miercuri, 30 ianuarie 2013

Informare cu privire la activitatea de avizare-autorizare securitate la incendiu şi constatările rezultate în urma acţiunilor de control, desfăşurate de specialişti din cadrul Compartimentului Avizare-Autorizare în anul 2012

Riscul de incendiu este cel mai frecvent risc care se manifestă pe teritoriul României producerea lui reprezentând o situaţie de urgenţă de tip special, fenomen care afectează încă domenii foarte importante ale vieţii economice şi sociale, precum construcţii, instalaţii şi amenajări. Ca urmare, securitate la incendiu a constituit şi va constitui o preocupare majoră pentru fiecare comunitate.
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.
Revenind la strategia „securităţii la incendiu” partea cea mai importantă constă în reducerea la minimum a producerii incendiilor: prevenirea incendiilor (Documentul Interpretativ nr.2-JOCE nr.C62/28.02.1994.) Una din activităţile importante de prevenire este activitatea de avizare/ autorizare.

Obiectivul „securităţii la incendiu” este reducerea riscului de incendiu prin:
asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor şi menţinerea lor la parametri proiectaţi în exploatarea acestora, în conformitate cu reglementările specifice;
echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărarea împotriva incendiilor, în conformitate cu reglementările specifice;
organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
asigurarea intervenţiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcţii, instalaţii şi alte amenajări, precum şi a altor forţe de salvare a persoanelor şi bunurilor.

    Astfel, în anul 2012, au fost emise un număr de 63 avize şi 42 autorizaţii de securitate la incendiu. Un număr de 16 de documentaţii tehnice au fost respinse/returnate către beneficiari şi/sau proiectanţi în vederea corelării cu prevederile normativelor şi legislaţiei în vigoare. Cele mai multe adrese de retur se referă la depunerea documentaţiei incomplete, nerespectându-se prevederile O.M.A.I.nr.3 /2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă. De asemenea se constată şi o serie de neconformităţi în ceea ce privesc reglementările tehnice  în domeniul securităţii la incendiu, nerespectarea documentaţiilor vizate spre neschimbare ceea ce a condus la respingerea unui număr de 15 autorizaţii de securitate la incendiu.
    În perioada analizată, Compartimentul Avizare-Autorizare a executat o serie de controale privind respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice  pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu” la obiectivele de investiţii şi societăţile de proiectare de pe raza judeţului Caraş-Severin. În urma controalelor executate pe această linie, deficienţele constatate au fost sancţionate cu 115 de avertismente şi 20 amenzi contravenţionale în cuantum de 43500 RON.
Cele mai frecvente deficienţe constatate atât în etapele de proiectare, pe parcursul execuţiei lucrărilor de investiţii cât şi la obiectivele finalizate, sunt:
Neasigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performanţelor de reacţie şi de rezistenţă la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru construcţii în vederea limitării, izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului prin prevederea elementelor de separare a incendiului (pereţi, planşee, uşi, etc.), adaptate la utilizarea construcţiei respectiv protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului;
Nerealizarea instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor (instalaţiilor de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţii de stingere a incendiilor) care fac parte din masurile de protecţie activă la foc cu rol important in asigurarea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu, respectiv executarea acestora fără îndeplinirea nivelurilor de performanţă pentru care au fost proiectate.

O altă problemă importantă este asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu. Este de apreciat faptul că tot mai multe localităţi din judeţ au reţele de alimentare cu apă. Aceste reţele pe lângă asigurarea accesului la apă a populaţiei trebuie să asigure şi necesarul de apă pentru combaterea incendiilor. Pentru îndeplinirea acestei cerinţe trebuie constituită rezerva intangibilă de apă, iar reţeaua trebuie să fie  corect dimensionată pentru a putea asigura debitul şi presiunea necesară stingerii incendiilor şi nu în ultimul rând este important numărul de hidranţi de incendiu şi modul de amplasare al acestora. Toate aceste cerinţe se stabilesc de către proiectant în etapa de proiectare şi se verifică de către instituţia noastră , verificare care se materializează prin acel aviz de securitate la incendiu despre care am vorbit anterior. La finalizarea lucrărilor de execuţie, după recepţia la terminarea lucrărilor şi înainte de punerea în funcţiune este necesară solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. În cazul reţelelor de alimentare cu apă în foarte multe situaţii nu s-au solicitat şi nici obţinut aceste avize/autorizaţii după caz astfel că avem cazuri în care nu este asigurată posibilitatea eficientă de alimentare cu apă în caz de incendiu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu