuni prevăzute în expresia „acţiuni militare” cu prevederile similare din noile norme instituite odată cu apariţia Legii nr. 121/2011; - acordarea drepturilor pentru personalul armatei rănit sau care a dobândit alte afecţiuni fizice ori psihice, numai în situaţia în care rănirea sau afecţiunea nu a avut loc ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii române; - punerea în acord a tipurilor de acţiuni militare reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cu prevederile similare din noile norme instituite odată cu apariţia Legii nr. 121/2011; - acordarea unor drepturi similare răniţilor, personalului care a suferit afecţiuni fizice sau psihice, pe timpul misiunii sau, ulterior, dacă se constată legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare; - înlocuirea prevederii imperative de acordare a decoraţiilor şi distincţiilor militare şi civile pentru personalul armatei, cu o normă permisivă, aspect în acord cu prevederile Legii nr. 121/2011; - menţionarea că de drepturile conferite de ordonanţă beneficiază numai cei care au fost decoraţi cu decoraţii naţionale, aşa cum prevede Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare; - unificarea termenilor de „Militar Veteran” şi de „Veteran” sub o singură denumire, respectiv aceea de „Veteran”; - conferirea titlului onorific de „Veteran” personalului armatei rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice, indiferent de durata participării, aşa cum este prevăzut pentru invalizi, întrucât răniţii şi invalizii au acţionat în aceleaşi situaţii şi împrejurări; - asigurarea cazării gratuite în spaţiile de cazare ale Ministerului Apărării Naţionale, în limita a maximum 2 zile, precum şi decontarea cheltuielilor de transport dus/întors la/de la domiciliu pentru urmaşii personalului armatei decedat şi pentru părinţii decedaţilor care nu au fost căsătoriţi, invitaţi să participe la activităţile festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale; - uniformizarea modului de ţinere a evidenţei personalului armatei căruia i s-a conferit titlul onorific de „Veteran”, prin înfiinţarea de registre speciale la nivelul tuturor unităţilor Ministerului Apărării Naţionale; - instituirea Zilei Veteranilor pe 11 noiembrie a fiecărui an, în semn de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi în acord cu practicile şi tendinţele altor armate din state membre NATO; - completarea drepturilor răniţilor cu prevederea potrivit căreia aceştia beneficiază de tratament gratuit, nu numai în străinătate, cum este expres prevăzut, ci şi în ţară; - menţionarea că de drepturile specifice cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază şi veteranii care îşi continuă cariera profesională la alte instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; - abrogarea sintagmei de ,,mare mutilat”, deoarece acesta nu se mai regăseşte în terminologia medicală de specialitate; - precizarea că de drepturile cuvenite personalului armatei care, pe timpul misiunii, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, beneficiază doar cei care au obţinut titlul de veteran prin hotărâre a Guvernului; - acordarea indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru invalizii de gradul I, prin raportare la valoarea câştigului salarial mediu brut şi nu în valoare de 80% din punctul de pensie, aşa cum prevede Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Sub acest aspect precizăm că, în prezent, există numai trei cazuri de invaliditate de gradul I, iar cel mai grav este cel al sergentului (rtr.) Porumb Daniel, rănit în anul 2007 în Irak, diagnosticat cu cvadriplegie (paralizia celor patru membre). Din practică, a rezultat că există situaţii în care un membru al familiei, devenit însoţitor, a fost nevoit să renunţe la serviciu pentru îngrijirea invalidului, suportând, astfel, o diminuare substanţială a veniturilor; - extinderea prevederii referitoare la cuantumul indemnizaţiei lunare pentru urmaşii soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi ai personalului civil, şi pentru urmaşii cadrelor militare, în scopul aplicării unui tratament juridic unitar, tuturor subiecţilor prezentei ordonanţe de urgenţă; - acordarea posibilităţii încadrării soţului supravieţuitor ca personal civil în armată sau în instituţii publice civile, cu exceptarea de la limitările stabilite în materia comună, în situaţia în care aceasta nu îndeplineşte prevederile legale pentru a fi încadrat ca personal militar sau nu optează în acest sens; - instituirea unui sistem de integrare profesională, similar celui prevăzut pentru soţul supravieţuitor, şi pentru copii celor decedaţi în acţiuni militare, prin acordarea posibilităţii încadrării, în rândul personalului militar, potrivit legii, sau ca personal civil în armată ori în instituţii publice civile, cu exceptare de la limitările stabilite în materia comună, în situaţia în care acesta nu îndeplineşte prevederile legale pentru a fi încadrat ca personal militar sau nu optează în acest sens; - crearea cadrului legal, astfel încât copiii răniţilor, invalizilor şi ai personalului armatei decedat în acţiuni militare să aibă acces, prioritar, în creşele şi grădiniţele din sistemul public; - văduvele sau orfanii care au fost încadraţi în rândul personalului militar şi nu au domiciliul stabil în localitatea de dislocare a unităţii să beneficieze de compensaţie lunară pentru chirie în cuantum de până la 75 %, calculată în raport cu solda funcţiei de bază brută, dar fără a depăşi suma prevăzută în contractul de închiriere; - modificarea modelului legitimaţiei de „Militar Veteran” în vederea înscrierii în aceasta a elementelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază. Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul M.Ap.N. la următorul link: http://dlaj.mapn.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu