marți, 28 august 2012

PREVENIREA INCENDIILOR LA SPAŢII DE EXPUNERE ŞI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR LA SPAŢII COMERCIALE

Prevenirea incendiilor la spaţii comerciale este reglementată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor numărul 187/2010 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, care au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor. Prin spaţiu pentru comerţ se înţelege orice construcţie sau amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, activităţii de comerţ, inclusiv spaţiile de depozitare şi administrative aferente acestora. Prevenirea apariţiei de situaţii de urgenţă în zonele spaţiilor de expunere şi comercializare a produselor se desfăşoară respectând următoarele: Decoraţiunile din materiale combustibile se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor; Amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintă pericol de incendiu se face în locuri uşor evacuabile (parter, etajul 1); Se organizează şi se instruieşte personalul cu activitate în zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, în condiţii de securitate, fără generarea fenomenului de panică; Căile de evacuare se marchează şi se menţin practicabile; Se asigurară buna funcţionare a iluminatului de siguranţă pentru evacuare; Se asigurară funcţionarea ascensoarelor de pompieri; Instalaţiile electrice necesare pentru funcţionarea firmelor, vitrinelor şi reclamelor luminoase din spaţiile de expunere a produselor se verifică periodic; În cazul utilizării panourilor, afişelor şi benzilor publicitare temporare în spaţiile de expunere a produselor se respectă următoarele: a) amplasarea trebuie să se realizeze astfel încât acestea să nu mascheze indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu sau să îngreuneze accesul către mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor; b) se interzice ca inscripţiile sau semnele utilizate în panourile sau afişele publicitare să aibă o culoare ori formă care ar permite confuzia cu indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu; Standurile temporare pentru promoţiile de vânzare a unor produse se amplasează în locurile special destinate prin proiect fiind interzisă amplasarea acestora pe căile de evacuare dar şi blocarea sau îngreunarea accesului către mijloacele tehnice de primă intervenţie; Se interzice utilizarea sau efectuarea de demonstraţii privind funcţionarea aparatelor care folosesc combustibil lichid, solid sau gazos; Se interzice funcţionarea motoarelor termice în spaţiile accesibile publicului; În spaţiile accesibile utilizatorilor se interzice efectuarea de demonstraţii sau promovarea comercială a unor produse care produc fum, utilizează lichide/gaze combustibile şi/sau inflamabile. În spaţiile destinate verificării funcţionării produselor comercializate se asigură următoarele măsuri: a) se verifică funcţionarea produselor comercializate numai de către personalul special instruit pentru această activitate; b) se interzice aglomerarea spaţiilor pentru probe cu alte mărfuri care nu sunt destinate a fi verificate. ` În locurile în care se execută verificarea funcţionării produselor comercializate, la terminarea programului, se opreşte alimentarea cu energie electrică a aparaturii a cărei funcţionare nu mai este necesară.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu