marți, 17 ianuarie 2012

Analiza activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin pe perioada 01.01 – 31.12.2011


În anul 2011 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin si-a desfăsurat activitatea în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, Hotărârii Guvernului nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaţii de urgenţă si în conformitate cu Planul de activităţi al C.J.S.U., pentru anul 2011.
Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din perioada 01.01 – 31.12.2011, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin Secretariatul Tehnic Permanent, a monitorizat evoluţia situaţiei operative, prelucrând toate informaţiile şi datele furnizate de comitetele locale, asigurând măsurile specifice pentru completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele situaţiilor de urgenţă, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, reducerea pierderilor materiale şi revenirea la starea de normalitate.
În perioada analizată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Caraş-Severin s-a întrunit în 2 sedinţe ordinare conform Planului de activitate elaborat de Centrul Operaţional Judeţean si o sedinţă extraordinară.
În cadrul şedinţei semestriale, din data de 19 mai 2011, a fost adoptată Hotărârea nr. 1 a C.J.S.U. privind aprobarea a trei planuri de măsuri, după cum urmează:
,,Planul de măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de incendii si/sau arderi necontrolate pe perioada de secetă si acţiuni specifice combaterii fenomenului de secetă pentru sezonul estival 2011”;
,,Planul de măsuri, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei în cursul anului 2011”;
„Planul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea răspândirii febrei aftoase pe teritoriul judeţului Caraş-Severin”;.
Cu ocazia celei de-a două şedinţe semestriale, desfăşurată în data de 01.11.2011, A FOST adoptată Hotărârea nr. 2 a C.J.S.U. privind aprobarea „Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru sezonul de iarnă 2011 – 2012” şi a Planului de Activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2012;
În luna noiembrie Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă a fost convocat în şedinţă extraordinară, ocazie cu care s-a adoptat Hotărârea nr. 3 a C.J.S.U. privind optimizarea alimentării cu apă a municipiului Reşiţa pentru a se preveni introducerea unor restricţii ca urmare a secetei meteorologice prelungite şi a prognozei fără precipitaţii în perioada următoare.
Se poate afirma faptul că 2011, comparativ cu 2010, a fost un an liniştit din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă generate de fenemone meteorologice desebite. Situaţiile înregistrate nu au fost de amploare şi nu au necesitat mobilizarea forţelor de intervenţie.
Totuşi, pe parcursul anului trecut, la nivelul judeţului Caraş-Severin, s-au înregistrat unele situaţii de urgenţă.
Astfel, 5 localităţi (Târnova, Goleţ, Şopotu Nou, Dalboşeţ şi Doclin) au fost afectate de inundaţii care s-au manifiestat în lunile mai, iunie şi iulie. Valoarea totală a pagubelor prduse de aceste inundaţii a fost de 2.537.280 lei.
Între lunile iunie-noiembrie, când au avut loc intensificări mai mari ale vântului în zona Clisurii Dunări, în 9 perioade diferite, au fost înregistrate poluări cu particule de praf din depozitul de steril de pe iazul de decantare Boşneag Extindere ale S.C. Moldomin S.A. - Moldova Nouă.
Tot la capitolul situaţii deosebite înregistrate în cursul anului trecut se înscrie şi depăşirea, în data de 19.09.2011, cu 0,14 Beqhereli/Litru a limtei de alarmare de radioactivitate de 20 Bq/L (conform OM 1978/2010), pe pârâul Natra, în aval de limita perimetrului minier Brădişorul de Jos.

Nu în ultimul rând amintim fenomenul de secetă care s-a manifestat pe teritoriul judeţului şi care a afectat unele culturi de rapiţă (semănate în luna septembrie 2011), de la nivelul localităţilor Berzovia şi Ramna. Pe fondul secetei prelungite a fost amplificat şi numărul de arderi necontrolate, iar pentru municipiul Reşiţa au fost stabilite măsuri pentru optimizarea alimentării cu apă.

Urmare a acestor situaţii de urgenţă, în perioada analizată au fost emise trei ordine de prefect privind constituirea de comisii mixte de verificare a constatărilor şi a evaluărilor pagubelor, efectuate de către comisiile locale de la nivelul localităţilor afectate. În urma verificărilor pagubelor de către comisiile formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Sistemului de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” Caraş-Severin, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Caraş-Severin, Consiliului Judeţean Caraş-Severin, au fost întocmite 3 rapoarte de constatare, cu valoarea totală a pagubelor de 2.537.280 Lei.


Dintre greutăţile întâmpinate privind modul de colaborare cu CLSU, amintim următoarele:
- Transmiterea cu întârziere a Planului local pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2011;
- Neinformarea de catre CLSU despre producerea unor situaţii de urgenţă şi neîntocmirea la timp şi corectă a rapoartelor operative, conform Manualului Primarului;
- Nefuncţionarea faxurilor la unele primării (ex. Primăria Bucoşniţa, Ciudanoviţa, Forotic, Lăpuşnicel, Vrani), iar o parte din acestea nu sunt lasate pe „modul automat” de primire Fax;
- Neparticiparea unor comitete locale. la antrenamentele bilunare de înştiinţare, pe parcursul anului 2011(Ex: Băile Herculane, Moldova Nouă, Berzasca, Bucoşniţa, Coronini, Dalboşeţ, Iablaniţa, Lăpuşnicu Mare, Sicheviţa, Socol, Teregova şi Zăvoi).
În concluzie, apreciem că, activitatea desfăsurată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, iar măsurile stabilite au avut la bază o analiză promptă si realistă, cu luarea în considerare a tuturor elementelor ce pot influenţa evoluţia situaţiei operative, asigurând o intervenţie oportună, eficientă si un grad ridicat de protecţie pentru populaţie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu